Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Obwieszczenie Zawiadamiam o wydaniu postanowień dla przedsięwzięcia polegającego na : modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Żarnowcu, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów pod numerem ewidencyjnym: 528/10, 528/5 obręb geodezyjny Żarnowiec 2014-01-09 10:24:53
Obwieszczenie o wydaniu postanowień dla przedsięwzięcia polegającego na : modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Żarnowcu, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów pod numerem ewidencyjnym: 528/10, 528/5 obręb geodezyjny Żarnowiec 2014-01-08 14:46:12
16. Informacja o uruchomieniu zakładu recyklingu zużytych opon samochodowych w oparciu o technologię recyklingu metodą pirolizy. 2013-12-06 08:47:31
Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na południe od wsi Dębki w gminie Krokowa oraz prognozy oddziaływania na środowisko do ww planu 2013-12-03 09:22:38
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo-wschodniego fragmentu wsi Dębki w gminie Krokowa wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko 2013-12-03 09:17:19
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak GOOŚ.6220.7.DŚU.um.1.2013.IT z dnia 18.11.2013r. 2013-11-21 12:04:30
Obwieszczenie- o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Brzyno w gminie Krokowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2013-11-14 11:05:17
14. Informacja o wykonaniu tymczasowego dwuotworowego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na działce nr ew. 40/1, obręb Sławoszyno, gm. Krokowa 2013-10-23 09:05:20
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa 2013-10-22 11:34:04
Obwieszczenie- o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Białogóra w gminie Krokowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2013-10-22 11:25:01
13. Informacja o budowie zakładu produkcyjnego ? piekarni-cukierni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową na dz. nr 37/12 obręb Parszkowo-Kłanino. 2013-10-17 08:45:17
12. Obwieszczenie - o: modernizacji istniejącej pompowni ścieków zlokalizowanej na działce nr 455 przy ulicy Osiedlowej wraz z budową kolektora tłocznego ?75 mm w działce nr 64/2 odprowadzającego ścieki gospodarczo- bytowe do istniejącego kolektora tłocznego zlokalizowanego na działce nr 96 obręb Białogóra 2013-10-09 10:17:49
11. Informacja - o: modernizacji istniejącej pompowni ścieków zlokalizowanej na działce nr 455 przy ulicy Osiedlowej wraz z budową kolektora tłocznego ?75 mm w działce nr 64/2 odprowadzającego ścieki gospodarczo- bytowe do istniejącego kolektora tłocznego zlokalizowanego na działce nr 96 obręb Białogóra 2013-10-09 10:17:13
10. Obwieszczenie - o: modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Żarnowcu, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów pod numerem ewidencyjnym: 528/10, 528/5 obręb geodezyjny Żarnowiec 2013-10-09 10:16:23
9. Informacja - o: modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Żarnowcu, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów pod numerem ewidencyjnym: 528/10, 528/5 obręb geodezyjny Żarnowiec 2013-10-09 10:15:47
8. Informacja - o: modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Kłaninie, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów pod numerem ewidencyjnym 37/10 obręb geodezyjny Parszkowo-Kłanino 2013-10-09 10:14:52
Obwieszczenie - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków oraz wymaganą infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłanino, Połchówko i Świecino, gm. Krokowa 2013-09-20 17:29:24
Obwieszczenie-sprostowanie Odbudowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na obiekcie ?Kanał Czarny Górny ? w miejscowościach Karlikowo, Krokowa, Parszkowo, Kłanino, Połchówko, Sulicice, Świecino, gmina Krokowa 2013-09-13 09:40:11
Informacja rozbudowa zakładu przetwórstwa drewna Kartoszyno 2013-05-09 10:25:48
Informacja- rozbudowa stacji 400/110 kV na działce 396, 397 w miejscowości Tyłowo 2013-04-30 11:54:13
Informacja - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Żarnowiec, dz. nr 528/5 obr. Żarnowiec 2013-03-27 13:58:20
Ogłoszenie Wójta Gminy krokowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 37/12 - Parszkowo-Kłanino 2013-03-25 08:32:01
Obwieszczenie - Budowa dróg wraz z odwodnieniem w miejscowości Dębki po terenie działek nr 446, 233/5, 234/16, 235, 1043, 1034/8, 1038, 1039, 396/55, 396/54, 397/36, 397/20, 396/33, 397/30, 396/16, 396/22, 396/23, 395/2, 396/56, 1037, 1040 obręb Żarnowiec 2013-02-12 10:10:38
Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg wraz z odwodnieniem w miejscowości Dębki po terenie działek nr 446, 233/5, 234/16, 235, 1043, 1034/8, 1038, 1039, 396/55, 396/54, 397/36, 397/20, 396/33, 397/30, 396/16, 396/22, 396/23, 395/2, 396/56, 1037, 1040 obręb Żarnowiec 2013-02-05 08:30:22