Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr IX/83/2011 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krok

Uchwała Nr IX/83/2011

Rady Gminy Krokowa

z dnia 31 maja 2011 roku

 

w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit."h" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj.: z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późno zmianami)

Rada Gminy w Krokowej uchwala, co następuje:

§1.Zatwierdza się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2.Traci moc uchwała Rady Gminy Krokowa Nr XXXIIl304/205 z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej.

§3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa.

§4.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2011 roku.

 

 

UZASADNIENIE:

Statut dotychczas obowiązujący z 2005r zdezaktualizował się w związku z szeregiem zmian w obowiązujących ustawach dot. pomocy społecznej. Proponowana wersja Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zawiera zmiany dotyczące tekstu jednolitego ustawy o pomocy społecznej, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, realizacji projektów
unijnych, stanowisk pracy, obsługi finansowo księgowej ikadrowej oraz stosowania okrągłej pieczęci.

Z tych względów konieczne jest dostosowanie postanowień statutu do aktualnego stanu prawnego.

 

                                                                       Załącznik  do uchwały Nr IX/83/2011

                                                                       Rady Gminy Krokowa

                                                                       z dnia 31 maja 2011 roku

 

 

 S T A T U T

                            GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

                                                   W  KROKOWEJ

 

                                                      R O Z D Z I A Ł    I

                                            POSTANOWIENIA OGÓLNE

                                                          

                                                                 §  1

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krokowej zwany dalej „Ośrodkiem Pomocy” działa   na podstawie Uchwały Nr 12/ 57/ 90 Gminnej Rady Narodowej w Krokowej z dnia  27 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia  ośrodka  pomocy  społecznej      i jest jednostką organizacyjną Gminy Krokowa.

                                                              

                                                                 §  2

 

1.Ośrodek Pomocy swoją działalnością obejmuje Gminę Krokowa.

2.Siedzibą Ośrodka Pomocy jest   84-110 Krokowa ,ul. Żarnowiecka 29

 

                                                   ROZDZIAŁ II

                             CEL  I    PRZEDMIOT   DZIAŁANIA

 

                                                                 §  3

 

Ośrodek Pomocy prowadzi działalność zgodną z założeniami polityki społecznej państwa na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej  /Dz.U 175 poz.1362 z 2009r/

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych ,których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

 

                                                                §  4

Zadania w zakresie  pomocy społecznej, które realizuje Ośrodek Pomocy obejmują :

1.Zadania wskazane w ustawie o pomocy społecznej w szczególności:

    a/ tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej,

    b/ analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy                                                                                         społecznej

    c/ przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,

    d/ pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb     życiowych osób   rodzin,

    e/ pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową ,skierowaną na pomoc   we wznowieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi,

    f/ świadczenia usług opiekuńczych.

 

2.Realizację innych zadań na podstawie odrębnego upoważnienia Wójta Gminy Krokowa, w tym:

a)realizacja zadań określonych w ustawie z  dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych(Dz.U.Nr 71,poz.734 z późn.  zmianami)

b/realizacja zadań gminy określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych(Dz.U.Nr 228,poz.2255 z późn.zmianami),

c/realizacja ustawy o  pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 1 z 2009r poz. 7 z późn. zmianami)

3/Realizacja projektów unijnych zatwierdzonych przez Instytucję Pośredniczącą na podstawie odrębnego upoważnienia Wójta Gminy Krokowa.

 

                                                                §  5

 

Pomoc społeczną Ośrodek Pomocy organizuje współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.                             

                                                               §  6

1.Ośrodek Pomocy realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone gminie.

2.Ośrodek Pomocy wykonuje zadania własne gminy zgodnie z ustawą i ustaleniami przekazanymi przez Radę Gminy Krokowa.

         

                                                               § 7

 

Kierownik Ośrodka Pomocy może wytaczać  na rzecz obywateli powództwa w przypadkach określonych w przepisach szczególnych.                                      

 

    ROZDZIAŁ III

                             ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

 

                                                              §  8

 

W skład  Ośrodka Pomocy wchodzą:

1.Kierownik Ośrodka Pomocy.

2.Pracownicy socjalni obsługujący rejony opiekuńcze.

3.Pracownicy ds. obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz dodatków mieszkaniowych.

4.Pracownicy wykonujący usługi opiekuńcze

5.Księgowa

6.Kierowca.

7.Pracownicy realizujący projekty unijne.

8.Asystent rodziny.

 

                                                                §  9

 

1.Ośrodkiem Pomocy kieruje Kierownik zatrudniony przez Wójta Gminy Krokowa.

2.Kierownika Ośrodka Pomocy zatrudnia Wójt na umowę o pracę.

3.Kierownik Ośrodka Pomocy zatrudnia pracowników Ośrodka.

4.Kierownik organizuje prace Ośrodka Pomocy, odpowiada za politykę pomocy społecznej na obszarze gminy.

5.Wójt udziela Kierownikowi Ośrodka Pomocy upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań zleconych, własnych gminy oraz własnych o charakterze obowiązkowym.

6.Kierownik Ośrodka Pomocy składa Radzie Gminy corocznie sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

7.Kierownik Ośrodka opracowuje regulamin organizacyjny Ośrodka Pomocy.

8.Realizacja przez Ośrodek Pomocy zadań określonych ustawą o dodatkach mieszkaniowych i ustawą o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnego następuje na podstawie odrębnego upoważnienia Wójta.

9.Kierownik realizuje projekty unijne na podstawie odrębnego upoważnienia Wójta.

 

                                                                §  10

 

1.Obsługę organizacyjną, finansowo-księgową i kadrową  zapewnia Ośrodek Pomocy.

2.Ośrodek posiada własny NIP, REGON oraz numer  konta bankowego.

 

                                                                 §  11

 

Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku Pomocy są pracownikami samorządowymi i w sprawach pracowniczych mają w stosunku do nich zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.                                                  

                                                                    §  12

Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zasady funkcjonowania Ośrodka Pomocy określa Regulamin Organizacyjny, ustanowiony przez Zarządzenie Kierownika Ośrodka.

        

                                                                     §  13

 

Ośrodek Pomocy  używa pieczęci podłużnej z nazwą Ośrodka w pełnym brzmieniu oraz okrągłej w wypadkach wskazanych w przepisach szczególnych.

                                             

 

                                                 ROZDZIAŁ IV

                             FINANSOWANIE OŚRODKA POMOCY

 

                                                    §  14

 

1.Działalność Ośrodka Pomocy finansowana jest z budżetu gminy w ramach realizacji zadań własnych gminy oraz z budżetu państwa w ramach realizacji zadań zleconych gminie.

2.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krokowej jest jednostka budżetową Gminy  a podstawą  jego gospoda ki finansowej są środki finansowe z budżetu gminy-na realizację zadań własnych gminy oraz środki finansowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, ujęte w planie finansowym jednostki, zatwierdzonym przez Wójta.

3.Ośrodek Pomocy w ramach realizacji projektów unijnych otrzymuje dotację.

 

                                                    §  15

Gmina może w ramach współdziałania z istniejącymi na jej terenie podmiotami, instytucjami, organizacjami społecznymi, związkom, i   wyznaniowymi ,zakładami pracy, instytucjami oświaty  za  ich zgodą w trybie pisemnego porozumienia może realizować określone zadania pomocy społecznej, przyznając na ten cel środki pieniężne.

 

                                           ROZDZIAŁ V

                          POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

                                                    §  16

1.Statut nadaje Rada Gminy.

2.Zmiany statutu mogą być dokonywane  w trybie właściwym dla jego nadania.

3.Do dokonania czynności prawnych w imieniu Ośrodka Pomocy uprawniony jest Kierownik  Ośrodka  w granicach udzielonego mu przez wójta pełnomocnictwa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 19-02-2012 12:37:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 19-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 19-02-2012 12:37:52