Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr LVIII/412/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadania inwestycyjnego ?Budowa grupowego ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody, sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Minkowice gm. Krokowa? 2016-01-27 12:56:04
Nr LVIII/413/2010 w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, procedury rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu za rok budżetowy i szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu oraz zakres i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego. 2016-01-27 12:55:21
Uchwała Nr LVIII/414/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 29.10.2010 W sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku 2016-01-26 15:10:14
Uchwała Nr LVIII/415/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 października 2010 roku w sprawie podatku od nieruchomości 2016-01-26 15:09:41
Uchwała Nr LVIII/416/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 października 2010 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne, jednoosobowej spółki Gminy Krokowa z ograniczoną odpowiedzialnością 2016-01-26 15:09:03
Uchwała Nr LVIII/417/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Białogóra, gm Krokowa 2016-01-26 15:08:28
Uchwała Nr LVIII/418/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 października 2010 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dębki, gm Krokowa 2016-01-26 15:07:54
Uchwała Nr LVIII/419/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 października 2010 roku w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej. 2016-01-26 15:07:10
Uchwała Nr LVIII/421/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 października 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (Gmina/Strzeżewski). 2016-01-26 15:06:31
Uchwała Nr LVIII/420/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 października 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (Gmina/Lieske). 2016-01-26 15:05:43
Uchwała Nr LVIII/422/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego 2016-01-26 15:05:09
Uchwała Nr LVIII/423/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 października 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie Sobieńczyce. 2016-01-26 15:04:18
Uchwała Nr LVIII/424/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/86/2007 Rady Gminy Krokowa z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek geodezyjnego podziału nieruchomości. 2016-01-26 15:03:36
Uchwała Nr LVIII/425/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/385/2005 Rady Gminy Krokowa z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ustaleń wysokości stawki opłaty adiacenckiej 2016-01-26 15:02:55