Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drewnianego mostu na rzece Piaśnicy w miejscowości Żarnowiec - Dmuchowo Mariusz Domachowski 2018-08-22 13:49:28 dodanie dokumentu
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika wzdłuż ulicy Długiej w miejscowości Lubkowo, od przystanku PKS do boiska sportowego wraz z urządzeniem boiska Mariusz Domachowski 2018-08-22 10:37:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr FIN.976.VII.2018 Wójta Gminy Krokowa Z dnia 20 sierpnia 2018 roku W sprawie składania materiałów planistycznych i wniosków do opracowania projektu budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa na 2019 rok. Dariusz Kaleta 2018-08-22 10:12:32 dodanie dokumentu
Nr LII/460/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa Dominika Olszewska 2018-08-21 15:31:46 dodanie dokumentu
Nr LII/459/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok Dominika Olszewska 2018-08-21 15:31:28 dodanie dokumentu
LIII SESJA RADY GMINY KROKOWA Dominika Olszewska 2018-08-21 15:29:47 dodanie dokumentu
2. Nr LI/457/2018 w sprawie podziału gminy Krokowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Dominika Olszewska 2018-08-21 07:57:00 edycja dokumentu
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej aktualny na 20 08 2018 Dariusz Kaleta 2018-08-20 14:03:54 dodanie dokumentu
WNIOSEK o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krokowa. Dariusz Kaleta 2018-08-20 14:03:04 dodanie dokumentu
WNIOSEK o wpis / zmianę wpisu* do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krokowa. Dariusz Kaleta 2018-08-20 14:02:43 dodanie dokumentu
WNIOSEK O WYKREŚLENIE Z REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. Dariusz Kaleta 2018-08-20 14:01:35 dodanie dokumentu
WNIOSEK O WYKREŚLENIE Z REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. Dariusz Kaleta 2018-08-20 14:00:32 usunięcie dokument
WNIOSEK O WYKREŚLENIE Z REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. Dariusz Kaleta 2018-08-20 14:00:11 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLVIII/421/2018 RADY GMINY KROKOWA z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/383/2018 Rady Gminy Krokowa z dnia 11.01.2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe Dariusz Kaleta 2018-08-20 12:26:28 dodanie dokumentu
2. Nr LI/457/2018 w sprawie podziału gminy Krokowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Dominika Olszewska 2018-08-20 08:10:55 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr Ośw.971/VII/2018 Wójta Gminy Krokowa z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wierzchucinie Dariusz Kaleta 2018-08-17 13:22:47 dodanie dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/krzewu wniesione przez osobę fizyczną na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej Dominika Olszewska 2018-08-16 08:45:56 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów Dominika Olszewska 2018-08-16 08:44:44 edycja dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów Dominika Olszewska 2018-08-16 08:44:38 dodanie dokumentu
Obwieszczenie- umarznie postępowania administracyjnego nr ZPGN.6733.07.2017, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn-0,4 kV na działkach nr 1961, 1951, 1923, 339/1, 248/24,395/2, 392/6, 392/10, 245/21 253, 247/32 obr. Żarnowiec, gm. Krokowa. Dorota Herta 2018-08-14 15:18:09 dodanie dokumentu
Obwieszczenie -umarznie postępowania administracyjnego nr ZPGN.6733.06.2017, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej w postaci linii kablowej nn 0,4 kV, na działkach nr 13/2 i 14/39 w obr. Minkowice , gm. Krokowa Dorota Herta 2018-08-14 15:16:37 dodanie dokumentu
Przedterminowe wybory Sołtysa Sołectwa Parszczyce Dariusz Kaleta 2018-08-13 12:25:13 edycja dokumentu
Protokół z kompleksowej kontroli Gminy Krokowa przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Krokowa przez Regionalną Izbą Obrachunkową w Gdańsku w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych za okres 01.01.2014 r. - 31.12.2017 r. Anna Nowak 2018-08-08 11:14:55 edycja dokumentu
Protokół z kompleksowej kontroli Gminy Krokowa przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Krokowa przez Regionalną Izbą Obrachunkową w Gdańsku w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych za okres 01.01.2014 r. - 31.12.2017 r. Anna Nowak 2018-08-08 11:14:23 edycja dokumentu
Protokół z kompleksowej kontroli Gminy Krokowa przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Krokowa przez Regionalną Izbą Obrachunkową w Gdańsku w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych za okres 01.01.2014 r. - 31.12.2017 r. Anna Nowak 2018-08-08 11:11:56 edycja dokumentu
Protokół z kompleksowej kontroli Gminy Krokowa przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Krokowa przez Regionalną Izbą Obrachunkową w Gdańsku w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych za okres 01.01.2014 r. - 31.12.2017 r. Anna Nowak 2018-08-08 11:11:13 dodanie dokumentu
Nabór na wolne stanowisko pracy: Kierowca uczniów niepełnosprawnych Dariusz Kaleta 2018-08-06 12:24:25 dodanie dokumentu
Nabór na wolne stanowisko pracy: Kierowca uczniów niepełnosprawnych Dariusz Kaleta 2018-08-06 12:24:01 usunięcie dokument
Nabór na wolne stanowisko pracy: Kierowca uczniów niepełnosprawnych Dariusz Kaleta 2018-08-06 12:23:45 dodanie dokumentu
Przedterminowe wybory Sołtysa Sołectwa Parszczyce Dariusz Kaleta 2018-08-06 11:13:18 dodanie dokumentu
Wniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły (ośrodka) lub przedszkola Dariusz Kaleta 2018-08-01 09:00:57 dodanie dokumentu
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Anna Nowak 2018-07-30 15:03:45 dodanie dokumentu
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Anna Nowak 2018-07-30 15:03:15 dodanie dokumentu
sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku , o którym mowa w art.223 ust.1 uofp Anna Nowak 2018-07-30 15:02:48 dodanie dokumentu
kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych Anna Nowak 2018-07-30 15:02:22 dodanie dokumentu
sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Anna Nowak 2018-07-30 15:01:47 dodanie dokumentu
kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Anna Nowak 2018-07-30 15:01:05 dodanie dokumentu
Informacja Dariusz Kaleta 2018-07-27 12:53:43 edycja dokumentu
Informacja Dariusz Kaleta 2018-07-27 12:31:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wierzchucinie. Dariusz Kaleta 2018-07-27 09:54:29 dodanie dokumentu