Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
? Nr XII/132/2015 w sprawie przystąpienia Gminy Krokowa do zainicjowanego przez Komisję Europejską ruchu europejskiego na rzecz zrównoważonego wykorzystania energii pn. ?Porozumienie między Burmistrzami" 2015-10-05 10:38:10
? Nr XII/131/2015 w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Krokowa oraz określenia zasad i form przyznawania Stypendium Rady Gminy Krokowa dla wybitnie uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży; 2015-10-05 10:38:01
? Nr XII/130/2015 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników; 2015-10-05 10:37:49
? Nr XII/127/2015 w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wniesionej przez Wojewodę Pomorskiego na uchwałę Rady Gminy Krokowa Nr VIII/85/2015 z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie ?Wierzchucińskich Błot?, ?Białogórskiego Bagna? i ?Białogórskiej Strugi 2015-10-05 10:37:22
? Nr XII/126/2015 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę pomieszczeń znajdujących się w budynku Gminy Krokowa przy ulicy Żarnowieckiej 4; 2015-10-05 10:37:05
? Nr XII/125/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Brzyno; 2015-10-05 10:36:52
? Nr XII/124/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Brzyno na rzecz najemcy 2015-10-05 10:36:40
? Nr XII/123/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie Sławoszyno; 2015-10-05 10:36:29
? Nr XII/122/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Krokowa nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Słuchowo; 2015-10-05 10:36:18
? Nr XII/121/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Krokowa; 2015-10-05 10:36:08
? Nr XII/120/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kłanino, obręb Parszkowo ? Kłanino; 2015-10-05 10:35:46
? Nr XII/119/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność części nieruchomości położonej w miejscowości Lisewo, obręb Krokowa na rzecz Gminy Krokowa od Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych; 2015-10-05 10:35:28
? Nr XII/118/2015 w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę Krokowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi; 2015-10-05 10:35:17
? Nr XII/117/2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przez część roku; 2015-10-05 10:35:01
? Nr XII/116/2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne; 2015-10-05 10:34:50
? Nr XII/115/2015 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 2015-10-05 10:31:35
? Nr XII/114/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe; 2015-10-05 10:31:16
? Nr XII/113/2015 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług i zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 2015-10-05 10:31:08
? Nr XII/112/2015 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krokowa; 2015-10-05 10:30:55
? Nr XII/111/2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w części północnej miejscowości Kartoszyno, gmina Krokowa; 2015-10-05 10:30:44
? Nr XII/110/2015 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok; 2015-10-05 10:28:44
? Nr XII/109/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa na lata 2015 ? 2028; 2015-10-05 10:28:32
? Nr XII/108/2015 w sprawie przystąpienia do partnerstwa lokalnego, podpisania umowy partnerskiej, złożenia projektu konkursowego pt. ?Ochrona obszarów pasa nadmorskiego przed nadmierną presją turystyczną w ramach Działania 11.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i upoważnienia Wójta do realizacji zadań związanych z przystąpieniem do Projektu i jego realizacją; 2015-10-05 10:28:23