Wójt Gminy Krokowa ogłasza konkurs na stanowiska 1.dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krokowej, 2. dyrektora Gimnazjum im. ks. A. Radomskiego w Wierzchucinie

 

WÓJT GMINY KROKOWA

ogłasza konkurs na stanowiska:

 

 1. dyrektora Gimnazjum w im. Jana Pawła II w Krokowej ul. Szkolna 6,   84-110 Krokowa
 2. dyrektora Gimnazjum im. ks. A. Radomskiego w Wierzchucinie ul. Abrahama 34,  84-113 Wierzchucino

 

 1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia wymagania określone w § 1  pkt 1- 9 oraz § 2 ust. 2  Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r.w sprawie  wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora  oraz stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół i rodzajach publicznych placówek ( Dz. U. Nr 184, poz.1436 z późn. zm).
 2. Do konkursu może przystąpić osoba nie będąca nauczycielem, która spełnia wymagania określone w § 5 ust. 2  Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia                            27 października 2009r.w sprawie  wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora  oraz stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół i rodzajach publicznych placówek ( Dz. U. Nr 184, poz.1436 z późn. zm).

 

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 

 1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły.
 2. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz poświadczający obywatelstwo kandydata.
 3. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

a)      stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo

b)      staż pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

c)      stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.

 1. Oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3.
 2. Oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.
 3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
 4. Oświadczenie, że przeciw kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.
 5. Oświadczenie, ze kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych                     z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005r. nr 14, poz. 114 z późn. zm) lub w art. 147 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr15, poz 148, z późn.zm)
 7. Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust 1 i ust 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U.                    z 2007r. Nr 63, poz. 425z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły.
 8. Oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela.
 9. Oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.
 10. Oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela  (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)  lub w art. 140 ust 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo           o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz. 1356, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.
 11. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta             z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.
 12. Oświadczenia, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U.              z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem

 „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w …………..”  w terminie               do dnia  16 lipca 2012 r. do godz. 1530 na adres :

 

Urząd Gminy Krokowa

84-110 Krokowa

ul. Szkolna 2

sekretariat

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Krokowa.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualne.

 

 

 

Wójt Gminy Krokowa

      Henryk Doering

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 28-06-2012 14:39:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 28-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 28-06-2012 14:43:45