Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół nr XLI/2017 z przebiegu obrad XLI sesji Rady Gminy Krokowa w dniu 05.12.2017 r Dominika Olszewska 2018-02-06 08:06:55 dodanie dokumentu
? Nr XLIV/394/2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Lubkowo w gminie Krokowa Dominika Olszewska 2018-02-06 08:05:38 dodanie dokumentu
? Nr XLIV/393/2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Żarnowiec, gmina Krokowa Dominika Olszewska 2018-02-06 08:05:26 dodanie dokumentu
? Nr XLIV/392/2018 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Krokowa; Dominika Olszewska 2018-02-06 08:05:02 dodanie dokumentu
? Nr XLIV/391/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dębki, gm. Krokowa; Dominika Olszewska 2018-02-06 08:02:26 dodanie dokumentu
? Nr XLIV/390/2018 w sprawie określenia kryteriów naboru obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Krokowa jest organem prowadzącym Dominika Olszewska 2018-02-06 08:02:15 dodanie dokumentu
? Nr XLIV/389/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Słuchowo, na rzecz użytkownika wieczystego; Dominika Olszewska 2018-02-06 07:59:36 dodanie dokumentu
? Nr XLIV/388/2018 w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIX/429/2013 Rady Gminy Krokowa z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w obrębie Świecino; Dominika Olszewska 2018-02-06 07:59:26 dodanie dokumentu
? Nr XLIV/387/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa Dominika Olszewska 2018-02-06 07:59:18 dodanie dokumentu
? Nr XLIV/386/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok; Dominika Olszewska 2018-02-06 07:59:07 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Krokowa zawiadamia , że dla przedsięwzięcia polegającego na ?rozbudowie drogi powiatowej nr 1503G Slawoszynko - Karwieńskie Błoto Drugie - Goszczyno" Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał postanowienie znak RDOŚ-Gd-WOO.4240.166.2017.KPA.AT.4 z dnia 26.01.2018r. (wpł.31.01.2018r.), w którym wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Dariusz Kaleta 2018-02-02 13:55:41 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Krokowa zawiadamia , że dla przedsięwzięcia polegającego na ?rozbudowie drogi powiatowej nr 1503G Slawoszynko - Karwieńskie Błoto Drugie - Goszczyno" Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał postanowienie znak RDOŚ-Gd-WOO.4240.166.2017.KPA.AT.4 z dnia 26.01.2018r. (wpł.31.01.2018r.), w którym wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Dariusz Kaleta 2018-02-02 13:55:30 usunięcie dokument
Wójt Gminy Krokowa zawiadamia , że dla przedsięwzięcia polegającego na ?rozbudowie drogi powiatowej nr 1503G Slawoszynko - Karwieńskie Błoto Drugie - Goszczyno" Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał postanowienie znak RDOŚ-Gd-WOO.4240.166.2017.KPA.AT.4 z dnia 26.01.2018r. (wpł.31.01.2018r.), w którym wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Dariusz Kaleta 2018-02-02 13:55:13 dodanie dokumentu
Podstawowa kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli w Gminie Krokowa obowiązująca od 1 stycznia 2018 roku. Dariusz Kaleta 2018-01-31 14:49:41 dodanie dokumentu
Rekrutacja Dariusz Kaleta 2018-01-31 14:37:15 dodanie dokumentu
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla domków i działalności na 2018r. Dariusz Kaleta 2018-01-30 09:36:53 edycja dokumentu
Wójt Gminy Krokowa jako właściwy organ do wydania decyzji o środowiskowych uwamnkowaniach informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku Krokowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. Żarnowiec76, 84-110 Krokowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na : wykonaniu urządzeń wodnych służących do poboru wody podziemnej z otworu zastępczego nr 4a i 9a na terenie ujęcia wody w Tylowie na działkach o nr ew.289/1 i 223/1 obręb Tyłowo" Dariusz Kaleta 2018-01-30 09:22:45 dodanie dokumentu
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla domków i działalności na 2018r. Dariusz Kaleta 2018-01-30 09:08:02 dodanie dokumentu
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla domków i nieruchomości na 2018r. Dariusz Kaleta 2018-01-30 09:06:22 usunięcie dokument
OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - 2018 r. Dariusz Kaleta 2018-01-23 11:52:47 usunięcie załacznika
OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - 2018 r. Dariusz Kaleta 2018-01-23 11:52:40 edycja dokumentu
Zawiadomienie - nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dariusz Kaleta 2018-01-22 09:43:31 dodanie dokumentu
Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2018 r. Dariusz Kaleta 2018-01-19 16:37:01 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień, przewidywanych do przeprowadzenia w 2018 roku Mariusz Domachowski 2018-01-19 13:46:53 usunięcie załacznika
Plan postępowań o udzielenie zamówień, przewidywanych do przeprowadzenia w 2018 roku Mariusz Domachowski 2018-01-18 16:02:59 dodanie dokumentu
? Nr XLIII/385/2018 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krokowa Dominika Olszewska 2018-01-17 12:46:03 dodanie dokumentu
? Nr XLIII/384/2018 w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę Krokowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi Dominika Olszewska 2018-01-17 12:45:50 dodanie dokumentu
? Nr XLIII/383/2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe Dominika Olszewska 2018-01-17 12:45:22 dodanie dokumentu
XLIV SESJA RADY GMINY KROKOWA Dominika Olszewska 2018-01-17 12:44:31 dodanie dokumentu
Informacja dotycząca przeprowadzania pomiarów emisji hałasu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Dariusz Kaleta 2018-01-17 11:49:02 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Krokowa jako właściwy organ do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku "Budowie budynku mieszkalnego i technologicznego, zbiornika wodnego bezodpływowego, stacji (rafo, studni głębinowej oraz plantacji borówki amerykańskiej na części działki nr 66, położonej w obrębie Połchówko, gm. Krokowa". Dariusz Kaleta 2018-01-17 11:45:26 dodanie dokumentu
Marszałek Województwa Pomorskiego w Gdańsku zawiadamia, o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia: "Projektu robót geologicznych na wykonanie kartowania geologiczno -geomorfologicznego w obszarze planowanej lokalizacji elektrowni jądrowej Żarnowiec gminy Gniewino, Krokowa, Wejherowo, Puck, województwo pomorskie". Dariusz Kaleta 2018-01-17 11:42:23 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Krokowa Dariusz Kaleta 2018-01-16 14:41:38 edycja dokumentu
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla poszczególnych wodociągów zbiorowego zaopatrzenia za 2017r.: Białogóra, Brzyno, Karlikowo, Kłanino, Minkowice,Odargowo,Sobieńczyce, Świecino,Tyłowo,Wierzchucino,Żarnowiec, Żarnowiec PSSE Dariusz Kaleta 2018-01-12 13:46:56 dodanie dokumentu
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnego fragmentu wsi Wierzchucino, gmina Krokowa wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko Dorota Herta 2018-01-11 09:43:51 edycja dokumentu
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kłanino, gmina Krokowa oraz prognozy oddziaływania na środowisko Dorota Herta 2018-01-11 09:43:41 edycja dokumentu
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnego fragmentu wsi Wierzchucino, gmina Krokowa wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko Dorota Herta 2018-01-11 09:42:43 edycja dokumentu
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnego fragmentu wsi Wierzchucino, gmina Krokowa wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko Dorota Herta 2018-01-11 09:42:10 dodanie dokumentu
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kłanino, gmina Krokowa oraz prognozy oddziaływania na środowisko Dorota Herta 2018-01-11 09:32:35 dodanie dokumentu
XLIII SESJA RADY GMINY KROKOWA Dominika Olszewska 2018-01-09 13:26:54 dodanie dokumentu