Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr IX/80/2011 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Wierzchucinie

 

Uchwała Nr IX/80/2011

Rady Gminy Krokowa

z dnia 31 maja 2011 roku

 

w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Wierzchucinie.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.14 a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), w związku z § 1 pkt 1 i 5 ust. 1 rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010 r.  Nr 161, poz. 1080 z późn. zm.)

 

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§1.Tworzy się z dniem 1 września 2011 r. do dnia 31 sierpnia 2012 r. Punkt Przedszkolny w Wierzchucinie, z siedzibą przy ul. Szkolnej 22.

 

§2.Organizację punktu przedszkolnego, o którym mowa w  § 1 określa załącznik do uchwały.

 

§3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa.

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

UZASADNIENIE:

 

 

Gmina Krokowa w celu zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej i wyrównywania szans edukacyjnych pozyskała środki  z Europejskiego Funduszu Społecznego realizując dwuletni  projekt „Poziomkowa Akademia”, który kończy się w czerwcu 2011 roku.

Chcąc wykorzystać lokal jaki został już przygotowany do realizacji w/w projektu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, Gmina Krokowa postanowiła utworzyć Punkt Przedszkolny na kolejny rok dydaktyczny. Jest to najdogodniejsza forma  zapewnienia wychowania przedszkolnego dla dzieci, które dotychczas uczęszczały do alternatywnego ośrodka przedszkolnego jak i dla tych, którzy jeszcze nie rozpoczęli wczesnej edukacji.

Badania metodyczne, psychologiczne i pedagogiczne dowodzą, że doświadczenia                i bodźce wyniesione z pierwszych lat życia, są trwałe i rzutują na dalszy kształt jego rozwoju. Dlatego ważne jest,  żeby dziecko w wieku przedszkolnym przyswoiło sobie podstawy kluczowych kompetencji. Istnieje ścisły związek między edukacją w przedszkolu,                            a sukcesami w szkole. Utworzenie Punktu Przedszkolnego traktuje się jako inwestycję                 w kapitał ludzki, jakim są najmłodsi mieszkańcy naszej Gminy.

Punkt Przedszkolny w Wierzchucinie rozpocznie swoją działalność od 01.09.2011 r.

   

 

Załącznik do Uchwały Nr IX/80/2011

Rady Gminy Krokowa

z dnia 31 maja 2011

 

ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W WIERZCHUCINIE

 

Rozdział I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Punkt Przedszkolny nosi nazwę: Punkt Przedszkolny w Wierzchucinie, z siedzibą przy              ul. Szkolnej 22, 84-113 Wierzchucino.
  1.  

 

 1. Organem prowadzącym Punkt Przedszkolny jest Gmina Krokowa.
 2. Punktem Przedszkolnym w Wierzchucinie kieruje dyrektor Szkoły Podstawowej  w Wierzchucinie.
 3. Zajęcia dydaktyczne w punkcie przedszkolnym rozpoczną się z dniem 01.09.2011 r.
  1. Punkt Przedszkolny obejmuje opieką dzieci w wieku od 3 do 4 lat.

 

 

 

Rozdział II. CELE I ZADANIA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

 

 1. Punkt Przedszkolny realizują cele i zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty oraz z przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
 2. Wszelkie zadania i cele Punkt Przedszkolny realizuje w oparciu o :
 3. Obszary edukacyjne podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej             w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.
 4. Programy nauczania wychowania przedszkolnego dopuszczone do użytku
  i zatwierdzone przez Ministra Edukacji  Narodowej.
 5. Głównym celem Punktu Przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju  dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi
  w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
 6. Punkt Przedszkolny zapewnia dzieciom bezpieczne oraz optymalne warunki
  do prawidłowego rozwoju.
 7. Punkt Przedszkolny realizuje swoje cele i zadania we współpracy z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka.
 8. Działalność wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza Punktu Przedszkolnego prowadzona jest zgodnie z zasadami pedagogiki.
 9. Punkt Przedszkolny prowadzi szeroki zakres działań dydaktyczno-wychowawczych, dzięki którym skutecznie kształtują gotowość dziecka do podjęcia nauki szkolnej.
 10. Punkt Przedszkolny charakteryzuje się zindywidualizowanym podejściem do potrzeb                    i oczekiwań dzieci oraz ich rodziców.
 11. Pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą opiera na wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka.
 12. Punkt Przedszkolny pracuje zgodnie z zasadami:
  • wzajemnej akceptacji,
  • życzliwości,
  • sprawiedliwości,
  • tolerancji,
  • odpowiedzialności.

 

 

 

 

11. Do szczegółowych zadań Punktu Przedszkolnego należy :

 • Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych.
 • Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, aby wiedziały co dobre, a co złe.
 • Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej do racjonalnego radzenia sobie
  w nowych i trudnych sytuacjach.
 • Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci.
 • Stworzenie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci                       o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.
 • Wspomaganie rozwoju fizycznego oraz rozwijanie sprawności ruchowej wychowanków.
 • Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie, społecznym, przyrodniczym i technicznym.
 • Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.
 • Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej.
 • Zapewnienie wychowankom lepszych szans edukacyjnych.

 

Rozdział III. FUNKCJONOWANIE PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

 

 1. Dzienny wymiar godzin pracy Punktu Przedszkolnego, w tym czas przeznaczony                    na realizację wybranych części Podstawy Programowej wynosi 5 godzin.
 2. Punkt Przedszkolny w Wierzchucinie czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku              z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz innych przerw ustalonych przez dyrektora.   
 3. Godziny otwarcia Punktu Przedszkolnego oraz termin przerwy urlopowej są ustalane przez dyrektora, w porozumieniu z organem prowadzącym.

 

 1. W Punkcie Przedszkolnym tworzy się jedną grupę, która nie może przekroczyć                25 wychowanków.
 2. Opiekę nad dziećmi sprawuje jeden nauczyciel i opiekun.
 3. W swojej pracy nauczyciel może być wspierany przez stażystów, praktykantów, wolontariuszy i rodziców.
 4. Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego odbywa się w terminie określonym przez organ prowadzący.
 5. Podstawą zapisania dziecka do Punktu Przedszkolnego jest wypełnienie „Karty zgłoszenia dziecka" i złożenie jej w podanym terminie.
 6. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci jest większa od liczby miejsc
  o kolejności zapisu dziecka decyduje sytuacja bytowa rodziców ze szczególnym uwzględnieniem: wielodzietności oraz osób  samotnie wychowujących dzieci.

 

Rozdział IV. SPRAWOWANIE OPIEKI I BEZPIECZEŃSTWO

 

 1. Punkt Przedszkolny zapewnia bezpieczeństwo dziecku w trakcie jego pobytu na terenie placówki, jak i w trakcie zajęć poza terenem.
 2. Sprzęt w pomieszczeniach Punktu Przedszkolnego jest bezpieczny i dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci.
 3. Opiekę nad dziećmi podczas zajęć w Punkcie Przedszkolnym oraz zabaw poza jego terenem (np. plac zabaw) sprawuje jeden nauczyciel i opiekun.
 4. Zajęcia odbywają się na terenie Punktu Przedszkolnego, o zajęciach planowanych poza jego terenem realizowane są po uzgodnieniu z rodzicami.
 5. W trakcie trwania wycieczki, spaceru nadzór nad dziećmi sprawuje nauczyciel, opiekun, rodzice w stosunku - jedna osoba dorosła na 10 dzieci.
 6. W sprawowaniu opieki nad wychowankiem konieczne jest przestrzeganie przez rodziców (opiekunów) obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci
  z Punktu Przedszkolnego. Dzieci mogą być również odbierane przez osoby mogące zapewnić im pełne bezpieczeństwo, upoważnione na piśmie przez rodziców (opiekunów).

 

Rozdział V. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA

 

 1. Odpowiedzialność za życie i bezpieczeństwo dzieci.
 2. Zapewnienie dzieciom ochrony przed przemocą i poszanowanie godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie.
 3. Tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania.
 4. Organizowanie pracy dydaktyczno - wychowawczej z wykorzystaniem różnorodnych form i metod.
 5. Współpracowanie z nauczycielami z innych Punktów Przedszkolnych oraz                              ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną i logopedyczną.
 6. Współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci                                      z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności                                                                z programu wychowania przedszkolnego oraz rozwoju dziecka.
 7. Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej dotyczącej Punktu Przedszkolnego zgodnie                     z przepisami i odpowiedzialnością za jej prowadzenie.
 8. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz prowadzenie dokumentacji diagnozy i obserwacji rozwoju dziecka.
 9. Przeprowadzenie, w roku szkolnym, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole.

 

Rozdział VI. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 

 1. Punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Punktu Przedszkolnego.
 2. Jeśli dziecko z Punktu Przedszkolnego odbiera osoba niebędąca rodzicem lub opiekunem prawnym, rodzic zobowiązany jest do wcześniejszego przedłożenia upoważnienia dla tej osoby do odbioru dziecka.
 3. Każdorazowe informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Punkcie Przedszkolnym.
 4. Niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
 5. Rodzice i nauczyciel prowadzący Punkt Przedszkolny zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

 

 

Rozdział VII. WYCHOWANKOWIE PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH

 

 1. Punkt Przedszkolny uznaje Konwencję Praw Dziecka.
 2. Dziecko ma prawo do:
 3. Właściwie organizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
 4. Odpoczynku, jeśli jest zmęczone.
 5. Akceptacji takim jakim jest.
 6. Zapewnienia ochrony i opieki w takim stopniu w jakim jest to niezbędne dla jego bezpieczeństwa i dobra.
 7. Ochrony przed przemocą, ochrony i poszanowania jego godności osobistej oraz podmiotowego traktowania.
 8. Korzystania z usług instytucji, zakładów i specjalistów uprawnionych w zakresie opieki nad dzieckiem.
 9. Rozwijania w jak najpełniejszym zakresie osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych.
 10. Indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju.

3. Dziecko ma obowiązek:

 • Przestrzegać obowiązujących norm i zasad postępowania w społeczności przedszkolnej.
 • Dbać o zdrowie własne i innych.
 • Szanować i akceptować siebie i innych.

 

VIII. PRZYPADKI SKREŚLENIA DZIECKA Z LISTY WYCHOWANKÓW

 

 1. W  przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka, trwającej dłużej niż miesiąc, dziecko zostaje skreślone z lity wychowanków Punktu Przedszkolnego.
 2. W miejsce skreślonego wychowanka, wchodzi kolejne dziecko oczekujące na liście rezerwowej.

 

 IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Punkt Przedszkolny prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Punktu Przedszkolnego określają odrębne przepisy.
 3. Wszelkie zmiany w niniejszym dokumencie dokonuje się na podstawie aneksu uzgodnionego z organem prowadzącym Punkt Przedszkolny.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 19-02-2012 12:34:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 19-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 19-02-2012 12:34:18