Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
RAFAŁ KONARZEWSKI Dominika Olszewska 2018-07-11 13:01:27 dodanie dokumentu
STEFANIA KAMIŃSKA Dominika Olszewska 2018-07-11 13:01:12 dodanie dokumentu
TADEUSZ GOYKE Dominika Olszewska 2018-07-11 13:00:57 dodanie dokumentu
DOROTA GOYKE Dominika Olszewska 2018-07-11 13:00:42 dodanie dokumentu
BOGUSŁAW BROWARCZYK Dominika Olszewska 2018-07-11 13:00:29 dodanie dokumentu
GRAŻYNA BRADTKE Dominika Olszewska 2018-07-11 13:00:12 dodanie dokumentu
ZYGMUNT BARAN Dominika Olszewska 2018-07-11 12:59:58 dodanie dokumentu
ZYGMUNT PIONTEK - PRZEWODNICZĄCY RADY Dominika Olszewska 2018-07-11 12:57:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyboru dyrektora szkoły Dariusz Kaleta 2018-07-10 12:47:08 dodanie dokumentu
NOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH RADY GMINY - CZERWIEC 2018 Dominika Olszewska 2018-07-09 14:23:49 edycja dokumentu
NOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH RADY GMINY - CZERWIEC 2018 Dominika Olszewska 2018-07-09 14:20:13 edycja dokumentu
Termin składania wniosków Dominika Olszewska 2018-07-09 14:19:54 usunięcie dokument
NOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH RADY GMINY - CZERWIEC 2018 Dominika Olszewska 2018-07-09 14:19:35 edycja dokumentu
NOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH RADY GMINY - CZERWIEC 2018 Dominika Olszewska 2018-07-09 14:16:07 usunięcie załacznika
Protokół nr XLIX/2018 z przebiegu obrad XLIX sesji Rady Gminy Krokowa w dniu 28.05.2018 r Dominika Olszewska 2018-07-09 14:12:30 dodanie dokumentu
Protokół nr XLVIII/2018 z przebiegu obrad XLVIII sesji Rady Gminy Krokowa w dniu 25.04.2018 r Dominika Olszewska 2018-07-09 14:11:36 dodanie dokumentu
Protokół nr XLVII/2018 z przebiegu obrad XLVII sesji Rady Gminy Krokowa w dniu 10.04.2018 r Dominika Olszewska 2018-07-09 14:11:12 edycja dokumentu
2. Nr LI/457/2018 w sprawie podziału gminy Krokowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Dominika Olszewska 2018-07-09 14:09:58 dodanie dokumentu
1. Nr LI/457/2018 w sprawie przekazania skargi Pana J.J do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na uchwałę Nr XXXV/389/2013 Rady Gminy Krokowa z dnia 12 czerwca 2013r. wraz z odpowiedzią na skargę; Dominika Olszewska 2018-07-09 14:09:48 dodanie dokumentu
20. Nr L/456/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sławoszyno, gmina Krokowa. Dominika Olszewska 2018-07-09 14:09:01 dodanie dokumentu
19. Nr L/455/2018 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/339/2017 rady Gminy Krokowa z dnia 14 września 2017r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sławoszyno, gmina Krokowa. Dominika Olszewska 2018-07-09 14:08:51 dodanie dokumentu
18. Nr L/454/2018 w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Krokowa Dominika Olszewska 2018-07-09 14:08:41 dodanie dokumentu
17. Nr L/453/2018 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Sołtysa Sołectwa Parszczyce Dominika Olszewska 2018-07-09 14:08:28 dodanie dokumentu
16. Nr L/452/2018 w sprawie powołania Komisji Statutowej Dominika Olszewska 2018-07-09 14:08:15 dodanie dokumentu
15. Nr L/451/2018 w sprawie granic miejscowości Połchówko, Kłanino, Parszkowo Dominika Olszewska 2018-07-09 14:08:05 dodanie dokumentu
14. Nr L/450/2018 w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Świecino gm. Krokowa Dominika Olszewska 2018-07-09 14:07:55 dodanie dokumentu
13. Nr L/449/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krokowa gm. Krokowa Dominika Olszewska 2018-07-09 14:07:42 dodanie dokumentu
12. Nr L/448/2018 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w obrębie Sobieńczyce, stanowiącej własności Gminy Krokowa. Dominika Olszewska 2018-07-09 14:07:32 dodanie dokumentu
11. Nr L/447/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/359/2017 Rady Gminy Krokowa z dnia 08 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018. Dominika Olszewska 2018-07-09 14:07:21 dodanie dokumentu
10. Nr L/446/2018 w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Krokowa oraz określenia zasada i form przyznawania Stypendium Rady Gminy Krokowa dla wybitnie uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. Dominika Olszewska 2018-07-09 14:07:04 dodanie dokumentu
9. Nr L/445/2018 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krokowa. Dominika Olszewska 2018-07-09 14:06:54 dodanie dokumentu
8. Nr L/444/2018 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krokowa. Dominika Olszewska 2018-07-09 14:06:44 dodanie dokumentu
7. Nr L/443/2018 w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy krokowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Dominika Olszewska 2018-07-09 14:06:33 dodanie dokumentu
6. Nr L/442/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Krokowa. Dominika Olszewska 2018-07-09 14:06:17 dodanie dokumentu
5. Nr L/441/2018 w sprawie przyjęcia projektu ?Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków? Dominika Olszewska 2018-07-09 14:06:06 dodanie dokumentu
4. Nr L/440/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa Dominika Olszewska 2018-07-09 14:05:53 dodanie dokumentu
3. Nr L/439/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok Dominika Olszewska 2018-07-09 13:03:29 dodanie dokumentu
1. Nr L/438/2018 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę 200 nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki pn. ?Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne? Spółka z o.o. z siedzibą w Żarnowcu, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego ? UCHWAŁY NIE PODJĘTO Dominika Olszewska 2018-07-09 13:03:17 dodanie dokumentu
2. Nr L/437/2018 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krokowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Krokowa za 2017 rok. Dominika Olszewska 2018-07-09 13:03:05 dodanie dokumentu
1. Nr L/436/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krokowa za 2017 rok. Dominika Olszewska 2018-07-09 13:02:56 dodanie dokumentu