Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XV/157/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Dębki obręb Żarnowiec sektor B

 

Uchwała Nr XV/157/2011

Rady Gminy Krokowa

z dnia 30 listopada 2011 roku

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Dębki obręb Żarnowiec sektor B

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901)

 

Rada Gminy Krokowa, uchwala co następuje

 

§1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Dębki obręb Żarnowiec sektor B, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Krokowa Nr XXXIV/324/2005 z dnia 28 czerwca 2005r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 90, poz. 1855 z dnia 26 września 2005r.

 

§2. Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszarów objętych projektem zmiany planu.

 

§3. Przedmiotem zmiany planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy wynikających z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w sposób zgodny z wymogami dotyczącymi stosowania standardów przy zapisywaniu ustaleń planu, określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 roku Nr 164 poz. 1587).

 

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa.

 

§5. Zobowiązuje się Wójta Gminy Krokowa do:

  1. ogłoszenia w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu,

  2. zawiadomienia na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpienia do sporządzenia zmiany planu instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu planu.

 

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie:

 

Obszary zmiany planu miejscowego obejmują tereny położone we wsi Dębki, w obrębie ewidencyjnym Żarnowiec, w gminie Krokowa.

Przedmiotowy obszar objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla wsi Dębki obręb Żarnowiec sektor B , zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Krokowa Nr XXXIV/324/2005 z dnia 28.06.2005r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 90,poz.1855 z dn. 26.09.2005r.). Zmiany planu dotyczą obszaru oznaczonego symbolem B-02.H - tereny urządzeń i obiektów infrastruktury melioracyjnej i zabezpieczenia przeciwpowodziowego wraz z zapleczem administracyjno- technicznym i socjalnym oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi oraz obszaru oznaczonego symbolem B-17.U - teren zabudowy funkcji usługowych wraz z urządzeniami budowlanymi. Granice zmiany planu zostały przedstawione na załączniku graficznym do uchwały.

Obecna sytuacja przestrzenna wsi Dębki wymaga przystąpienia do sporządzenia zmiany w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w celu poprawy warunków inwestowania. Stanie się to poprzez wskazanie dodatkowych terenów mieszkaniowych na w/w obszarze oraz doprecyzowanie i częściową weryfikację ustaleń dotyczących zabudowy i zagospodarowania.

W przedmiotowym planie przewiduje się standardowy zakres prac planistycznych i zgodność rozwiązań z ustaleniami obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krokowa”( uchwała Rady Gminy Krokowa z dnia 29.12.2010r. Nr III/23/2010).

W związku z powyższym przystąpienie do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest uzasadnione.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załšcznik do uchwały Nr XV_157.pdf (PDF, 50KB) 2012-05-16 11:45:42 1070 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 16-05-2012 11:45:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 16-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 16-05-2012 11:45:42