Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie o naborze Dariusz Kaleta 2018-05-17 14:44:11 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o rekrutacji Dariusz Kaleta 2018-05-17 14:35:41 edycja dokumentu
Ogłoszenie o rekrutacji Dariusz Kaleta 2018-05-17 14:35:09 edycja dokumentu
Ogłoszenie o rekrutacji Dariusz Kaleta 2018-05-17 14:33:56 edycja dokumentu
Ogłoszenie o rekrutacji Dariusz Kaleta 2018-05-17 14:20:39 dodanie dokumentu
Karta zgłoszenia Dariusz Kaleta 2018-05-17 14:18:27 dodanie dokumentu
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązujące na terenie gminy Krokowa. Dariusz Kaleta 2018-05-15 12:12:09 dodanie dokumentu
Protokół nr XLV/2018 z przebiegu obrad XLV sesji Rady Gminy Krokowa w dniu 28.02.2018 r Dominika Olszewska 2018-05-14 13:17:55 dodanie dokumentu
? Nr XLVII/421/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/383/2018 Rady Gminy Krokowa z dnia 11.01.2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe Dominika Olszewska 2018-05-14 13:09:23 dodanie dokumentu
? Nr XLVII/420/2018 w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Gminy Krokowa na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024, Dominika Olszewska 2018-05-14 13:07:36 dodanie dokumentu
? Nr XLVIII/419/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; Dominika Olszewska 2018-05-14 13:07:06 dodanie dokumentu
? Nr XLVIII/418/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok; Dominika Olszewska 2018-05-14 13:06:55 dodanie dokumentu
Księga Rejestrowa Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej Dariusz Kaleta 2018-05-11 10:48:46 edycja dokumentu
Księga Rejestrowa Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej Dariusz Kaleta 2018-05-11 10:48:39 usunięcie załacznika
Księga Rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Krokowej Dariusz Kaleta 2018-05-11 10:48:33 edycja dokumentu
Księga Rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Krokowej Dariusz Kaleta 2018-05-11 10:48:27 usunięcie załacznika
Rejestr instytucji kultury Dariusz Kaleta 2018-05-11 10:47:56 edycja dokumentu
Rejestr instytucji kultury Dariusz Kaleta 2018-05-11 10:47:24 edycja dokumentu
Rejestr instytucji kultury Dariusz Kaleta 2018-05-11 10:47:17 usunięcie załacznika
Wójt Gminy Krokowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Gminy Krokowa przeznaczonych do zbycia: Sobieńczyce nr. działki: 125/3, 125/4 Dariusz Kaleta 2018-05-09 12:22:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o: "Budowie budynku mieszkalnego i technologicznego, zbiornika wodnego bezodpływowego, stacji trafo, studni głębinowej oraz plantacji borówki amerykańskiej na części działki nr 66, położonej w obrębie Połchówko, gm. Krokowa" Dariusz Kaleta 2018-05-09 12:20:46 dodanie dokumentu
"Budowie budynku mieszkalnego i technologicznego, zbiornika wodnego bezodpływowego, stacji trafo, studni głębinowej oraz plantacji borówki amerykańskiej na części działki nr 66, położonej w obrębie Połchówko, gm. Krokowa" Dariusz Kaleta 2018-05-09 12:20:32 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Krokowa jako właściwy organ do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie ujęcia wody podziemnej-składającego się z dwóch studni głębinowych z utworów czwartorzędowych i oligoceńskich na terenie planowanego gospodarstwa sadowniczego na działce o nr ew. 258/1 w obręb Sławoszyno, gmina Krokowa" Dariusz Kaleta 2018-05-09 12:18:40 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Wójta Gminy Krokowa z Realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2017 Dariusz Kaleta 2018-05-08 10:37:10 edycja dokumentu
Sprawozdanie Wójta Gminy Krokowa z Realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2017 Dariusz Kaleta 2018-05-08 10:36:55 dodanie dokumentu
I przetarg ustny ograniczony dla rolników indywidualnych w obrębie Białogóra i Wierzchucino Dariusz Kaleta 2018-05-02 11:51:38 edycja dokumentu
I przetarg ustny ograniczony dla rolników indywidualnych w obrębie Białogóra i Wierzchucino Dariusz Kaleta 2018-05-02 11:06:30 dodanie dokumentu
Obwieszczenie raport siedlisko borówka Połchówko Dariusz Kaleta 2018-05-02 10:38:24 dodanie dokumentu
Analiza systemu gospodarki odpadami za 2017 r. Dariusz Kaleta 2018-04-30 15:05:46 dodanie dokumentu
kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Anna Nowak 2018-04-30 11:56:48 dodanie dokumentu
sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Anna Nowak 2018-04-30 11:54:17 dodanie dokumentu
kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych Anna Nowak 2018-04-30 11:52:56 dodanie dokumentu
sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku , o którym mowa w art.223 ust.1 uofp Anna Nowak 2018-04-30 11:52:40 dodanie dokumentu
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Anna Nowak 2018-04-30 11:52:23 dodanie dokumentu
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Anna Nowak 2018-04-30 11:52:05 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Anna Nowak 2018-04-30 11:51:33 usunięcie dokument
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Anna Nowak 2018-04-30 11:51:27 usunięcie dokument
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Anna Nowak 2018-04-30 11:51:19 usunięcie dokument
sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku , o którym mowa w art.223 ust.1 uofp Anna Nowak 2018-04-30 11:51:10 usunięcie dokument
kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych Anna Nowak 2018-04-30 11:50:59 usunięcie dokument