Wykonanie wycen nieruchomości w zakresie: wycena wartości nieruchomości gruntowych przed i po uchwaleniu planu miejscowego lub po jego zmianie dla potrzeb ustalania wysokości opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wycena wartości nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej oraz aktualizacja operatu szacunkowego, w okresie od dnia 01.04.2015 r. do dnia 31.03.2016 r. na terenie Gminy Krokowa.


 

Krokowa, dnia 16.03.2015 r.

SOI.271.1.2015.CB

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na wykonanie wycen nieruchomości w zakresie: wycena wartości nieruchomości gruntowych przed i po uchwaleniu planu miejscowego lub po jego zmianie dla potrzeb ustalania wysokości opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wycena wartości nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej oraz aktualizacja operatu szacunkowego, w okresie od dnia 01.04.2015 r. do dnia 31.03.2016 r. na terenie Gminy Krokowa.

 

1/ Zamawiający:

Gmina Krokowa

ul. Szkolna 2, 84-110 Krokowa

tel. (58) 6754100, faks (58) 6754101

 

2/ Przedmiot zamówienia:

Wykonanie wycen nieruchomości w zakresie: wycena wartości nieruchomości gruntowych przed i po uchwaleniu planu miejscowego lub po jego zmianie dla potrzeb ustalania wysokości opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wycena wartości nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej oraz aktualizacja operatu szacunkowego, w okresie od dnia 01.04.2015 r. do dnia 31.03.2016 r. na terenie Gminy Krokowa.

 

3/ Termin realizacji zamówienia: do dnia 31 marca 2016 roku.

 

Terminy realizacji poszczególnych zadań:

1. wycena wartości nieruchomości gruntowych przed i po uchwaleniu planu miejscowego lub po jego zmianie dla potrzeb ustalania wysokości opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oraz wycena wartości nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej - w ciągu 30 dni od daty przyjęcia zlecenia,

2. aktualizacja operatu szacunkowego – w ciągu 30 dni od daty przyjęcia zlecenia.

 

4/ Kryterium oceny ofert według następującej formuły:

(najniższa oferowana cena/cena oferty ocenianej) x 100

 

5/ Inne istotne warunki zamówienia:

Oferta winna zawierać ceny ofertowe (brutto) wykonania poszczególnych zadań przedmiotu zamówienia. Do oferty należy dołączyć odpowiednie uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz oświadczenie o akceptacji wzoru umowy (wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

 

6/ Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Ofertę sporządzić w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą, na kopercie należy umieścić napis: „Zapytanie ofertowe nr SOI.271.1.2015.CB”.

 

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego w Biurze Obsługi Klientów tut. Urzędu Gminy bądź pocztą na adres: Urząd Gminy w Krokowej, ul. Szkolna 2, 84-110 Krokowa.

 

7/ Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 marca 2015 roku do godz. 12:00 w Biurze Obsługi Klientów tut. Urzędu Gminy w Krokowej, ul. Szkolna 2, 84-110 Krokowa.

O przyjęciu oferty decydować będzie data i godzina faktycznego wpływu oferty do tut. Biura Obsługi Klientów (pieczęć wpływu).


 

Załączniki do pobrania

1 wzór oferty.doc (DOC, 31KB) 2015-03-18 12:31:42 433 razy
2 wzór umowy.doc (DOC, 40KB) 2015-03-18 12:31:42 392 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 18-03-2015 12:31:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 18-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 18-03-2015 12:31:42