Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr V/40/2011 z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego WI.I/DB/AO/KJ/7041-44-27/2/11 z dnia 4 lutego 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/23/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa

Uchwała Nr V/40/2011

Rady Gminy Krokowa

z dnia 22 lutego 2011 roku

 

 

w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego  WI.I/DB/AO/KJ/7041-44-27/2/11 z dnia 4 lutego 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/23/2010 Rady Gminy Krokowa  z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa

 

Na podstawie art.98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 3 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.)  ]

Rada Gminy Krokowa uchwala , co następuje:

 

 

§ 1.Postanawia się wnieść skargę doWojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku  na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego  WI.I/DB/AO/KJ/7041-44-27/2/11                 z dnia 4 lutego 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/23/2010 Rady Gminy Krokowa  z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa

 

 

 

§ 2. 1.Do wniesienia skargi, podejmowania wszystkich czynności w toku postępowania      reprezentowania skarżącego przed sądem administracyjnym upoważnia sięPrzewodniczącego Rady Gminy Krokowa .

2.Przewodniczący Rady Gminy Krokowa  może ustanawiać pełnomocników procesowych.

 

§3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa .

 

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie:

W dniu 29 grudnia 2010r. Rada Gminy Krokowa podjęła uchwałę Nr III/23/2010 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa. Wójt Gminy Krokowa w dniu 5 stycznia 2011r., dostarczył  Wojewodzie Pomorskiemu przedmiotową uchwałę wraz z pełną dokumentacją prac planistycznych, celem oceny zgodności z prawem.

Wojewoda Pomorski rozstrzygnięciem nadzorczym WI.I/DB/AO/KJ/7041-44-27/2/11 z dnia 4 lutego 2011r. stwierdził nieważność uchwały Nr III/23/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa  z powodu istotnego naruszenia prawa przywołując podstawę prawną rozstrzygnięcia  art. 9, 10 i 11 i 12  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. , Nr 80, poz. 717              z późn. zm.).

Po zapoznaniu się z uzasadnieniem faktycznym i prawnym powyższego rozstrzygnięcia nadzorczego Rada Gminy Krokowa nie zgadza się ze stanowiskiem zaprezentowanym przez Wojewodę Pomorskiego .

Wojewoda Pomorski  nie wskazał żadnych argumentów wskazujących na  rażące naruszenie przepisów prawa przez Radę uzasadniających  stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały. Przedstawione w rozstrzygnięciu nadzorczym zarzuty dotyczą procedury sporządzania studium, natomiast  zakwestionowana  uchwała dotyczy etapu procedowania studium. Wojewoda nie dość , że tylko wyliczył przepisy  określone w art. 9, 10 , 11 i 12  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.              z 2003r. , Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). , które jego zdaniem zostały naruszone, to                        w rezultacie bezpodstawnie przyjął , iż automatycznie  pociąga to za sobą nieważność przedmiotowej uchwały.

Zgodnie z art. 91 ust.1 i 3 ustawy o samorządzie gminnym organ nadzoru badając uchwałę organu gminy prowadzi postępowanie wyjaśniające. Sfera faktów jaka powinna być zbadana w takim postępowaniu  ogranicza się do elementów dotyczących czasu, miejsca i sposobu podjęcia kwestionowanej uchwały a sama treść uchwały ma znaczenie dla tego postępowania o ile jest sprzeczna  z obowiązującymi przepisami prawa. Sprzeczność uchwały organu gminy z prawem musi być oczywista i bezpośrednia, nie ma tej sprzeczności jeżeli określone rozstrzygnięcie podjęte przez organ nie jest wyraźnie zakazane przez ustawodawcę.

Wojewoda w swoim rozstrzygnięciu nadzorczym powinien przedstawić wszystkie okoliczności faktyczne istotne w sprawie, które doprowadziły do stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie.

Wskazuje się , że wobec braku uprzedniego zawiadomienia o wszczęciu postępowania nadzorczego   i z uwagi na informacje o rozbieżnych stanowiskach radców prawnych                  w przedmiocie powyższego rozstrzygnięcia  nadzorczego Wojewody  , Wójt Gminy Krokowa pismem z dnia 04.02.2011r.(przekazano faksem) zwrócił się z prośbą  do Wojewody                      o umożliwienie  zaprezentowania  swojego stanowiska celem  podjęcia obiektywnej  decyzji                     w trybie nadzoru.

Zarzucić należy Wojewodzie , że zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego zostało doręczone Wójtowi Gminy Krokowa  w tym samym dniu , co rozstrzygnięcie nadzorcze , tj. w dniu  07.02.2011r.. Takie działanie oznacza , że zastosowana procedura nadzorcza w praktyce uniemożliwiła Wójtowi Gminy Krokowa zajęcie   stanowiska wobec zgłaszanych zastrzeżeń  wobec treści w/w uchwały Rady . A zatem aby zastosować art.91ust.1 ustawy o samorządzie gminnym środek nadzoru Wojewoda w sposób nie budzący wątpliwości winien był wykazać sprzeczność badanej uchwały z prawem, powołując się na wszystkie posiadane dokumenty i dowody w przedmiotowej sprawie.

Zdaniem Rady Gminy Krokowa , Wojewoda Pomorski  błędnie  zarzucił  naruszenie              art. 28 ustawy o planowaniu   w odniesieniu do uchwały  Nr III/23/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 grudnia 2010r. poprzez uznanie , że zachodzą podstawy do stwierdzenia nieważności.

Przepis art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu przewiduje trzy rodzaje wad studium gminnego powodujących nieważność, w całości lub części uchwały rady gminy w tym przedmiocie .           Są nimi: naruszenie zasad sporządzania studium, istotne naruszenie trybu jego sporządzania oraz naruszenie  właściwości organów uczestniczących w procesie sporządzania studium

Samo określenie  przez Wojewodę  istotnego naruszenia art. 9, 10 , 11 i 12  ustawy                        o planowaniu, bez wyraźnego  wskazania   zakresu  naruszenia zasad  i trybu sporządzenia studium, wynikających z tych przepisów,  nie  stanowi rażącego naruszenia przepisów prawa przez Radę .

Ponadto Wojewoda nie wskazał również  jakie to ustalenia studium podjętego uchwałą                Nr III/23/2010 Rady Gminy Krokowa  z dnia 29 grudnia 2010.r są według niego sprzeczne             z uchwałą Rady Gminy Krokowa Nr XLVI/334/2009  z  dnia  29 grudnia  2009r.  w sprawie rozstrzygnięcia  o sposobie rozpatrzenia uwag do  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa, co według organu nadzoru stanowi naruszenie trybu procedury planistycznej , określonej w art.11 ustawy planowaniu                          i zagospodarowaniu przestrzennym. Całkowicie została pominięta przez Wojewodę kwestia , uwzględnienia wniosków wynikających z wykonanej na podstawie § 3 uchwały                           Nr XLVI/334/2009 z 29 grudnia 2009r. Rady Gminy Krokowa analizy części uwag wniesionych do projektu studium i wymienionych w załączniku nr 2 tej uchwały.

Nieprawdziwy jest również zarzut Wojewody , że nie został  zachowany przez Radę Gminy Krokowa  wymóg oceny merytorycznej wszystkich uwag w czasie uchwalania powyższej uchwały, gdyż  Rada wnikliwie zapoznała się ze wszystkimi   609 uwagami wniesionymi do studium i nieuwzględnionymi przez Wójta Gminy Krokowa , i w trakcie sesji w dniu                   29 grudnia 2010r.  posiadała wystarczającą wiedzę,  konieczną do podjęcia decyzji w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag. Swoje stanowisko dotyczące każdej uwagi zawarła  w rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia uwag  , stanowiące załącznik nr 2 przedmiotowej uchwały. Rozpatrzenie uwag jest czynnością odrębną od uchwalenia studium      i poprzedza jego uchwalenie. Rozstrzygając uwagi rada ocenia  zasadność  złożonych uwag,  może je uwzględnić lub odrzucić.  Prawo do kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie gminy , w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ustawodawca przyznał gminom , tzw. władztwo planistyczne (art. 3 ust. 1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Ustosunkowując się do zarzutu Wojewody odnośnie rozciągnięcia  w czasie procesu uchwalania studium , Rada Gminy Krokowa wskazuje , że żaden przepis prawa nie określa ram czasowych sporządzania studium . Z samego faktu , że sporządzenie studium było rozciągnięte w czasie , nie można wyprowadzać wniosku , iż jego treść  merytoryczna uległa dezaktualizacji . Upływ czasu nie miał  wpływu na wyznaczenie kierunków zagospodarowania przestrzennego  gminy Krokowa. Wskazuje się , że w trakcie prac nad studium  należało uwzględnić  zmiany wynikające z nowelizacji przepisów dotyczących procedury , w tym  zmian wynikających z wejścia w życie  ustawy z dnia 03.10.2008r.                  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004r.           w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dane zawarte w materiałach planistycznych , sporządzonych na potrzeby  projektu studium , powinny być aktualne na dzień przekazania tego projektu                       do opiniowania i uzgodnienia (Dz. U.Nr 118, poz. 1233 ).

Mając na uwadze powyższe , należało podjąć niniejszą uchwałę.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 19-02-2012 09:47:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 19-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 19-02-2012 09:47:38