Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
? Nr XV/156/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Sejmikowi Województwa Pomorskiego na realizację zadań wzdłuż dróg wojewódzkich 2015-12-03 09:58:32
? Nr XV/155/2015 w sprawie przyznania w roku 2016 dotacji z budżetu Gminy Krokowa na roboty konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz jej wysokości. 2015-12-03 09:58:23
? Nr XV/154/2015 w sprawie udzielenia dotacji dla spółki z o. o. Szpital Pucki z siedzibą w Pucku na dofinansowanie defibrylatora Lifepack 15 2015-12-03 09:58:14
? Nr XV/153/2015 w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Specjalistycznego spółce z o. o. z siedzibą w Wejherowie na dofinansowanie remontu odcinka pooperacyjnego Oddziału Chirurgii Ogólnej 2015-12-03 09:58:02
? Nr XV/152/2015 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w publicznych żłobkach prowadzonych przez Gminę Krokowa oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie; 2015-12-03 09:57:47
? Nr XV/151/2015 w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka w Wierzchucinie; 2015-12-03 09:57:36
? Nr XV/150/2015 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016; 2015-12-03 09:55:59
? Nr XV/149/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres do 3 lat; 2015-12-03 09:55:50
? Nr XV/148/2015 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez nieruchomości położoną w obrębie Żarnowiec, stanowiącą własność Gminy Krokowa (dz. Nr 705/4); 2015-12-03 09:55:39
? Nr XV/147/2015 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez nieruchomości położoną w obrębie Żarnowiec, stanowiącą własność Gminy Krokowa (dz. Nr 704); 2015-12-03 09:55:27
? Nr XV/146/2015 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez nieruchomości położoną w obrębie Żarnowiec, stanowiącą własność Gminy Krokowa (dz. Nr 703); 2015-12-03 09:55:12
? Nr XV/145/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości gruntowej od osoby fizycznej; 2015-12-03 09:55:01
? Nr XV/144/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości gruntowej od osoby prawnej; 2015-12-03 09:54:39
? Nr XV/143/2015 w sprawie uchwalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Krokowa za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę; 2015-12-03 09:54:25
? Nr XV/142/2015 w sprawie opłaty targowej; 2015-12-03 09:51:18
? Nr XV/141/2015 w sprawie opłaty miejscowej; 2015-12-03 09:51:09
? Nr XV/140/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 2015-12-03 09:50:11
? Nr XV/139/2015 w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Krokowa w 2016 roku; 2015-12-03 09:50:01