Obwieszczenie - wydobywanie kopaliny ze złoża Sulicice, w miejscowości Sulicice na części działek oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerem ewidencyjnym: 15/6 obręb 0018 Sulicice, jedn. ewidencyjna 221106_2 Krokowa, 17 obręb 0018 Sulicice, jedn. ewidencyjna 221106_2 Krokowa,16 obręb 0018 Sulicice, jedn. ewidencyjna 221106_2 Krokowa w gminie Krokowa.


Krokowa, dnia 13.01.2016 r.

GOOŚ.6220.15.obw.UZUP.RAP.2.2014.2016

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 30 i 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.),

WÓJT GMINY KROKOWA

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

że w dniu 11.01.2016r. w ślad za wezwaniem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku został uzupełniony raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:

wydobywanie kopaliny ze złoża Sulicice, w miejscowości Sulicice na części działek oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerem ewidencyjnym: 15/6 obręb 0018 Sulicice, jedn. ewidencyjna 221106_2 Krokowa, 17 obręb 0018 Sulicice, jedn. ewidencyjna 221106_2 Krokowa,16 obręb 0018 Sulicice,

jedn. ewidencyjna 221106_2 Krokowa w gminie Krokowa.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora : Firmy „WMW” Sp. j. Marek Pestilenz i Wojciech Pestilenz, Parszczyce dz. nr 9/21, 84-110 Krokowa.

W związku z powyższym ponownie przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 79 ust. 1 w/w ustawy niniejsze postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

Z dokumentacją sprawy tj. wnioskiem, postanowieniem organu właściwego do wydania decyzji, stanowiskami innych organów oraz raportem oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia wraz z jego uzupełnieniem można zapoznać się w pokoju nr 304 Urzędu Gminy w Krokowej ul. Żarnowiecka 29 (budynek „B”).

Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, zgodnie z art. 34 w/w ustawy. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 w/w ustawy.

Obwieszczenie niniejsze umieszcza się:

  1. strona BIP Urzędu Gminy Krokowa

  2. tablica ogłoszeń w tut. Urzędzie

  3. tablica ogłoszeń w miejscowości Sulicice

  4. Strony postępowania według załącznika odrębnego

  5. a/a.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksandra Miłosz-Kaliszuk 19-01-2016 09:30:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Tylicka 19-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Aleksandra Miłosz-Kaliszuk 19-01-2016 09:30:28