Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie obiektu inwentarskiego ? obory na bydło opasowe wraz z niezbędną infrastrukturą : dz. nr 25/10 obręb Karwieńskie Błota


Krokowa, dn.15.05.2014r.

GOOŚ.6220.1.zaw-2.2014

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego z dn. 14 czerwca 1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.267, ze zm.) w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),

Wójt Gminy Krokowa zawiadamia, o wydaniu postanowień :

dla przedsięwzięcia polegającego na :

budowie obiektu inwentarskiego - obory na bydło opasowe wraz z niezbędną infrastrukturą : dz. nr 25/10 obręb Karwieńskie Błota

  1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak RDOŚ-Gd-WOO.4240.115.2014.AJA.3 z dnia 28.04.2014r. (wpł. 05.05.2014 r.) o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia

  2. Wójta Gminy Krokowa znak GOOŚ.6220.1.P.2014 z dnia 15.05.2014 r. stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia

  3. Wójta Gminy Krokowa znak GOOŚ.6220.1.P.zaw.2014 z dnia 15.05.2014r. zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację ww. przedsięwzięcia, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.

planowanego do realizacji przez Pana Michała Ceszke, ul. Wczasowa 198, Karwieńskie Błota II.

Z treścią postanowień można zapoznać się w pokoju nr 6 Urzędu Gminy w Krokowej ul. Żarnowiecka 29 (budynek „B”) w godzinach pracy urzędu tj. 7.30-15.30.

Stosując wymogi ustawy informuję, że od postanowienia znak GOOŚ.6220.1.P.2014 z dnia 15.05.2014r. służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Krokowa, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Za okres doręczenia uważa się okres 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się :

  1. na tablicy ogłoszeń w sołectwie Karwieńskie Błota II

  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krokowa

  3. BIP - Urzędu Gminy Krokowa

Załączniki do pobrania

1 obwieszczenie_zawiadomienie_2_KB II M.Ceszke_obora.doc (DOC, 30KB) 2014-05-27 10:09:34 340 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksandra Miłosz-Kaliszuk 27-05-2014 10:09:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Natalia Albecka 27-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Aleksandra Miłosz-Kaliszuk 27-05-2014 10:09:34