Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr III/22/2010 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Krokowa Nr XLVI/334/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa

Uchwała Nr III/22/2010

Rady Gminy Krokowa

z dnia 29 grudnia 2010 roku

 

w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Krokowa Nr XLVI/334/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie rozstrzygnięcia  o sposobie rozpatrzenia uwag do Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa

 

 

Na podstawie art. 12 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym( t.j.  Dz. U. z 2003r.  Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2001r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )

 

Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchyla się  w całości uchwałę Rady Gminy Krokowa   Nr XLVI/334/2009 z  dnia 29 grudnia  2009r.  w sprawie rozstrzygnięcia  o sposobie rozpatrzenia uwag do Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Krokowa na  podstawie  art. 11 ust. 12  ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w dniu 18.11.2009r.  przedłożył Radnym do uchwalenia projekt studium wraz z listą  nieuwzględnionych 609 uwag  wniesionych  do Studium w I i II wyłożeniu .

Rada Gminy Krokowa    uchwałą nr XLVI/334/2009    z dnia  29 grudnia  2009r.  w sprawie rozstrzygnięcia  o sposobie  rozpatrzenia uwag do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa    rozstrzygnęła , że  600 uwag które  wpłynęły  w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu  studium    - I wyłożenie od 29.12.2008r. do 29.01.2009r., II wyłożenie  od 28.04.2009r. do 10.06.2009r. oraz w czasie 21 dni po okresie wyłożenia I i II , wskazane  w zestawieniu stanowiącym  załącznik  nr 1 przedmiotowej uchwały  zostają nieuwzględnione-czyli podtrzymała  sposób  rozpatrzenia uwag  dokonany przez Wójta Gminy Krokowa , a 9 uwag   zawartych w liście  nieuwzględnionych  uwag złożonych  do projektu studium uwarunkowań i kierunków   zagospodarowania  przestrzennego gminy Krokowa (wyłożenie I i II)  - stanowiące załącznik nr 2 przedmiotowej uchwały – Rada odrzuciła sposób rozpatrzenia uwag  przez Wójta Gminy Krokowa .Uchwałą powyższą , Rada Gminy Krokowa  zobowiązała Wójta Gminy Krokowa do przeprowadzenia  ponownej  i szczegółowej analizy tych  9 uwag (,których zakwestionowała  sposób rozpatrzenia  przez Wójta) -  wymienionych w załączniku nr 2  w/w uchwały,   w celu  możliwości ich uwzględnienia  w projekcie  studium .

Analizę  uwag do projektu studium w powyższym zakresie opracowała Pracownia Prac Projektowych „Plan Projekt”s.c. w Sopocie, po zapoznaniu się  ze stanowiskiem  Regionalnej Dyrekcji  Ochrony Środowiska  w Gdańsku stanowisko (w kwestii złożonych uwag do projektu studium wymienionych w załączniku nr 2 w/w uchwały) zawartym w piśmie z dnia 26.02.2010r. nr RDOŚ.22.PN.II.6636-13-5/10/jz .

Kwestia uwzględnienia przez Radę  wybranych w/w 9 uwag ,  dotyczących  58  pojedynczych działek ( tzw. Dębki Wschodnie”) powoduje fakt  braku spójnej polityki przestrzennej .

Działki posiadają  różne powierzchnie, przeważają  wydzielenia wielkości ok. 500m², tworzą zbiór jakby  przypadkowo wybranych działek. Większość  terenu jest gruntem rolnym , brak jest na nim  uzbrojenia w sieć wodociągowo-kanalizacyjną. Przedmiotowe działki   nie tworzą jednolitego,  zwartego terenu, są położone  obok i pomiędzy działkami , których dotyczyły uwagi odrzucone przez Radę. Nieprawidłowa jest sytuacja , w której ,  w odniesieniu do sąsiadujących ze sobą  działek o niewielkiej powierzchni i takich samych uwarunkowaniach raz dopuszcza się możliwość zabudowy ( głosowanie dot. uwag  złożonych w I wyłożeniu) a drugim razem nie dopuszcza się  możliwości zabudowy (głosowanie  dot. uwag złożonych w II wyłożeniu) i tak na przemian. Zasadą jest , że każdy właściciel nieruchomości powinien mieć zagwarantowaną równość traktowania w polityce przestrzennej gminy. Uwzględnienie w/w 9 uwag  może spowodować zaistnienie  konfliktu społecznego, gdyż trudno byłoby odpowiedzieć  na pytania właścicieli działek sąsiadujących , dlaczego ich działki nie zostały uwzględnione.

Podstawową jednakże kwestią jest  zarzut nierównego traktowania  podmiotów prawnych, w tym wypadku właścicieli,  gdyż w/w uchwale Rada Gminy  jednocześnie  dopuszcza i nie dopuszcza zabudowę na sąsiadujących ze sobą działkach. Zasada równości wobec prawa  wyrażona w art. 32 Konstytucji RP   nakazuje aby prawo traktowało w podobny sposób osoby będącesię w podobnej sytuacji.

Studium nie jest aktem prawa miejscowego ,jednakże powinno formułować politykę przestrzenną gminy zgodnie z zasadą równości wobec prawa. 

Mając na uwadze powyższe Wójt Gminy Krokowa  składa projekt uchwały  uchylającą w całości uchwałę Rady Gminy Krokowa Nr XLVI/334/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie rozstrzygnięcia  o sposobie  rozpatrzenia uwag do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 08-02-2012 21:54:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 08-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 08-02-2012 21:54:52