Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół nr XXXI/2013 z przebiegu obrad XXXI sesji Rady Gminy Krokowa w dniu 24.01.2013 r.


RG.0052.31.2013

 

PROTOKÓŁ NR XXXI/2013

z przebiegu obrad XXV Sesji Rady Gminy Krokowa VI kadencji

odbytej w dniu 24 stycznia 2013 roku o godz. 14.00

w Sali Narad Budynek „B” Urzędu Gminy Krokowa

 

 

 

Ad. 1 Sprawy regulaminowe:

PPKT 1 otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

Przewodniczący Rady Gminy Krokowa Zygmunt Piontek dokonał otwarcia XXXI Sesji Rady Gminy Krokowa VI kadencji. Powitał radnych i zaproszonych gości.

Następnie stwierdził, iż w sesji zgodnie z listą obecności uczestniczy 14 Radnych, co stanowi quorum przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować prawomocne uchwały. /lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu/.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad, kierując zapytanie o propozycję jego zmiany

Wójt Gminy Krokowa wnioskuje o wycofanie z porządku obrad jednego projektu uchwały oraz wprowadzenie jednego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek:

- wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie  zmiany uchwały nr 10/IV/2002 Rady Gminy Krokowa z dnia 12.12.2002 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet radnych Rady Gminy Krokowa;

brało udział w głosowaniu Radnych: 14

 

za: 13

przeciw: 0

wstrzymało się: 1

 

 

 

Projekt uchwały został wycofany z porządku obrad.

- wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie  składu Komisji Statutowej Rady Gminy Krokowa;

brało udział w głosowaniu Radnych: 14

 

za: 13

przeciw: 0

wstrzymało się: 1

 

 

 

Projekt uchwały został wprowadzony porządku obrad.

 

Po przegłosowaniu poprawek Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad poddając go pod głosowanie:

brało udział w głosowaniu Radnych: 14

 

za: 14

przeciw: 0

wstrzymało się: 0

 

 

 

 

Porządek obrad XXXI sesji Rady Gminy Krokowa został zatwierdzony w następującym brzmieniu:

 

1. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,

 2. przyjęcie protokołu z sesji nr XXX;

 3. usprawiedliwienie radnych nieobecnych na ostatniej sesji.

2. Wręczenie odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa” Panu Leonardowi Konkol.

3. Powitanie Pana Leszka Muzy na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji w Krokowej.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Roczne sprawozdania komisji stałych Rady Gminy Krokowa za 2012 rok:

  1. Komisji Rewizyjnej,

  2. Komisji Gospodarki i Budżetu,

  3. Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu,

  4. Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego,

  5. Komisji Strategii Rozwoju Gminy i Turystyki,

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2028;

 2. zmian budżetu Gminy na 2013 rok;

 3. składu Komisji Statutowej Rady Gminy Krokowa;

 4. nadania nazwy ulicy w miejscowości Parszczyce, obręb Minkowice, gm. Krokowa;

 5. przystąpienia do realizacji projektu „Akademia przedszkolaka - utworzenie 3 nowych grup przedszkolnych w Gminie Krokowa”;

 6. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 37/12 położonej obrębie ewidencyjnym Parszkowo - Kłanino, gmina Krokowa;

 7. przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2013”;

 8. przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na rok 2013;

 9. Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej;

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na sesji.

10. Wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad.

 

PPKT 2 przyjęcie protokołu z sesji nr XXX

Protokół z sesji XXX - brak uwag do treści protokołu.

Głosowanie:

brało udział w głosowaniu Radnych: 14

 

za: 12

przeciw: 0

wstrzymało się: 2

 

 

 

Protokół został przyjęty.

 

PPKT 3 usprawiedliwienie radnych nieobecnych na ostatniej sesji.

W obradach XXX Sesji Rady Gminy Krokowa w dniu 20 grudnia 2012 roku uczestniczyło 13 Radnych. Nieobecni byli radny Artur Glembin. Usprawiedliwienie Radnego Mirosława Krampikowskiego wpłynęło do biura Rady. Usprawiedliwienie Radnego Artura Glembin nie wpłynęło do biura Rady.

Zamknięto punkt 1 porządku obrad.

Ad. 2. Wręczenie odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa” Panu Leonardowi Konkol.

Przewodniczący Rady Gminy oraz Wójt Gminy wręczyli Panu Leonardowi Konkol odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa”

Zamknięto punkt 2 porządku obrad.

Ad. 3. Powitanie Pana Leszka Muzy na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji w Krokowej.

Przewodniczący Rady Gminy oraz Wójt Gminy w imieniu Samorządu Gminy Krokowa powitali Pana Leszka Muzę na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji w Krokowej.

Zamknięto punkt 3 porządku obrad.

Ad. 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

Sprawozdanie przedstawił Wójt Gminy Krokowa Pan Henryk Doering.

Na zaproszenie Wójta Gminy Krokowa oraz przewodniczącego Rady Gminy przedstawiciele firm Conoco Phillips i Lane Energy dokonali krótkiej autoprezentacji, a także odpowiadali na pytania zaproszonych gości.

Radna Grażyna Bradtke zwróciła się z prośbą wykonanie drobnych prac na sali gimnastycznej przy szkole w Krokowej zanim przystąpi się do wymiany parkietu.

Przewodniczący Komisji Oświaty Marek Krzebietke przychylił się do wniosku Radnej.

Zamknięto punkt 4 porządku obrad.

Ad . 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.

Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Pan Zygmunt Piontek.

Zamknięto punkt 5 porządku obrad.

Ad . 6. Roczne sprawozdania komisji stałych Rady Gminy Krokowa za 2012 rok:

1. Komisji Rewizyjnej:

Głosowanie: 14 głosów „za” - sprawozdanie zostało zatwierdzone przez Radę Gminy.

2. Komisji Gospodarki i Budżetu

Głosowanie: 14 głosów „za” - sprawozdanie zostało zatwierdzone przez Radę Gminy.

3. Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu

Głosowanie: 14 głosów „za” - sprawozdanie zostało zatwierdzone przez Radę Gminy.

4. Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

Głosowanie: 14 głosów „za” - sprawozdanie zostało zatwierdzone przez Radę Gminy.

5. Komisji Strategii Rozwoju Gminy i Turystyki;

Głosowanie: 14 głosów „za” - sprawozdanie zostało zatwierdzone przez Radę Gminy.

Zamknięto punkt 6 porządku obrad.

Ad. 7. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Mirosław Krampikowski zadał pytanie dotyczące uchwały o przystąpieniu do sporządzenia m.p.z.p. dla fragmentu wsi Brzyno: czy pismo w tej sprawie złożone przez Pana Ryszard Strzałę zostało przedstawione Radze i czy udzielono na nie odpowiedzi. Radny zapytał się również kto poniesie koszty związane ze porządzeniem nowego planu.

Radny Paweł Szewczak poprosił o podanie zakresu odbioru inwestycji kanalizacji deszczowej w Krokowe;

Zamknięto punkt 7 porządku obrad.

Ad 8 Podjęcie uchwał w sprawie:

PPKT 1 zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krokowa na lata 2012-2027;

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Elżbieta Żuk.

Przewodniczący Rady Zygmunt Piontek odczytał projekt uchwały, który został opatrzony

numerem XXXI/335/2013.

Głosowanie:

brało udział w głosowaniu Radnych: 14

 

za: 14

przeciw: 0

wstrzymało się: 0

 

 

 

Uchwała Nr XXXI/335/2013 została podjęta

PPKT 2 zmian budżetu Gminy na 2012 rok;

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Elżbieta Żuk.

Przewodniczący Rady Zygmunt Piontek odczytał projekt uchwały, który został opatrzony

numerem XXXI/336/2013.

Głosowanie:

brało udział w głosowaniu Radnych: 14

 

za: 14

przeciw: 0

wstrzymało się: 0

 

 

 

Uchwała Nr XXXI/336/2013 została podjęta

PPKT 3 składu Komisji Statutowej Rady Gminy Krokowa;

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Krokowa.

Przewodniczący Rady Zygmunt Piontek odczytał projekt uchwały, który został opatrzony

numerem XXXI/337/2013.

Głosowanie:

brało udział w głosowaniu Radnych: 14

 

za: 14

przeciw: 0

wstrzymało się: 0

 

 

 

Uchwała Nr XXXI/337/2013 została podjęta

PPKT 4 nadania nazwy ulicy w miejscowości Parszczyce, obręb Minkowice, gm. Krokowa;

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Bożena Szczypior.

Przewodniczący Rady Zygmunt Piontek odczytał projekt uchwały, który został opatrzony

numerem XXXI/338/2013.

Głosowanie:

brało udział w głosowaniu Radnych: 14

 

za: 14

przeciw: 0

wstrzymało się: 0

 

 

 

Uchwała Nr XXXI/338/2013 została podjęta

PPkt 5 przystąpienia do realizacji projektu „Akademia przedszkolaka - utworzenie 3 nowych grup przedszkolnych w Gminie Krokowa”;

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Zastępca Wójta Jarosław Białk.

Przewodniczący Rady Zygmunt Piontek odczytał projekt uchwały, który został opatrzony

numerem XXXI/339/2013.

Głosowanie:

brało udział w głosowaniu Radnych: 14

 

za: 14

przeciw: 0

wstrzymało się: 0

 

 

 

Uchwała Nr XXXI/339/2013 została podjęta

PPKT 6 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 37/12 położonej obrębie ewidencyjnym Parszkowo - Kłanino, gmina Krokowa;

W imieniu Wójta Gminy Krokowa uzasadnienie do projektu uchwały oraz autopoprawki przedstawiła Pani Maria Rozbicka - Szyndler.

Przewodniczący Rady Gminy Krokowa poddał pod głosowanie zgłoszone autopoprawki:

Głosowanie:

brało udział w głosowaniu Radnych: 14

 

za: 14

przeciw: 0

wstrzymało się: 0

 

 

Autopoprawki zostały przyjęte.

 

Następnie Przewodniczący Rady Zygmunt Piontek odczytał projekt uchwały wraz z autopoprawkami, który został opatrzony

numerem XXXI/340/2013.

Głosowanie:

brało udział w głosowaniu Radnych: 14

 

za: 14

przeciw: 0

wstrzymało się: 0

 

 

 

Uchwała Nr XXXI/340/2013 została podjęta

PPKT 7 przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2013”;

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Maria Żebrowska.

Przewodniczący Rady Zygmunt Piontek odczytał projekt uchwały, który został opatrzony

numerem XXXI/341/2013.

Głosowanie:

brało udział w głosowaniu Radnych: 14

 

za: 14

przeciw: 0

wstrzymało się: 0

 

 

 

Uchwała Nr XXXI/341/2013 została podjęta

PPKT 8 przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na rok 2013;

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Maria Żebrowska.

Przewodniczący Rady Zygmunt Piontek odczytał projekt uchwały, który został opatrzony

numerem XXXI/342/2013.

Głosowanie:

brało udział w głosowaniu Radnych: 14

 

za: 14

przeciw: 0

wstrzymało się: 0

 

 

 

Uchwała Nr XXXI/342/2013 została podjęta

PPKT 9 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej;

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Maria Żebrowska.

Przewodniczący Rady Zygmunt Piontek odczytał projekt uchwały, który został opatrzony

numerem XXXI/343/2013.

Głosowanie:

brało udział w głosowaniu Radnych: 14

 

za: 14

przeciw: 0

wstrzymało się: 0

 

 

 

Uchwała Nr XXXI/343/2013 została podjęta

 

Zamknięto punkt 7 porządku obrad.

Ad 8 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na sesji.

Na interpelacją dotyczącą pisma Pana Ryszard Strzały odpowiedział Przewodniczący Rady Gminy, który zaprosił Pana Radnego Krampikowskiego na dyżur w piątek w celu szczegółowego przedstawienia sprawy.

Przewodniczący powiedział również, że odpowiedź na pismo zostanie wysłane w piątek, gdyż umawiał się z Panem Strzałą w zupełnie inny sposób.

W celu omówienia sprawy Pana Strzały Przewodniczący Rady spotkał się z zainteresowanym we wtorek wraz z Panią Marią Rozbicką - Szyndler. Na spotkaniu tym Przewodniczący zapewniał Pana Strzałę, że zajmie się tym problemem w sposób szczegółowy, jednak jego propozycja została odrzucona. Jednakże Przewodniczący zapewnił Radnych, że nie odstąpi od rozwiązania tego problemu.

Wójt Gminy Krokowa dodał, że również spotkał się z p. Strzałą i przedstawił sposób załatwienia sprawy w sposób zgodny z prawem.

Jeżeli chodzi o miejscowy plan to Wójt zapewnił, że wykonanie planu Brzyna ponownie nie spowoduje poniesienia jakichkolwiek kosztów ze strony Gminy Krokowa. W tej sprawie sporządzone zostały stosowne dokumenty z wykonawcą planu.

Zamknięto punkt 8 porządku obrad.

Ad 9 Wolne wnioski.

Radny Piotr Piontke złożył wniosek o powołanie komisji doraźnej do utworzenia statutów innych jednostek podległych.

Zamknięto punkt 9 porządku obrad.

Ad 10 Zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zygmunt Piontek podziękował wszystkim uczestnikom sesji za przybycie i zamknął obrady XXXI sesji Rady Gminy Krokowa VI kadencji.

Zamknięto punkt 10 porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Protokół liczy 5 ponumerowanych stron.

Protokołowała: Przewodniczył:

Dominika Olszewska Zygmunt Piontek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominika Olszewska 27-06-2013 08:25:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominika Olszewska 27-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Dominika Olszewska 27-06-2013 08:25:24