Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowie obiektu inwentarskiego ? obory na bydło opasowe wraz z niezbędną infrastrukturą : dz. nr 25/10 obręb Karwieńskie Błota


Krokowa, dn. 21.01.2015r.

GOOŚ.6220.1.zaw-4.2014

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Krokowa

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Stosownie do art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego z dn. 14 czerwca 1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.267, ze zm.) w związku z art. 38 oraz 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.), podaje się do wiadomości stron postępowania, że Wójt Gminy Krokowa wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak : GOOŚ.6220.1.DŚU.2014 z dn. 21.01.2015r. dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie obiektu inwentarskiego - obory na bydło opasowe wraz z niezbędną infrastrukturą : dz. nr 25/10 obręb Karwieńskie Błota

Z treścią decyzji można zapoznać się w pokoju nr 6 w Urzędzie Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29 (budynek „B”) w godzinach pracy urzędu tj. 7.30-15.30.

Stosując wymogi ustawy informuję, że od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Krokowa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Za okres doręczenia uważa się okres 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się :

  1. na tablicy ogłoszeń w sołectwie Karwieńskie Błota II

  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krokowa

  3. BIP - Urzędu Gminy Krokowa

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksandra Miłosz-Kaliszuk 23-01-2015 13:43:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Tylicka 23-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Aleksandra Miłosz-Kaliszuk 23-01-2015 13:43:09