Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XV/151/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2012.

 

Uchwała Nr XV/151/2011

Rady Gminy Krokowa

z dnia 30 listopada 2011 roku

 

 

w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2012.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 5a ust. 1, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.)

 

Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje:

 

§1. Przyjmuje się Roczny Program Współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2012.

 

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 2 .1. Program określa cele, formy, zasady oraz zakres przedmiotowy współpracy organów samorządowych z organizacjami pozarządowymi, a także zakres zadań publicznych, których realizacja będzie związana z udzielaniem dotacji z budżetu Gminy Krokowa w 2012 roku.

 1.  

 2. 2. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:

 

1) programie - należy przez to rozumieć Roczny program współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012;

2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.);

3) organizacjach - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy;

4) konkursie - należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy;

5) dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

6) zadaniu publicznym - rozumie się przez to zadania określone w art. 4 ustawy.

 

Rozdział II

CELE PROGRAMU

 

 

§ 3.1. Celem głównym Programu jest zintensyfikowanie działalności w sferze publicznej na terenie Gminy Krokowa zmierzającej do poprawy jakości życia mieszkańców gminy poprzez rozwijanie współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowym.

 

 1. Celami szczegółowymi programu są:

 

 1. zaspokojenie potrzeb społecznych poprzez realizację zadań określonych w ustawach,

 2. wprowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych metod realizacji zadań,

 3. wykorzystanie potencjału merytorycznego organizacji pozarządowych w zakresie rozpoznawania potrzeb społeczności lokalnej, a tym samym właściwego planowania nowych rozwiązań doraźnych i strategicznych,

 4. tworzenie warunków do zwiększania aktywności społecznej mieszkańców Gminy Krokowa,

 5. wsparcie dla organizacji pozarządowych służące ich rozwojowi i lepszemu przygotowaniu do współpracy z Gminą w zakresie realizacji zadań,

 6. integracja organizacji pozarządowych realizujących zadania.

 

 

Rozdział III

ZASADY WSPÓŁPRACY

 

§ 4. Współpraca Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi odbywa się na

następujących zasadach:

 1. Zasadzie pomocniczości, która oznacza powierzenie organizacjom pozarządowym tych zadań, które mogą wykonać sprawniej i taniej niż instytucje Gminy.

 2. Zasadzie suwerenności stron, która polega na tym, że strony mają prawo do niezależności i odrębności w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązywania problemów i zadań.

 3. Zasadzie partnerstwa, która oznacza, że strony podejmują współpracę w identyfikowaniu i definiowaniu problemów i zadań, współdecydowaniu o alokacji środków na ich realizację, wypracowaniu najlepszych sposobów ich realizacji, traktując się wzajemnie jako podmioty równoprawne w tych procesach.

 4. Zasadzie efektywności, która polega na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań.

 5. Zasadzie uczciwej konkurencji, która zakłada w szczególności kształtowanie przejrzystych zasad współpracy, opartych na równych i jawnych kryteriach wyboru realizatora zadania,

 6. Zasadzie jawności oznacza, że procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, sposób udzielania dotacji oraz wykonywania zadań, są jawne.

 

 

Rozdział IV

ZAKRES PRZEDMIOTOWY

 

§ 5. Przedmiotem współpracy Gminy Krokowa z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest:

 1. ustawowe zadania własne Gminy Krokowa,

 2. podwyższenie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Gminy,

 3. określenie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspakajania,

 4. konsultowanie z organizacjami pozarządowym projektów aktów normatywnych
  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
  na etapie ich tworzenia.

 

 

Rozdział V

SPOSOBY KOMUNIKACJI

 

§6. W celu prawidłowej realizacji współpracy z organizacjami pozarządowymi stosowane będą w szczególności następujące sposoby komunikacji:

 

 1. zamieszczanie komunikatów na stronie internetowej Gminy Krokowa www.krokowa.pl

 2. informowanie organizacji pozarządowych w formie pisemnej i elektronicznej,

 3. konsultacje indywidualne.

 

 

Rozdział VI

FORMY WSPÓŁPRACY

 

§7. Współpraca Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi przyjmować będzie w szczególności formy:

 

 1. zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań na zasadach określonych w Ustawie oraz w formach określonych w art. 5 ust. 4 tej Ustawy,

 

 1. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,

 

 1. konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w szczególności poprzez zamieszczanie projektów aktów normatywnych na stronie internetowej Gminy Krokowa wraz z podaniem terminu, w którym organizacje te będą mogły składać opinie,

 

 1. tworzenia w miarę potrzeby wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli organów Gminy Krokowa,

 

 1. umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ( Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz.712 i Nr 157, poz. 1241),

 2. wspomagania działalności organizacji pozarządowych poprzez:

 1. organizowanie szkoleń,

 2. pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy organizacji pozarządowych w skali regionalnej, ponadregionalnej i międzynarodowej, w szczególności z partnerami o podobnym profilu działania w regionach partnerskich,

 3. udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Gminą Krokowa, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł,

 4. współdziałanie z organizacjami w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w tym w szczególności z Unii Europejskiej,

 5. promocję działalności organizacji pozarządowych w szczególności poprzez zamieszczanie lub przekazywanie na wniosek organizacji lub podmiotu informacji dotyczących nowych inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty na stronach internetowych Gminy.

 

 

Rozdział VII

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

 

 

§ 8.1. W roku 2012 na współpracę Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi na podstawie niniejszego programu przewiduje się kwotę w wysokości 24.400 zł.

 1. Ostateczna wysokość kwoty, o której mowa w § 8. ust. 1, określona zostanie przez Radę Gminy Krokowa w uchwale budżetowej na rok 2012.

 

 

 

Rozdział VIII

PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

 

 

§ 9. Ustala się priorytetowe zadanie publiczne Gminy Krokowa określone w Ustawie, które może być zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym:

 

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

 2. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,

 3. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

 4. kultury, sztuki,

 5. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty, i wychowania,

 6. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

 

Rozdział IX

TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH

DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

 

§ 10.1. Wójt Gminy Krokowa powołuje Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert, które spełniły wymogi formalne konkursu.

 1. W skład Komisji, o której mowa w pkt 1, wchodzi 3 przedstawicieli Urzędu Gminy Krokowa, w tym przedstawiciele komórek merytorycznych oraz 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych, w pierwszej kolejności osoby reprezentujące obszary działania zbieżne z zakresem merytorycznym ogłoszonego.

 2. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm ) dotyczące wyłączenia pracownika.

 3. Pracami Komisji Konkursowej kieruje przewodniczący wyznaczony przez Wójta Gminy Krokowa.

 4. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia komisji określa przewodniczący.

 5. W pracach komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs.

 6. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności ocena merytoryczna ofert spełniających wymogi formalne.

 7. Komisja Konkursowa podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy pełnego składu osobowego. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

 8. Z prac komisji sporządza się protokół, który przewodniczący przekazuje niezwłocznie Wójtowi Gminy Krokowa.

 9. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Krokowa.

 10. Decyzja Wójta Gminy Krokowa jest podstawą do zawarcia pisemnych umów z wybranymi oferentami określającymi sposób i termin przekazania dotacji oraz jej rozliczenia.

 11. Wyniki konkursu są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.krokowa.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa ul. Szkolna 2.

 

Rozdział X

OKRES REALIZACJI PROGRAMU

 

§ 11. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 obejmuje okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Konkursy na realizację zadań publicznych będą ogłaszane nie wcześniej niż po przyjęciu i przekazaniu radzie Gminy budżetu na 2012 r. przez Wójta Gminy Krokowa.

 

Rozdział XI

SPOSÓB MONITOROWANIA WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

 

§ 12.1. W celu monitorowania współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi odbywać się będą spotkania Wójta Gminy Krokowa lub wyznaczonego przez niego pracownika Urzędu Gminy Krokowa z przedstawicielami organizacji działających na terenie Gminy Krokowa.

 

2. Spotkania, o których mowa w § 11 ust. 1, odbywać się będą w miarę potrzeb, co najmniej jednak raz w roku.

 

3. Celem spotkań, o których mowa w ust. § 11 ust. 1, będzie:

 

 1. przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,

 2. ocena bieżących spraw.

4. Protokoły ze spotkań, o których mowa w ust. § 11 ust. 1, podlegać będą publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krokowej.

 

Rozdział XII

SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

 

§ 13.1. Realizacja Programu w roku 2012 poddana zostanie ewaluacji.

 1. Celem ewaluacji, o której mowa w § 11. ust.1. będzie ocena wpływu Programu na wzmocnienie organizacji pozarządowych i ich partnerstw.

 2. Ustala się następujące wskaźniki niezbędne do oceny realizacji Programu:

 

 1. liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert,

 2. liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, w tym także liczba ofert wspólnych,

 3. liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego,

 4. liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane z przyczyn zależnych od realizatora,

 5. liczba zrealizowanych umów w ciągu roku budżetowego, na które udzielono dotacji,

 6. wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach zadaniowych,

 7. ilość zadań, których realizację zlecono organizacjom pozarządowym.

   

Rozdział XIII

INFORMACJA W SPRAWIE SPOSOBU TWORZENIA PROGRAMU

ORAZ PRZEBIEGU KONSULTACJI

 

 

§14.1. Prace nad przygotowaniem Programu zostały zainicjowane i przeprowadzone przez Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.

2. Przygotowanie Programu objęło realizację w zaplanowanych terminach następujących działań:

 

1) opracowanie projektu Programu z uwzględnieniem opinii i uwag uzyskanych od organizacji oraz informacji od merytorycznych komórek organizacyjnych Urzędu;

 

2) skierowanie projektu Programu do konsultacji poprzez upublicznienie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.krokowa.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędu Gminy Krokowa;

 

3) rozpatrzenie opinii i uwag złożonych przez organizacje pozarządowe podczas konsultacji.

 

3. Po uchwaleniu przez Radę Gminy Krokowa Programu zostanie on zamieszczony na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Rozdział XIV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§15.1. Informacje dotyczące współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi wynikające z niniejszego programu dostępne są na stronie internetowej www.krokowa.pl.

 1. Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania Programu organizacje pozarządowe mogą zgłaszać na bieżąco Wójtowi Gminy Krokowa.

 2. Wójt Gminy Krokowa w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r. przedłoży Radzie sprawozdanie z realizacji Programu.

 3. Sprawozdanie o którym mowa w §12 ust 3. opublikowane będzie na stronie internetowej www.krokowa.pl .

 

§16.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa.

 

 

§17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

UZASADNIENIE

Wprowadzenie projektu uchwały związane jest z realizacją znowelizowanej ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) nakładającej na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. (art. 5a ust.1).

Przedkładany roczny program współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy w/w ustawy na rok 2012 został przygotowany w procesie konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi.

Program ma na celu lepsze wykonywanie zadań Gminy Krokowa poprzez możliwie pełne wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych, zwiększenie skuteczności i efektywności działań związanych z realizacją zadań publicznych i rozwiązywaniu problemów lokalnych. Określa również cele, zasady oraz formy współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 16-05-2012 11:26:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 16-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 16-05-2012 11:26:33