Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VI/56/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie: przyjęcia ?Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych? na rok 2011

 

Uchwała Nr VI/56/2011

Rady Gminy Krokowa

z dnia 25 marca 2011 roku

 

w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na rok 2011

 

Na podstawie art. 4¹ ust. 2 Ustawy  z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj.:Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) oraz art.18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z  2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Gminy Krokowa uchwala:

 

„Gminny Program  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na rok 2011 w Gminie Krokowa.

 

§1.

CELE PROGRAMU

 

1.Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok w  Gminie  Krokowa jest kontynuacją zadań realizowanych w latach poprzednich, propagujących zdrowy styl życia oraz hamowanie procesu degradacji osób uzależnionych od alkoholu.

2. Warunkami osiągnięcia wyżej wymienionych celów są:

a) Zwiększenie dostępności urozmaiconych form terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

b) Zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do programów profilaktycznych, promujących zdrowy styl życia.

c) Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

d) Ograniczanie oraz zmiana struktury spożycia napojów alkoholowych.

e) Sukcesywne zmniejszanie problemów związanych z nadużywaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

f) Systematyczne popularyzowanie abstynencji i trzeźwości. 

 

 

§2.

 

PODSTAWOWE   DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE  DO  OSIĄGNIĘCIA  STRATEGICZNYCH  CELÓW GMINNEGO  PROGRAMU  PROFILAKTYKI  I  ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH   W 2011 R.  W  GMINIE  KROKOWA

 

1.  Działania ograniczające dostępność alkoholu

 1. Uniemożliwienie dokonania zakupu alkoholu przez osoby poniżej osiemnastego roku życia oraz osoby nietrzeźwe poprzez:
  • prowadzenie przez Policję systematycznych kontroli w tym zakresie;
  • cofanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w przypadku stwierdzenia sprzedaży osobom nietrzeźwym oraz osobom do lat 18.

2. Prowadzenie  profilaktycznej   działalności   informacyjnej i edukacyjnej - w szczególności dla dzieci i młodzieży

 1. Dofinansowywanie, koordynacja, nadzór oraz kontrola nad realizacją programów profilaktycznych w szkołach.

 

 1. Wdrażanie profesjonalnych programów profilaktycznych w szkołach, uczenie umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu życiu.
 2. Opracowywanie i przeprowadzanie ankiet, wydawanie broszur, ulotek i innych materiałów mających oddziaływanie profilaktyczne.
 3. Dofinansowywanie profilaktycznych i terapeutycznych obozów dla dzieci i młodzieży szkolnej.
 4. Objęcie szkoleniami z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:
  • przedstawicieli Policji,
  • pracowników pomocy społecznej,
  • organizacji pozarządowych,
  • nauczycieli,
 5. osoby duchowne i inne,
  którzy współuczestniczą w realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krokowa w roku 2011.
 6. Udzielenie pomocy finansowej istniejącym świetlicom socjoterapeutycznym i                                                           opiekuńczym dla dzieci i młodzieży, wyposażenie tych placówek w pomoce  naukowe i sprzęt niezbędny do bieżącej działalności.                                    
 7. Zakup wyposażenia biura Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (materiały biurowe, pomoce naukowe...).

 

 

§3.

 

REALIZACJA  ZAJĘĆ   SPORTOWYCH   JAKO   ELEMENTU   ODDZIAŁYWAŃ   PROFILAKTYCZNYCH.

 

1.   Tworzenie warunków do powstawania alternatywnych miejsc spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, a w szczególności poprzez tworzenie świetlic oraz organizację miejsc do zajęć sportowych.

2.  Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

3.  Zakup sprzętu sportowego w ramach realizacji programu profilaktycznego.

 

        

§4.

 

WSPOMAGANIE   DZIAŁALNOŚCI:   INSTYTUCJI,   STOWARZYSZEŃ   I   OSÓB FIZYCZNYCH,   SŁUŻĄCEJ   ROZWIĄZYWANIU   PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 

1. Wspieranie finansowe i organizacyjne instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych realizujących swe działania statutowe związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

2.   Współpracę i wspieranie ruchów samopomocowych, szczególnie AA.

3. Współpracę z innymi organizacjami i jednostkami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych.

§5.

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

 

 

1.  Kierowanie osób - realizujących zadania Gminnego Programu - na dofinansowywane szkolenia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Dofinansowywanie udziałów w konferencjach, sympozjach i innych formach spotkań, związanych z podnoszeniem kwalifikacji ludzi pracujących na rzecz uzależnionych i ich rodzin.

3. Organizowanie szkoleń dla kierowników (właścicieli) placówek handlowych i gastronomicznych, odnośnie obowiązujących przepisów, zezwoleń, zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

4. Udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej poprzez:

 1. koordynowanie działań dotyczących pomocy ofiarom przemocy przez współpracę z Policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Centrum pomocy rodzinie, przedstawicielami ochrony zdrowia, szkołami oraz organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi - realizującymi programy przeciwdziałania przemocy domowej w rodzinie.

5. Skuteczna pomoc rodzinie w podjęciu leczenia przez bliską jej, a uzależnioną od alkoholu osobę, poprzez:

a) prowadzenie interwencji przez punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin;

 1. prowadzenie spraw o leczenie odwykowe poprzez gminnego koordynatora przy współudziale Komisji d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

§6.

 

REALIZATORZY   PROGRAMU   PROFILAKTYKI   I   ROZWIĄZYWANIA   PROBLEMÓW   ALKOHOLOWYCH:

 

1. Program realizują na terenie gminy Krokowa:

 1. Rada Gminy Krokowa;
 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krokowej;
 3. Placówki oświatowo - wychowawcze;
 4. Placówki służby zdrowia;
 5. Gminna Komisja d/s Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i podległe jej świetlice profilaktyczno - wychowawcze i socjoterapeutyczne, punkt konsultacyjny;
 6. Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 7. organizacje pozarządowe;
 8. kościoły.

2. Realizacje Programu na terenie Gminy Krokowa koordynuje Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

§7.

FINANSOWANIE PROGRAMU

 

1. Środki finansowe, przeznaczone na realizację zadań Programu, pochodzą z opłat za przyznanie koncesji na obrót alkoholem, wnoszonych corocznie do kasy Urzędu Gminy w Krokowej przez właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych z terenu gminy- wg preliminarza wydatków, dołączonego do planu pracy na każdy rok kalendarzowy.

2. Zadania finansowane w ramach niniejszego Programu mogą być również finansowane z dotacji celowych Wojewody  Pomorskiego, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także: darowizn i innych wpływów od osób prawnych i fizycznych.

 

 

§8.

 

WYSOKOŚĆ WYNAGRODZEŃ DLA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI D/S ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 

1. Ustala się miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie dla:

 1. przewodniczącego Komisji                                                      250,00 zł (brutto);
 2. zastępcy przewodniczącego                                                     240,00 zł (brutto);
 3. sekretarza Komisji                                                                    220,00 zł (brutto);
 4. członka Komisji                                                                        210,00 zł (brutto);
 5. Ryczałt wypłaca się proporcjonalnie do liczby obecności na posiedzeniach Komisji.

 

 

§9.

 

PLAN PRACY

 

1. Do Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych szczegółowy planpracy ustala Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na posiedzeniu plenarnym.

2.Plan pracy podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Krokowa.

 

 

§ 10.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia                             01 stycznia 2011 r.

 

 

UZASADNIENIE:

 

Na podstawie art. 4¹ ust. 2 Ustawy  z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj.: Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Rada Gminy corocznie ustala zakres zadań do realizacji w postaci „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

W związku z powyższym Wójt Gminy Krokowa kieruje pod obrady Rady Gminy Krokowa niniejszy projekt uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 19-02-2012 10:04:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 19-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 19-02-2012 10:04:56