Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VII/63/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr VII/63/2011

Rady Gminy Krokowa

z dnia 29 kwietnia 2011 roku

 

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i  zbiorowe odprowadzanie ścieków

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 i art.7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.          o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591, z późn. zm.) w zw. z art. 24, ust.1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.: Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 wraz z późn. zm.)

 

Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązującą na terenie gminy Krokowa, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Taryfa określona w § 1 ma zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę                          i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krokowa w okresie od dnia 01.06.2011 roku do dnia 31.05.2012 roku.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa.

 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr LII/363/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2011 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Krokowej oraz prasie lokalnej.

 

UZASADNIENIE:

 

do uchwały Nr .VIII/63/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 

               Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu              w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858  wraz  z późn. zm.), Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Żarnowcu 76 wystąpiło z wnioskiem do Wójta Gminy Krokowa w wymaganym ustawowo terminie                    o zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, załączając uzasadnienie wniosku taryfowego.

Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę             i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy  Krokowa na okres 12 miesięcy od dnia 01.06.2011 r. do dnia 31.05.2012 r. Taryfy określają także warunki ich stosowania .

W trakcie postępowania zatwierdzającego, w oparciu o przepis art. 24 ust. 4 ustawy,                   na podstawie dostarczonej dokumentacji Wójt gminy ustalił, że opracowane zostały zgodnie         z  przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                     i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r.  Nr 123 poz. 858 ze zm.) - zwaną dalej Ustawą oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy - Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006r.  Nr 127 poz. 886).

Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., uwzględniając sposób korzystania                z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz zróżnicowanie występowania kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dokonało podziału odbiorców usług na dwie grupy taryfowe.

Przedsiębiorstwo nie załączyło do wniosku wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ponieważ nie przewiduje prowadzenia na nich inwestycji w roku obowiązywania nowej taryfy  tj. do dnia 31.05.2012 r.

 

 

 

 

 

 

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

1.      Informacje ogólne.

            Niniejsze taryfy zostały opracowane przez Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne                                   Sp. z o.o. w Żarnowcu i stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę                 i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie  gminy Krokowa na okres 12 miesięcy,  od dnia 01.06.2011r. do dnia 31.05.2012r.           

Taryfy określają także warunki ich stosowania.

Podstawa prawna opracowania taryf:

  • ustawa  z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858), zwana dalej Ustawą,
  •  rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf  oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886), zwane dalej Rozporządzeniem. 

            Taryfowe ceny dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków  świadczonych przez  Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Żarnowcu, zwanej dalej Przedsiębiorstwem.

            Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i placów.

2.      Rodzaj prowadzonej działalności.

            Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Żarnowcu prowadzi na terenie Gminy Krokowa działalność w zakresie  zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego  przez Wójta Gminy Krokowa  - Decyzją  Nr GWS – 703/1/03 z dnia 05.03.2003 r.

            Zgodnie z zezwoleniem przedmiot  działania Przedsiębiorstwa stanowi ujmowanie, uzdatnianie            i dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków za pomocą  urządzeń  wodociągowych           i kanalizacyjnych będących w zarządzie Spółki, na podstawie umowy zawartej z Gminą Krokowa z dnia 01.06.2002r. (z p. zm.) w sprawie powierzenia zarządu nad sieciami i urządzeniami wodociągów                     i kanalizacji stanowiących własność Gminy Krokowa oraz za pomocą własnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

 

3.   Taryfowe grupy odbiorców usług.

            Uwzględniając zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dokonano podziału odbiorców usług na taryfowe grupy.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ustalono odpowiednio dla odbiorców usług taryfy niejednolite jednoczłonowe: 

 

Lp.

Taryfowa grupa   odbiorców usług

Wyszczególnienie

0

1

2

1.

Zaopatrzenie w wodę

Grupa  1

Gospodarstwa domowe, obiekty oświaty, wychowania i kultury, placówki opieki zdrow., obiekty straży pożarnej, policji, administracji samorządowej, usługi    i produkcja rolnicza.  

Usługobiorcy rozliczani są za ilość dostarczanej wody wg   wskazań  wodomierza głównego lub normy zużycia wody.

Grupa 2

Przemysłowi odbiorcy usług

 

Usługobiorcy rozliczani są za ilość dostarczanej wody wg  wskazań  wodomierza głównego.

2.

Odprowadzanie ścieków

Grupa  1

Gospodarstwa domowe, obiekty oświaty, wychowania i kultury, placówki opieki zdrow., obiekty straży pożarnej, policji, administracji samorządowej i usługi.

Usługobiorcy rozliczani są  za ilość odprowadzanych ścieków określoną w  oparciu o ilość zużytej wody, ustaloną na  podstawie wskazań wodomierza głównego, własnego lub normy zużycia wody albo określonej na podstawie wodomierza głównego               i dodatkowego określającego ilość wody zużytej bezpowrotnie.                   Usługobiorcy posiadający przyrząd pomiarowy do mierzenia ilości odprowadzanych ścieków rozliczani są wg jego wskazań.

Grupa 2

Przemysłowi odbiorcy usług

 

Usługobiorcy rozliczani są za ilość odprowadzanych ścieków  wg wskazań przyrządu pomiarowego lub określoną w  oparciu o ilość zużytej wody, ustaloną na  podstawie wskazań wodomierza głównego albo określonej na podstawie wodomierza głównego        i dodatkowego określającego ilość wody zużytej bezpowrotnie.

  1. Wodomierz główny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się    na przyłączu wodociągowym.
  2. Urządzenie pomiarowe - przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym.
  3. Wodomierz dodatkowy– przyrząd pomiarowy zainstalowany dodatkowo, za wodomierzem głównym, mierzący ilość wody zużytej bezpowrotnie,
  4. Wodomierz własny – przyrząd pomiarowy zainstalowany na własnym ujęciu wody dostawcy ścieków,
  5.  Ryczałt– stawka opłaty ryczałtowej za wodę, wyliczona wg norm, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na jedną osobę w lokalach nieopomiarowanych pomnożona przez liczbę osób.

 

 

4.      Rodzaje, wysokość cen i stawek opłat:

           W rozliczeniach z odbiorcami  usług za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki                                     w zależności od zakwalifikowania ich do odpowiednich grup taryfowych obowiązują zróżnicowane ceny jednostkowe.

            Uwzględniając występowanie wyższych kosztów eksploatacji  i utrzymania infrastruktury  wodociągowo-kanalizacyjnej na obszarze Kartoszyna usługobiorców z tej miejscowości zakwalifikowano do drugich grup taryfowych.

 

            Sawki opłat za odbiory techniczne przyłączy wod.-kan. zmieniono w nowej taryfie,                                o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości  102,3 %.

 

W rozliczeniach za dostarczoną wodę:

  • cena – wyrażona w złotych za 1 m³ dostarczonej wody.

W rozliczeniach za odebrane ścieki

  • cena – wyrażona w złotych za 1 m³odebranych ścieków.

Do cen  (netto), zgodnie z § 2, pkt 9 i 10 Rozporządzenia dolicza się obowiązujący podatek                    od towarów  i usług (VAT)  wprowadzony i ustalony odrębnymi przepisami.

      Wysokość ceny za dostarczoną wodę.

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena

Jednostka miary

netto

brutto

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa 1

Cena za 1 m3dostarczonej wody

2,68

2,89

zł/m3

2.

Grupa 2

Cena za 1 m3dostarczonej wody

3,09

3,34

zł/m3

       Wysokość ceny za odprowadzone ścieki.

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena

Jednostka miary

netto

brutto

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa 1

Cena za 1 m3odprowadzanych ścieków

4,75

5,13

zł/m3

2.

Grupa 2

Cena za 1 m3odprowadzanych ścieków*

Odczyn             6,5 – 9,0 pH

BZT 5            do     800 mg O2 /dm3

ChZT        do  1500 mg O2 /dm3

4,81

5,19

zł/m3

* Zgodnie z § 5 pkt 6 Rozporządzenia ws. taryf za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych ustala się dodatkowe opłaty, do których dolicza się podatek, o którym mowa w § 2 pkt 9. Dodatkowa opłata, za przekroczenie dopuszczalnego stężenia ChZT powyżej 1500 mg O2 /dm3, wynosi 2,20 zł za kg wprowadzonego ładunku.

 

4.3  Stawki opłat - za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych wynikających                        z kosztów prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług.                       

 

Lp.

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

1.

Stawka opłat za przyłączenie do sieci wodociągowej (przyłącze wodociągowe)*

117,39 zł

144,39 zł

2.

Stawka opłat za przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej (przyłącze ks. grawitacyjne)*

102,39 zł

125,94 zł

3.

Stawka opłat za przyłączenie do sieci wodociągowej i  sieci kanalizacji sanitarnej (przyłącze wod. + przyłącze ks. grawitac.)

132,40 zł

162,85 zł

4.

Stawka opłata za przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej      z montażem zaworu podciśnieniowego  i uruchomieniem układu podciśnieniowego (przyłącze ks. podciśnieniowe)*

132,40 zł

162,85 zł

5

Stawka opłata za przyłączenie do sieci wodociągowej i sieci          kanalizacji sanitarnej z montażem zaworu podciśnieniowego      i uruchomieniem układu podciśnieniowego (przyłącze ks. podciśnieniowe)*

169,89 zł

208,96 zł

* powyższe stawki opłat zawierają koszty przeprowadzenia prób technicznych zgodnie z § 5 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006r. W/w stawki nie obejmują robót przyłączeniowych i materiałów.

5.   Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy                                        i urządzenia  pomiarowe.

            Rozliczenia za  zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy, Rozporządzenia, Regulaminu i Umowy.

            O ile umowa zawarta z usługobiorcą nie stanowi inaczej, łączna opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy miesiąc, w którym obowiązywała umowa, czyli były świadczone usługi.

        Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach  i w terminach określonych w umowie.

             Ilość dostarczonej do nieruchomości wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. Także na podstawie  wskazań wodomierza głównego ustala się, jako ilość równą dostarczonej wody, ilość odebranych ścieków z nieruchomości.

            Ilość ścieków  w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ścieków ustala się na podstawie wskazań tych urządzeń.

            Ilości odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy zainstalowali na własny koszt wodomierz dodatkowy, ustalana jest w wysokości różnicy odczytów wodomierza głównego i dodatkowego.

            Odbiorcy usług, którzy nie są zaopatrywani w wodę przez Przedsiębiorstwo, rozliczani są za ilość odprowadzanych ścieków na podstawie wskazań wodomierza własnego, a dostawcy ścieków, którzy posiadają wodomierz dodatkowy ilość ścieków ustalana jest w wysokości różnicy wskazań wodomierza własnego i dodatkowego.

            W przypadku braku wodomierza głównego, do czasu jego zainstalowania, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone odrębnym przepisem prawa, a ilość ścieków w takim przypadku jako równą ilości wody wynikającej z norm.

            W przypadku nieprawidłowego działania wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe, z uwagi na brak poboru lub zmniejszony pobór wody w tym okresie – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza. Tak ustalona ilość stanowi równocześnie o ilości dostarczonych ścieków w budynku nie wyposażonym w urządzenie pomiarowe lub w wodomierz własny.

6.      Warunki stosowania cen.

6.1    Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców.

            Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele usługowo – handlowe i odbiorców przemysłowych.                                                                        

            Przedsiębiorstwo instaluje wodomierze główne wszystkim odbiorcom usług i dokonuje ich obsługę oraz przeprowadza naprawy, konserwacje przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych  zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

6.1.1  Zaopatrzenie w wodę.

 

Taryfowe grupy                                            odbiorców usług

Zakres świadczonych usług

1

2

Grupa 1 i 2

       Zbiorowe zaopatrzenie w wodę (pobór, uzdatnienie, dostarczanie)

6.1.2  Odprowadzanie ścieków. 

 

 Taryfowe grupy odbiorców usług

                                    Zakres świadczonych usług

1

2

          Grupa 1 i 2

       Zbiorowe odprowadzanie ścieków (odprowadzanie, oczyszczanie)

6.2  Standardy jakościowe obsługi odbiorców.

            Określone w taryfach ceny stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i  zbiorowego odprowadzania ścieków  oraz w Regulaminie uchwalonym przez Radę Gminy w Krokowej Uchwałą Nr XL VI/449/2006 z dnia 30 czerwca 2006 roku. Woda ujmowana jest z ujęć głębinowych. Technologia  uzdatniania wody oparta jest na procesach naturalnych – napowietrzaniu i filtracji przez złoża katalityczno-żwirowe bez dozowania chemikaliów, silnych utleniaczy, przyjazna człowiekowi i środowisku.

Żarnowiec, dnia 21.03.2011r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 19-02-2012 10:16:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 19-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 19-02-2012 10:16:13