Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XV/146/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/242/2008 Rady Gminy Krokowa z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów uprawnionych do poboru w drodze inkasa podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Krokowa

 

Uchwała Nr XV/146/2011

Rady Gminy Krokowa

z dnia 30 listopada 2011 roku

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/242/2008 Rady Gminy Krokowa z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów uprawnionych do poboru w drodze inkasa podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Krokowa

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj,: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) w zw. z art. 9, art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),

Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXXII/242/2008 Rady Gminy Krokowa z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów uprawnionych do poboru w drodze inkasa podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Krokowa, zmienionej uchwałą Nr VI/48/2011 Rady Gminy Krokowa

z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/242/2008 Rady Gminy Krokowa z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów uprawnionych do poboru w drodze inkasa podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Krokowa, zmienia się treść poprzez:

1. Skreślenie pkt 2 w § 1.

2. Nadanie nowego brzmienia § 1 w pkt 5:

5) Sołtysi sołectw – na terenie sołectwa: Brzyno, Goszczyno, Jeldzino, Karlikowo, Kłanino, Lisewo, Lubocino, Minkowice, Parszczyce, Połchówko, Prusewo, Słuchowo, Sobieńczyce, Sulicice, Świecino, Tyłowo,

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych;

- opłaty od posiadania psów;

- opłaty targowej;

- łącznego zobowiązania pieniężnego;”

3. Dodanie po § 4 nowego § 4a o następującej treści:

§ 4a Inkasent może przyjąć na siebie obowiązek bezpłatnego poboru w drodze inkasa podatków i opłat lokalnych.”

 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

UZASADNIENIE:

 

Zmiana uchwały jest następstwem zmiany osoby sołtysa w sołectwie Brzyno. Jednocześnie do Urzędu Gminy Krokowa wpływały wnioski osób dokonujących inkasa opłaty miejscowej o umożliwienie im rezygnacji z należnej prowizji za inkaso.

Wójt Gminy Krokowa kieruje do Rady Gminy projekt zmiany w sprawie wyznaczenia inkasentów uprawnionych do poboru w drodze inkasa podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Krokowa, która uwzględnia wnioski inkasentów.

Wersja jednolita z dnia 30.11.2011 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/242/2008

Rady Gminy Krokowa

z dnia 28 listopada 2008 r.

 

w sprawie wyznaczenia inkasentów uprawnionych do poboru w drodze inkasa podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Krokowa

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) w zw. z art. 9, art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),

Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Wyznacza się następujących inkasentów uprawnionych do pobierania w drodze inkasa podatków i opłat niżej wymienionych:

1) Pani Renarda Styn - na terenie Sołectwa Lubkowo,

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych;

- opłaty miejscowej;

- opłaty od posiadania psów;

- opłaty targowej;

- łącznego zobowiązania pieniężnego;

2) (skreślony)

3) Pani Halina Goyke - na terenie Sołectwa Odargowo

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych;

- opłaty miejscowej;

- opłaty od posiadania psów;

- opłaty targowej;

- łącznego zobowiązania pieniężnego;

4) Sołtysi sołectw – na terenie sołectwa: Białogóra, Dębki, Karwieńskie Błoto Pierwsze, Karwieńskie Błoto Drugie, Krokowa, Sławoszyno, Żarnowiec

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych;

- opłaty miejscowej;

- opłaty od posiadania psów;

- opłaty targowej;

- łącznego zobowiązania pieniężnego;

 

5) Sołtysi sołectw – na terenie sołectwa: Brzyno, Goszczyno, Jeldzino, Karlikowo, Kłanino, Lisewo, Lubocino, Minkowice, Parszczyce, Połchówko, Prusewo, Słuchowo, Sobieńczyce, Sulicice, Świecino, Tyłowo,

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych;

- opłaty od posiadania psów;

- opłaty targowej;

- łącznego zobowiązania pieniężnego;

 

6) Pan Tadeusz Chmura inkasent gminny – na terenie gminy Krokowa

- opłaty targowej;

 

§ 2.

1. Inkasenci, o których mowa w § 1 są uprawnieni i zobowiązani do pobierania podatków i opłat odpowiednio od osób: zamieszkałych lub posiadających majątek podlegający opodatkowaniu na obszarze ich działania oraz dokonujących na tym obszarze czynności podlegających opłacie targowej.

2. Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany w ciągu 2 dni roboczych wpłacić w kasie Urzędu Gminy lub odprowadzić na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

 

§ 3.

Osoby fizyczne będące inkasentami dokonują czynności inkasa osobiście.

 

§ 4.

Za pobranie podatków i opłat i wpłacenie ich w terminie, zgodnie z § 2 ust. 3, inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 5% kwot podatków i opłat. Wynagrodzenie będzie wypłacane inkasentowi kwartalnie w terminie do 10 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału. Inkasent nie jest upoważniony do samodzielnego potrącania swojego wynagrodzenia.

 

§ 4a

Inkasent może przyjąć na siebie obowiązek bezpłatnego poboru w drodze inkasa podatków i opłat lokalnych.

 

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 6.

Traci moc uchwała Nr XXII/126/2008 Rady Gminy Krokowa z dnia 22 lutego 2008 r.

 

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 16-05-2012 11:11:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 16-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 16-05-2012 11:11:58