Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VI/55/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego ?Parszczyce V?- złoże kruszywa naturalnego (piasek) o powierzchni 19 933,89 m?, położonego na części działki nr 24/22 obręb geodezyjny Minkowice , w miejscowości Parszczyce, gmina Krokowa

Uchwała Nr VI/55/2011

Rady Gminy Krokowa

z dnia 25 marca 2011 roku

 

w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu  górniczego  „Parszczyce V”- złoże kruszywa naturalnego (piasek) o powierzchni 19 933,89 m², położonego na części działki nr 24/22 obręb geodezyjny Minkowice , w miejscowości Parszczyce, gmina Krokowa

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591z późn. zm.) w związku  z  art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 228 poz. 1947 z późn. zm.)

 

Rada Gminy Krokowa  uchwala,  co następuje:

 

 

§ 1.Odstępuje się  od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  terenu górniczego „Parszczyce V”- złoże kruszywa naturalnego (piasek) o powierzchni 19 933,89 m²,położonego na części działki nr 24/22 obręb geodezyjny Minkowice,                   w miejscowości Parszczyce, gmina Krokowa

 

 § 2. Granice obszaru, o którym mowa w § 1 określa załącznik nr 1 sporządzony na kopii mapy określającej granice obszaru i terenu górniczego „Parszczyce V”, stanowiący integralną część uchwały.

 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa.

 

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 25 stycznia 2011r. firma  WMW Sp.j. Marek Pestilenz, Wojciech Pestilenz, Parszczyce , 84-11- Krokowa zwróciła się do Urzędu Gminy Krokowa z wnioskiem                        o podjęcie uchwały o odstąpieniu od sporządzania  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla złoża kruszywa naturalnego „Parszczyce V” , położonego na części działki nr 24/22 , obręb  Minkowice.

             Starosta Pucki na podstawie koncesji   dnia 20 grudnia 2010r. Nr ROŚ-7511-1/10 dla Pana Marka Pestilenz oraz Pana Wojciecha Pestilenz, prowadzących firmę WMW Sp.j. Marek Pestilenz, Wojciech Pestilenz, Parszczyce dz. nr 9/21, 84-11- Krokowa udzielił koncesji na wydobywanie sposobem odkrywkowym kopaliny pospolitej-kruszywa naturalnego ze złoża  „Parszczyce V” o powierzchni 19 933,89 m²,  położonego na części działki nr 24/22 obręb geodezyjny Minkowice , w miejscowości Parszczyce, gmina Krokowa. Teren objęty koncesją stanowi własność wnioskodawcy  i nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 27marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr. 80, poz. 717 z późn.zm.), plan miejscowy sporządza się obowiązkowo , jeżeli wymagają tego przepisy odrębne.

Obowiązek opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego wprowadza art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 4lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 228 poz. 1947 z późn. zm.), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Miejscowy plan sporządza się w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). Opracowanie planu powinno zapewnić integrację wszelkich działań podejmowanych w granicach terenu górniczego w celu wykonania uprawnień określonych w koncesji, zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego i ochrony środowiska w tym obiektów budowlanych.

Jak stanowi  art. 53 ust. 6 ustawy  Prawo geologiczne i górnicze, jeżeli przewidywane szkodliwe wpływy na środowisko będą nieznaczne,  rada gminy może podjąć uchwałę                   o odstąpieniu od sporządzenia planu , o którym mowa  w ust. 1.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 40 lit.a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2004r.                     w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. nr 257, poz. 2573) - wydobywanie kopalin pospolitych na obszarze o powierzchni nieprzekraczajacej 2 ha lub wydobyciu nieprzekraczającym 20 000m³ rocznie, gdy  działalność  jest prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych -  nie wymaga  sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko .

Jak wynika z procedury koncesyjnej dla  terenu górniczego -  dla złoża  kruszywa naturalnego „ParszczyceV” - nie był wymagany raport oddziaływania na środowisko, ani decyzja środowiskowa . Eksploatacja  tego złoża  o powierzchni mniejszej niż 2 ha  będzie prowadzona w niewielkiej skali- wydobycie roczne nie przekroczy 20 000 m³. W granicach przedmiotowego  terenu górniczego nie występują  żadne obiekty budowlane , ani drogi komunikacyjne. Powstałe wyrobisko zostanie zrekultywowane  w zakresie wskazanym przez organ koncesyjny. Wpływ eksploatacji tego złoża na środowisko będzie niewielki.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 19-02-2012 10:03:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 19-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 19-02-2012 10:03:19