Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wójt Gminy Krokowa jako właściwy organ do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: wydobywaniu kopaliny pospolitej ze złoża piasku ..KARLIKOWO" położonego w miejsc. Karlikowo, dz. nr 22 (część), gm. Krokowa, pow. pucki, woj, pomorskie. Dariusz Kaleta 2018-09-07 11:40:58 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KROKOWA w sprawie wykazu nieruchomości położonych w obrębie Wierzchucino, przeznaczonych do oddania w użyczenie. Dariusz Kaleta 2018-09-07 09:30:27 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa z dnia 05.09.2018r. w sprawie wykazu nieruchomości w obrębie Brzyno przeznaczonej do dzierżawy Dariusz Kaleta 2018-09-07 09:28:55 dodanie dokumentu
20. Nr LIII/480/2018 w sprawie podziału gminy Krokowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dominika Olszewska 2018-09-06 13:24:24 edycja dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o składzie obwodowej komisji Dariusz Kaleta 2018-09-06 09:53:24 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o kandydatach na sołtysa Dariusz Kaleta 2018-09-06 09:52:44 dodanie dokumentu
20. Nr LIII/480/2018 w sprawie podziału gminy Krokowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dominika Olszewska 2018-09-05 13:27:41 usunięcie załacznika
20. Nr LIII/480/2018 w sprawie podziału gminy Krokowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dominika Olszewska 2018-09-05 12:47:58 edycja dokumentu
20. Nr LIII/480/2018 w sprawie podziału gminy Krokowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dominika Olszewska 2018-09-05 12:47:47 usunięcie załacznika
Protokół nr LII/2018 z przebiegu obrad LII sesji Rady Gminy Krokowa w dniu 23.07.2018 r Dominika Olszewska 2018-09-05 11:31:28 dodanie dokumentu
Protokół nr LI/2018 z przebiegu obrad LI sesji Rady Gminy Krokowa w dniu 06.08.2018 r Dominika Olszewska 2018-09-05 11:31:07 dodanie dokumentu
Protokół nr L/2018 z przebiegu obrad L sesji Rady Gminy Krokowa w dniu 27.06.2018 r Dominika Olszewska 2018-09-05 11:30:40 dodanie dokumentu
20. Nr LIII/480/2018 w sprawie podziału gminy Krokowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dominika Olszewska 2018-09-05 11:26:54 dodanie dokumentu
19. Nr LIII/479/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XLV/403/2018 Rady Gminy Krokowa z dnia 28 lutego 2018r., dotyczącej szczegółowych zasad udzielania dofinansowania zadań dotyczących modernizacji źródeł ciepła na terenie Gminy Krokowa w ramach konkursu pt. ?Czyste powietrze Pomorza? organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dominika Olszewska 2018-09-05 11:26:41 dodanie dokumentu
18. Nr LIII/478/2018 w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody, Dominika Olszewska 2018-09-05 11:26:28 dodanie dokumentu
17. Nr LIII/477/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Dębkach na rzecz osoby fizycznej, Dominika Olszewska 2018-09-05 11:26:14 dodanie dokumentu
16. Nr LIII/476/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Wierzchucinie na rzecz osoby fizycznej, Dominika Olszewska 2018-09-05 11:25:56 dodanie dokumentu
15. Nr LIII/475/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Kłanino, obręb Parszkowo-Kłanino, na rzecz użytkownika wieczystego, Dominika Olszewska 2018-09-05 11:25:45 dodanie dokumentu
14. Nr LIII/474/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonych w obrębie Wierzchucino, na okres dłuższy niż 3 lata; Dominika Olszewska 2018-09-05 11:25:32 dodanie dokumentu
13. Nr LIII/473/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia nieruchomości położonej w obrębie Wierzchucino, Dominika Olszewska 2018-09-05 11:25:21 dodanie dokumentu
12. Nr LIII/472/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Karwieńskie Błota, Dominika Olszewska 2018-09-05 11:25:10 dodanie dokumentu
11. Nr LIII/471/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres powyżej trzech lat nieruchomość położoną w obrębie Karwieńskie Błota, Dominika Olszewska 2018-09-05 11:24:53 dodanie dokumentu
10. Nr LIII/470/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Brzyno, Dominika Olszewska 2018-09-05 11:24:41 dodanie dokumentu
9. Nr LIII/469/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Lisewo, obręb Krokowa, Dominika Olszewska 2018-09-05 11:24:31 dodanie dokumentu
8. Nr LIII/468/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Goszczyno, Dominika Olszewska 2018-09-05 11:24:21 dodanie dokumentu
7. Nr LIII/467/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Sulicice na rzecz Gminy Krokowa, Dominika Olszewska 2018-09-05 11:24:11 dodanie dokumentu
6. Nr LIII/466/2018 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku, Dominika Olszewska 2018-09-05 11:23:57 dodanie dokumentu
5. Nr LIII/465/2018 w sprawie ustalenia wysokości stawek diet dla osób pełniących funkcje związane z przeprowadzeniem wyborów sołtysa Sołectwa Parszczyce zarządzonych na dzień 9 września 2018r. Dominika Olszewska 2018-09-05 11:23:48 dodanie dokumentu
4. Nr LIII/464/2018 w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w wyboru sołtysa Sołectwa Parszczyce zarządzonych na dzień 9 września 2018 r., Dominika Olszewska 2018-09-05 11:22:45 dodanie dokumentu
3. Nr LIII/463/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Krokowa - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą ? Aktywny Powiat Pucki - Edycja II ? w ramach działania 6.1 Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa RPO WP 2014 ? 2020, Dominika Olszewska 2018-09-05 11:22:35 dodanie dokumentu
2. Nr LIII/462/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa na lata 2018-2028, Dominika Olszewska 2018-09-05 11:22:26 dodanie dokumentu
1. Nr LIII/461/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok, Dominika Olszewska 2018-09-05 11:22:14 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa z dnia 31.08. 2018 r. - w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krokowa. Roczny Program Współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019 Dariusz Kaleta 2018-09-03 11:53:07 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa z dnia 31.08. 2018 r. - w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krokowa Dariusz Kaleta 2018-09-03 11:26:08 usunięcie dokument
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa z dnia 31.08. 2018 r. - w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krokowa. Roczny Program Współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019 Dariusz Kaleta 2018-09-03 11:25:29 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa z dnia 31.08. 2018 r. - w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krokowa. Roczny Program Współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019 Dariusz Kaleta 2018-09-03 11:24:57 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa z dnia 31.08. 2018 r. - w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krokowa. Roczny Program Współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019 Dariusz Kaleta 2018-09-03 11:17:55 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa z dnia 31.08. 2018 r. - w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krokowa Dariusz Kaleta 2018-09-03 11:17:45 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok Dariusz Kaleta 2018-09-03 09:04:58 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr 133/g235/B/III/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Krokowa za pierwsze półrocze 2018 roku Dariusz Kaleta 2018-09-03 09:02:52 edycja dokumentu