WÓJT GMINY KROKOWA ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wierzchucinie, ul. Szkolna 22, 84-113 Wierzchucino

WÓJT GMINY KROKOWA

ogłasza konkurs na stanowisko

dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wierzchucinie, ul. Szkolna 22, 84-113 Wierzchucino

 

 1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia wymagania określone w § 1  pkt 1- 9 oraz § 2 ust. 1  Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie  wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz.1436 z późn. zm).
 2. Do konkursu może przystąpić osoba nie będąca nauczycielem, która spełnia wymagania określone w § 5 ust. 1  Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie  wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół i rodzajach publicznych placówek ( Dz. U. Nr 184, poz.1436 z późn. zm).

 

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 

 1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły.
 2. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz poświadczający obywatelstwo kandydata.
 3. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

a)      stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo

b)      staż pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

c)      stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.

 1. Oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3.
 2. Oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.
 3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
 4. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.
 5. Oświadczenie, ze kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 14, poz. 114 z późn. zm).
 7. Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust 1 i ust 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 63, poz. 425z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły.
 8. Oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela.
 9. Oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.
 10. Oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela  (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)  lub w art. 140 ust 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz. 1356, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.
 11. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.
 12. Oświadczenia, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem

 „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wierzchucinie” w terminie do dnia  8 lipca 2013 r. do godz. 1530 na adres:

 

Urząd Gminy Krokowa

84-110 Krokowa

ul. Szkolna 2

sekretariat

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Krokowa.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualne.

 

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Krokowa   Henryk Doering

                                                                                                         

 

Krokowa, dnia 20 czerwca 2013 r.

Załączniki do pobrania

1 Obraz 005.jpg (JPG, 1.MB) 2013-06-20 15:01:38 610 razy
2 Obraz 006.jpg (JPG, 1.MB) 2013-06-20 15:01:38 534 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 20-06-2013 15:01:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 20-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 20-06-2013 15:01:38