Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
? Nr XXIII/216/2016 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok; 2016-06-09 13:41:31
? Nr XXIII/215/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; 2016-06-09 13:41:20
? Nr XXIII/225/2016 w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Krokowa, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat 2016-06-09 09:17:34
? Nr XXIII/224/2016 w sprawie zmiany Uchwały nr XV/150/2015 Rady Gminy Krokowa z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016; 2016-06-09 09:17:26
? Nr XXIII/223/2016 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Lubkowo gm. Krokowa; 2016-06-09 09:17:18
? Nr XXIII/222/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie Sławoszyno; 2016-06-09 09:17:09
? Nr XXIII/221/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krokowa na nieruchomość stanowiącą własność osoby prawnej; 2016-06-09 09:16:55
? Nr XXIII/220/2016 w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę Krokowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi; 2016-06-09 09:16:46
? Nr XXIII/219/2016 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-06-09 09:16:38
? Nr XXIII/218/2016 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krokowa; 2016-06-09 09:16:28
? Nr XXIII/217/2016 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krokowej; 2016-06-09 09:16:17