Uchwała Nr VII/70/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie : przyjęcia Projektu ,,PODEJMUJĘ NOWE WYZWANIA ?IDĘ DO PRACY ? w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 ? 2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do realizacji w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Uchwała Nr VII/70/2011

Rady Gminy Krokowa

z dnia 29 kwietnia 2011 roku

 

W sprawie : przyjęcia Projektu ,,PODEJMUJĘ NOWE WYZWANIA –IDĘ DO PRACY ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do realizacji w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami)w związku z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zmianami).

Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje :

 

 §1.Przyjmuje się do realizacji w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. projekt systemowy w ramach Priorytetu VII ,,Promocja integracji społecznej’’, Działanie 7.1 ,,Rozwój                       i upowszechnienie aktywnej integracji ’’,  Poddziałanie 7.1.1 ,,Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej’’, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, tytuł projektu ,,Podejmuję nowe wyzwania –idę do pracy’’ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowany                   do klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej.

§2.1.Projekt ,,Podejmuję nowe wyzwania –idę do pracy’’, o którym mowa w    § 1 będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krokowej w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

2.Wniosek o dofinansowanie projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowanego          w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3.Wkład własny będzie poniesiony w wysokości wymaganej przez Instytucję Pośredniczącą nie więcej niż 9,75 % zrealizowanych wydatków.

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa.

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2011 r.

 

UZASADNIENIE:

Na podstawie art.110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. O pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zmianami).Rada Gminy kieruje do wdrożenia lokalne programy pomocy społecznej.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu systemowego ,,Podejmuję nowe wyzwania –idę do pracy’’ w ramach Priorytetu VII ,,Promocja integracji społecznej’’, Działanie 7.1 ,,Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji ’’,  Poddziałanie 7.1.1 ,,Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej’’, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 jest zgodny z zasadami przyjętymi w dokumencie: ,,Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz regionalnego ośrodka polityki społecznej’’ jak również z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 19-02-2012 10:27:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 19-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 19-02-2012 10:27:42