Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
? Nr XLIII/478/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi ...........z dnia 09.12.2013 r. na działania Wójta Gminy Krokowa; 2014-04-10 13:34:58
? Nr XLIII/477/2014 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/431/2013 Rady Gminy Krokowa z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014; 2014-04-10 13:33:48
? Nr XLIII/476/2014 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krokowa w 2014 roku; 2014-04-10 13:33:39
? Nr XLIII/475/2014 w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku; 2014-04-10 13:33:25
? Nr XLIII/474/2014 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Tyłowo, przez Gminę Krokowa; 2014-04-10 13:33:14
? Nr XLIII/473/2014 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Odargowo przez Gminę Krokowa; 2014-04-10 13:33:04
? Nr XLIII/472/2014 w sprawie wyrażenia zgody nabycie nieruchomości położonej w obrębie Karwieńskie Błota przez Gminę Krokowa; 2014-04-10 13:32:52
? Nr XLIII/471/2014 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości położonej w obrębie Karwieńskie Błota przez Gminę Krokowa; 2014-04-10 13:32:43
? Nr XLIII/470/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krokowa środków stanowiących fundusz sołecki; 2014-04-10 13:32:32
? Nr XLIII/469/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie Sulicice, gm. Krokowa; 2014-04-10 13:32:17
? Nr XLIII/468/2014 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok; 2014-04-10 13:31:06
? Nr XLIII/467/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa na lata 2014-2028; 2014-04-10 13:30:34
? Nr XLIII/466/2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań ze środków PROW na lata 2007-2013; 2014-04-10 13:30:24
? Nr XLIII/465/2014 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 2014-04-10 13:29:59
? Nr XLIII/464/2014 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa; 2014-04-10 13:29:47