Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XV/156/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krokowa , w gminie Krokowa

 

Uchwała Nr XV/156/2011

Rady Gminy Krokowa

z dnia 30 listopada 2011 roku

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krokowa , w gminie Krokowa

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) w związku z art. 14 ust. 1 oraz art. 17 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 , poz. 717 z późniejszymi zmianami )

 

Rada Gminy Krokowa uchwala co następuje:

 

§1. 1.Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krokowa , w gminie Krokowa .

2. Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego planem .

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa.

 

§3. Zobowiązuje się Wójta Gminy Krokowa do :

  1. ogłoszenia w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu ;

  2. zawiadomienia na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania planu .

 

§4. Uchyla się uchwałę Nr 61/V/IV/2003 Rady Gminy Krokowa z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Krokowa.

 

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

Uzasadnienie:

 

Na podstawie uchwały Nr 61/V/IV/2003 Rady Gminy Krokowa z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Krokowa , od 2003 roku trwały prace planistyczne dotyczące opracowania projektu miejscowego planu. Ze względów proceduralnych , prowadzonych prac nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa, powstaniu nowych uwarunkowań formalnych, merytorycznych i przestrzennych oraz dokonywane zmiany koncepcji projektu planu zaistniała konieczność uchylenia w/w uchwały i podjęcia nowej uchwały o przystąpieniu do opracowania planu miejscowego dla wsi Krokowa.

W uchwale granicami opracowania objęta została wieś Krokowa wraz z obszarami przeznaczonymi w studium pod rozwój zainwestowania wielofunkcyjnego oraz terenami planowanej obwodnicy od strony południowo zachodniej miejscowości Krokowa. Granice obszaru objętego planem wskazane są w załączniku graficznym niniejszej uchwały.

W procedurze sporządzania planu jest również zawarty obowiązek uwzględnienia potrzeb społecznych . Obecnie ich realizacja w sytuacji braku planu jest poważnie utrudniona.

Przewidywane w planie rozwiązania są zgodne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa( uchwała Rady Gminy Krokowa z dnia 29.12.2010r. Nr III/23/2010).

Teren objęty planem wskazany jest w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa jako obszar rozwoju zainwestowania wielofunkcyjnego –funkcje mieszkaniowe, usługowe, rekreacyjne, zagrodowe. Przedmiotem opracowania planistycznego jest określenie przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania wskazanego terenu.

Niezbędny zakres prac planistycznych będzie zgodny z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dokonana przez Wójta Gminy analiza pozwoliła jednoznacznie określić stosowny obszar i powziąć decyzję o zasadności opracowania miejscowego planu dla wskazanego obszaru.

Zatwierdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nastąpi odrębną uchwałą , po uzyskaniu niezbędnych opinii i uzgodnień oraz przeprowadzenia czynności formalnych określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przyjąć zatem należy , że niniejsza Uchwała czyni zadość zarówno oczekiwaniom społeczności lokalnej jak również obowiązującym przepisom prawnym.

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA WSI KROKOWA W GMINIE KROKOWA

 

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ...., należy do zadań własnych gminy

Jak stanowi przepis art. 14 ust. 5 w/w ustawy przed podjęciem uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu przeprowadza się analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium.

Materiały dostępne i opracowane dla ww. opracowania:

  1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa (przeznaczenie terenu zgodne ze studium).

  2. Podkład geodezyjny w skali 1:1000.

  3. Struktura własności.

  4. Inwentaryzacja.

  5. Analiza komunikacyjna.

 

W wyniku przeprowadzonych analiz w/w materiałów określono granice i niezbędny zakres plac planistycznych zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

Analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia planu przeprowadzono w oparciu o obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa ( uchwała Rady Gminy Krokowa z dnia 29.12.2010r. Nr III/23/2010) oraz na podstawie rejestru wniosków o przystąpieniu do planu dla w/w terenu, zainteresowanie właścicieli działek i ruch budowlany .

 

Podczas sporządzania analizy stwierdzono co następuje:

 

1) polityka Gminy Krokowa wskazana w studium dąży do koncentracji zabudowy,

2) tereny do objęcia planem, w kierunkach zagospodarowania przestrzennego w studium wskazane

są jako obszary rozwoju zainwestowania wielofunkcyjnego -funkcje mieszkaniowe, usługowe,

rekreacyjne, zagrodowe,

3) większość terenu objętego planem posiada zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze uzyskaną na etapie sporządzania wcześniejszych opracowań planistycznych,

4) teren objęty planem znajduje się w niewielkiej odległości od granic Trójmiasta i stanowi przedmiot zainteresowania wielu potencjalnych inwestorów – brak planu uniemożliwia zabudowę terenu zgodnie z kierunkami określonymi w studium.

5)objęcie wnioskowanego terenu miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pozwoli na efektywne wykorzystanie terenu co niesie za sobą korzyści dla gminy (wpływy z opłat adiacenckich, renty planistycznej i podatek od nieruchomości – w przyszłości wprowadzenia opłat

związanych z podatkiem katastralnym).

 

W oparciu o powyższe sporządzenie przedmiotowego planu uznaje się za zgodne z ustaleniami zawartymi w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa.

 

Mając na uwadze powyższe , podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krokowa, w gminie Krokowa , uznaje się za zasadne.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załšcznik do uchwały Nr XV_156.pdf (PDF, 72KB) 2012-05-16 11:43:35 529 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 16-05-2012 11:43:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 16-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 16-05-2012 11:43:35