Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VI/57/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie: przyjęcia ?Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii? na rok 2011

Uchwała Nr VI/57/2011

Rady Gminy Krokowa

z dnia 25 marca 2011 roku

 

w sprawie: przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii” na rok 2011

Na podstawie art.10 ust.3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. z 2005r Nr179,poz.1485 z późn. zmian. oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia   8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  /tj. Dz.U. z  2001 roku Nr 142,poz.1591 z późn.zm./

Rada Gminy Krokowa uchwala:

„Gminny program przeciwdziałania narkomanii” na rok  2011 w Gminie Krokowa.

§ 1

  POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 

1.Podstawa prawna działań związanych z zapobieganiem narkomanii:


 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r., Nr 179, poz. 1485), która weszła w życie dnia 04 października 2005r.

          Powyższy akt prawny  stanowi, iż zadania z zakresu działania narkomanii realizują organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie określonym w ustawie. Zgodnie z art. 10.,  ust. 1.,  -  przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy i obejmuje:

 1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonym uzależnieniem;
 2. udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej;
 3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach wychowawczych i socjoterapeutycznych;
 4. wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii;
 5. pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

Gminny Program  Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krokowa   jest zgodny z Krajowym Programem Przeciwdziałania Narkomanii.

Program opiera się na inspirowaniu i współdziałaniu różnych podmiotów aktywnych    na obszarze    uzależnień.

 

2. Koordynator programu:

 

   - członkowieGminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w    Krokowej.

 

3. Czas realizacji programu –  2011 rok.

 

4. Odbiorcy programu – społeczność Gminy Krokowa.

 

 

§ 2

CELE PROGRAMU

 

1.Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem       środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku.

 

2.Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i        prawnej oraz prowadzenie działalności informacyjnej.

 

3 .Organizowanie i prowadzenie na terenie placówek oświatowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z udziałem grup rodzicielskich, promowanie zdrowego stylu życia, prowadzenie programów edukacyjnych, konkursów, olimpiad.

 

4. Doskonalenie grup zawodowych zaangażowanych w problematykę narkomanii poprzez organizację szkoleń, wymianę doświadczeń; zwiększenie ilości kompetentnych realizatorów programów profilaktycznych.

 

5.Ułatwienie osobom uzależnionym i ich rodzinom korzystania z różnych form pomocy społecznej, wspieranie zatrudnienia socjalnego.

 

6.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych związanej z przeciwdziałaniem narkomanii.

 

§ 3

 

PARTNERZY W REALIZACJI PROGRAMU

 

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krokowej,
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krokowej
 • służba zdrowia
 • placówki oświatowe
 • Sąd Rejonowy w Wejherowie
 • Policja
 • Kluby sportowe,  UKS, LZS ….

§ 4

 

 ZADANIA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I EDUKACJI DOTYCZĄCEJ PROBLEMATYKI NARKOMANII

1. Organizowanie   i   prowadzenie   na   terenie   placówek   oświatowych ,  działań   edukacyjnych   i   prozdrowotnych

2. Prowadzenie programów profilaktycznych i  edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. –  przez placówki oświatowe, GOPS, Policję, Straż Graniczną

3. Wprowadzanie programów alternatywnych jako element organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży

4. Prowadzenie spotkań z rodzicami – na tematy typu:

 1. „Chroń swoje dziecko”
 2. „Czynniki ryzyka i czynniki chroniące”
 3. „ Jak to z tą narkomanią jest…”
 4. Konkursy wiedzy o:
  • AIDS,
  • uzależnieniach.

5. Wspieranie merytoryczne rodziców i kadry pedagogicznej przy opracowywaniu szkolnych programów profilaktycznych.

 6. Dofinansowywanie pobytu dzieci i młodzieży szkolnej  na koloniach i innych formach wypoczynku.

 

§ 5

 

     PODNOSZENIE POZIOMU WIEDZY SPOŁECZEŃSTWA NA TEMAT PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z UŻYWANIEM ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH I MOZLIWOSCI ZAPOBIEGANIU TEMU ZJAWISKU

1. Diagnoza rozpowszechniania i używania środków psychoaktywnych oraz planowanie działań zapobiegawczych,  dokonana   przez placówki oświatowe, GK ds. RPA,  GOPS, opiekę zdrowotną, Policję, Straż Graniczną.

2. Prowadzenie kampanii edukacyjnych, obejmujących problematykę narkomanii adresowanych do określonych grup .

3. Tworzenie w bibliotekach szkolnych oraz publicznych  na terenie Gminy Krokowa - działu „Profilaktyka”  oraz sukcesywny zakup profesjonalnej literatury.

§ 6

     UDZIELANIE  RODZINOM W KTÓRYCH WYSTEPUJĄ PROBLEMY NARKOMANII POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ ORAZ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI  INFORMACYJNEJ

 1. Działalność  Punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych     w placówce GK ds.   RPA w Krokowej.

 2.Współpraca ze specjalistycznymi instytucjami w zakresie poradnictwa prawnego.

 3.Opracowanie Informatora „Gdzie szukać pomocy” – GKd/sRPA.     

 4.Zakup ulotek, broszur informacyjno – edukacyjnych.

 5.Dokonywanie przez pracowników socjalnych diagnozy sytuacji w rodzinach dotkniętych problemem narkomanii i udzielanie wsparcia tym rodzinom.

§ 7

DOSKONALENIE OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W PROBLEMATYKĘ NARKOMANII POPRZEZ ORGANIZACJE SZKOLEŃ ,WYMIANĘ DOŚWIADCZEŃ, ZWIĘKSZENIE ILOŚCI KOMPETENTNYCH REALIZATORÓW PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH

 1.Szkolenia podnoszące kompetencje osób realizujących zadania obejmujące problematykę narkomanii, w szczególności dla: pracowników szkół, pracowników socjalnych, wychowawców świetlic środowiskowych, kuratorów sadowych, funkcjonariuszy policji.

 2.Szkolenia rad  pedagogicznych na poziomie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie metody wczesnej interwencji wobec uczniów sięgających po środki psychoaktywne.

 3.Współdziałanie z Kościołem Katolickim i innymi organizacjami, stowarzyszeniami w zakresie przeciwdziałania narkomanii.
 

§ 8

  SPODZIEWANE  EFEKTY  REALIZACJI  PROGRAMU

1. Prowadzenie różnorodnych działań ma na celu:
       a. zwiększenie świadomości społecznej,
       b. zapewnienie edukacji,
       c. budowanie wsparcia dla działań na rzecz zdrowia publicznego, mając na uwadze szkody wywołane  przez narkotyki.

    § 9
 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU ORAZ SPOSÓB WYDATKOWANIA ŚRODKÓW W ROKU 2011

          1.Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu są środki własne gminy, określone w uchwale budżetowej Rady Gminy Krokowa na 2011 r.:
- Dział 851- Ochrona Zdrowia,
- Rozdział 85153 Zwalczanie Narkomanii.

           2.  W roku 2011 zaplanowano następujące wydatkowanie środków w zakresie przeciwdziałania narkomanii:

 1. finansowanie edukacyjnych programów profilaktycznych dla  uczniów szkół Gminy Krokowa, rodziców i nauczycieli, prowadzonych przez wyspecjalizowane podmioty;
 2. zakup profesjonalnych, metodycznych materiałów edukacyjnych (filmy, foldery, broszury, opracowania…);
 3. opłacanie  pomocy prawnej i psychologicznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych;
 4. prowadzenie zajęć profilaktycznych w świetlicach socjoterapeutycznych;
 5. partycypowanie w kosztach monitorowania obiektów i terenów szkolnych.

§ 10

SPOSÓB KONTROLI  REALIZACJI  PROGRAMU

 1. Informacja z wykonania planowanych zadań  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie  Krokowa  na 2011 r.   i efektów jego realizacji, przedłożona Radzie Gminy  Krokowa .   

 

 1. Gmina  sporządza  -  na  podstawie  opracowanej   przez   Krajowe   Biuro  do  Spraw Przeciwdziałania Narkomani -  ankiety  i  informację   z   realizacji  działań   podejmowanych w danym roku, wynikających    z    Gminnego   Programu  Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krokowa na 2011 r.,  i przesyła ją do Biura.    

 

§ 11

MONITOROWANIE  PRZEBIEGU  PROGRAMU,  OCENA  WYNIKÓW

1.  Głównym zadaniem jest zbieranie informacji, które dostarczą podstaw do planowania działań profilaktycznych na lata następne oraz przesłanek do oceny ich skuteczności.
 

Wskaźniki

 Ad.&4 Organizowanie i prowadzenie na terenie placówek oświatowych działań edukacyjnych i prozdrowotnych:

 

 • wydatki na profilaktykę narkomanii poniesione przez Gminę  Krokowa,
 • liczba szkół, które otrzymały wsparcie finansowe w rozwijaniu działań profilaktycznych,
 • ilość spotkań przeprowadzonych z rodzicami,
 • wydatki poniesione na dofinansowanie pobytu dzieci na koloniach i innych formach wypoczynku,
 • liczba przeprowadzonych konkursów tematycznych,
 • ilość przeprowadzonych programów z zakresu organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży,

  Ad.&5 Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobieganiu temu zjawisku

 

 • poziom wiedzy i postawy społeczności lokalnej wobec narkotyków i narkomanii na podstawie wyników badań ankietowych,

 

 • liczba i nakład materiałów informacyjno – edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii,

 

 • ilość wypożyczeń literatury z działu „Profilaktyka”.

  Ad &6 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej oraz prowadzenie działalności informacyjnej

 

 • działalność punktu informacyjno-konsultacyjnego

 

 • ilość środków wydatkowanych na zakup materiałów informacyjnych,

 

 • ilość środowisk rozeznanych przez pracowników socjalnych GOPS w ramach przeprowadzonej diagnozy,

  Ad &7 Doskonalenie grup zawodowych zaangażowanych w problematykę narkomanii poprzez organizacje szkoleń, wymianę doświadczeń, zwiększenie ilości kompetentnych realizatorów programów profilaktycznych

 

 • liczba i zakres tematyczny odbytych szkoleń przez osób realizujących zadania profilaktyczne,

 

 • zakres współpracy z Kościołem, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi.

 

§ 12

 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem  podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2011r.

 

UZASADNIENIE:

 

            Na podstawie art.10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii

/Dz. U. z 2005 roku Nr 179,poz.1485 z późn. zm./ prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań własnych gminy.

Realizacja zadań prowadzona jest w postaci ”Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” uchwalanego przez Radę Gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 19-02-2012 10:05:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 19-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 19-02-2012 10:05:50