Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

23-07-2019

Termin składania ofert

07-08-2019

Numer ogłoszenia

1196968

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Pisemne oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Krokowej, ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa (kancelaria ogólna), do godz. 13:00 dnia 07.08.2019 r.
UWAGA:
Zamawiającym i jednostką realizującą jest:
Fundacja „Europejskie Spotkania” Kaszubskie Centrum Kultury Krokowa
adres: ul. Zamkowa 1, 84-110 Krokowa
tel.: (58) 77 42 111, faks: (58) 77 42 110, e-mail: recepcja@zamekkrokowa.pl
REGON: 190030172, NIP: 5870200346
Z przyczyn technicznych, zamówienie jest ogłoszone przez Gminę Krokowa (Partnera Wiodącego Projektu) jedynie jako udostępniającego właściwe narzędzie - dostęp do bazy konkurencyjności.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mariusz Domachowski, Grzegorz Zaczek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

58 - 6754100

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu ogrodzenia terenu Zespołu Pałacowo – Parkowego w Krokowej w ramach projektu pn.: Renowacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Krokowa i nadanie im nowych funkcji turystycznych wraz z kompleksowym zagospodarowaniem przestrzeni publicznych.
Zakres robót obejmuje w szczególności:
1) Czyszczenie i malowanie stalowych przęseł;
2) Naprawę elementów murowanych z kamienia łamanego:
a) naprawa ubytków i spoin,
b) wymiana ceramicznych okapników,
- w tym m.in. oczyszczenie, zabezpieczenie preparatami i impregnacja.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: pucki Miejscowość: Krokowa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonanie remontu ogrodzenia terenu Zespołu Pałacowo – Parkowego w Krokowej w ramach projektu pn.: Renowacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Krokowa i nadanie im nowych funkcji turystycznych wraz z kompleksowym zagospodarowaniem przestrzeni publicznych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu ogrodzenia terenu Zespołu Pałacowo – Parkowego w Krokowej w ramach projektu pn.: Renowacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Krokowa i nadanie im nowych funkcji turystycznych wraz z kompleksowym zagospodarowaniem przestrzeni publicznych.
Zakres robót obejmuje w szczególności:
1) Czyszczenie i malowanie stalowych przęseł;
2) Naprawę elementów murowanych z kamienia łamanego:
a) naprawa ubytków i spoin,
b) wymiana ceramicznych okapników,
- w tym m.in. oczyszczenie, zabezpieczenie preparatami i impregnacja.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne, stanowiące załącznik do zapytania ofertowego.
Ze względu na ograniczone możliwości niniejszego portalu, wszystkie załączniki do zapytania ofertowego są zamieszczone na stronie internetowej www.bip.krokowa.pl w zakładce -zamówienia publiczne-. (Na niniejszym portalu, w sekcji załączniki, zamieszczono tylko część załączników do opisu przedmiotu zamówienia)

Kod CPV

45453000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty remontowe i renowacyjne

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany termin wykonania całości zamówienia do dnia 30.09.2019 r.
Harmonogram robót strony będą uzgadniały w trakcie realizacji umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że wykonali należycie roboty budowlane, porównywalne z przedmiotem zamówienia, polegające na renowacji murów oraz konstrukcji/elementów stalowych.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują osobą, która zostanie skierowana przez wykonawcę do realizacji zamówienia jako Kierownik Budowy, posiadającą zgodnie z wymaganiami ustawowymi uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.
Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 1186), ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2018 r., poz. 2272 ze zm.) i ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 poz. 1117).

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje zmiany umowy. Szczegółowe warunki zmiany umowy określono w jej wzorze stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• wypełniony formularz oferty zgodny z treścią załącznika nr 1,
• oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, zgodne z treścią załącznika nr 2,
• ewentualne pełnomocnictwa.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
- cena – waga 90
- okres gwarancji – waga 10
Ocenie będą podlegały tylko oferty nieodrzucone.
Opis sposobu oceny ofert:
1) cena – wg wzoru:
C = (Cmin / Cb) x 90
gdzie:
Cmin - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych
Cb - cena w badanej ofercie

2) okres gwarancji (G) – poprzez przyznanie punktów w następujący sposób:
- za okres gwarancji w przedziale ≥ 36 m-cy < 48 m-cy – 8 pkt
- za okres gwarancji w przedziale ≥ 48 m-cy < 60 m-cy – 9 pkt
- za okres gwarancji w przedziale ≥ 60 m-cy – 10 pkt
Uwagi:
Minimalny okres gwarancji jaki wykonawca może zaoferować wynosi 36 miesięcy.

Łączna liczba punktów zostanie obliczona jako suma: C + G
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą ilość punktów.

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawcę, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu.
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA KROKOWA

Adres

Szkolna 2

84-110 Krokowa

pomorskie , pucki

Numer telefonu

586754140

Fax

586754101

NIP

5871582054

Tytuł projektu

Renowacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Krokowa i nadanie im nowych funkcji turystycznych wraz z kompleksowym zagospodarowaniem przestrzeni publicznych.

Numer projektu

RPPM.08.03.00-22-0019/15-00