Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej 15 kV na dz. nr 12/5,13/2 , wymianie słupa linii napowietrznej elektroenergetycznej 15 kV na dz. nr 12/5, budowie linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV na dz.nr 13/2,14/39,15 , budowie stacji transformatorowej elektroenergetycznej słupowej 15/0,4 kV na dz. nr 13/2 , na terenie dz. nr12/5,13/2,14/39,15 położonych w obr.Minkowice, Gm Krokowa