Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr III/22/2010 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Krokowa Nr XLVI/334/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa

Uchwała Nr III/22/2010

Rady Gminy Krokowa

z dnia 29 grudnia 2010 roku

 

w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Krokowa Nr XLVI/334/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie rozstrzygnięcia  o sposobie rozpatrzenia uwag do Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa

 

 

Na podstawie art. 12 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym( t.j.  Dz. U. z 2003r.  Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2001r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )

 

Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchyla się  w całości uchwałę Rady Gminy Krokowa   Nr XLVI/334/2009 z  dnia 29 grudnia  2009r.  w sprawie rozstrzygnięcia  o sposobie rozpatrzenia uwag do Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Krokowa na  podstawie  art. 11 ust. 12  ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w dniu 18.11.2009r.  przedłożył Radnym do uchwalenia projekt studium wraz z listą  nieuwzględnionych 609 uwag  wniesionych  do Studium w I i II wyłożeniu .

Rada Gminy Krokowa    uchwałą nr XLVI/334/2009    z dnia  29 grudnia  2009r.  w sprawie rozstrzygnięcia  o sposobie  rozpatrzenia uwag do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa    rozstrzygnęła , że  600 uwag które  wpłynęły  w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu  studium    - I wyłożenie od 29.12.2008r. do 29.01.2009r., II wyłożenie  od 28.04.2009r. do 10.06.2009r. oraz w czasie 21 dni po okresie wyłożenia I i II , wskazane  w zestawieniu stanowiącym  załącznik  nr 1 przedmiotowej uchwały  zostają nieuwzględnione-czyli podtrzymała  sposób  rozpatrzenia uwag  dokonany przez Wójta Gminy Krokowa , a 9 uwag   zawartych w liście  nieuwzględnionych  uwag złożonych  do projektu studium uwarunkowań i kierunków   zagospodarowania  przestrzennego gminy Krokowa (wyłożenie I i II)  - stanowiące załącznik nr 2 przedmiotowej uchwały – Rada odrzuciła sposób rozpatrzenia uwag  przez Wójta Gminy Krokowa .Uchwałą powyższą , Rada Gminy Krokowa  zobowiązała Wójta Gminy Krokowa do przeprowadzenia  ponownej  i szczegółowej analizy tych  9 uwag (,których zakwestionowała  sposób rozpatrzenia  przez Wójta) -  wymienionych w załączniku nr 2  w/w uchwały,   w celu  możliwości ich uwzględnienia  w projekcie  studium .

Analizę  uwag do projektu studium w powyższym zakresie opracowała Pracownia Prac Projektowych „Plan Projekt”s.c. w Sopocie, po zapoznaniu się  ze stanowiskiem  Regionalnej Dyrekcji  Ochrony Środowiska  w Gdańsku stanowisko (w kwestii złożonych uwag do projektu studium wymienionych w załączniku nr 2 w/w uchwały) zawartym w piśmie z dnia 26.02.2010r. nr RDOŚ.22.PN.II.6636-13-5/10/jz .

Kwestia uwzględnienia przez Radę  wybranych w/w 9 uwag ,  dotyczących  58  pojedynczych działek ( tzw. Dębki Wschodnie”) powoduje fakt  braku spójnej polityki przestrzennej .

Działki posiadają  różne powierzchnie, przeważają  wydzielenia wielkości ok. 500m², tworzą zbiór jakby  przypadkowo wybranych działek. Większość  terenu jest gruntem rolnym , brak jest na nim  uzbrojenia w sieć wodociągowo-kanalizacyjną. Przedmiotowe działki   nie tworzą jednolitego,  zwartego terenu, są położone  obok i pomiędzy działkami , których dotyczyły uwagi odrzucone przez Radę. Nieprawidłowa jest sytuacja , w której ,  w odniesieniu do sąsiadujących ze sobą  działek o niewielkiej powierzchni i takich samych uwarunkowaniach raz dopuszcza się możliwość zabudowy ( głosowanie dot. uwag  złożonych w I wyłożeniu) a drugim razem nie dopuszcza się  możliwości zabudowy (głosowanie  dot. uwag złożonych w II wyłożeniu) i tak na przemian. Zasadą jest , że każdy właściciel nieruchomości powinien mieć zagwarantowaną równość traktowania w polityce przestrzennej gminy. Uwzględnienie w/w 9 uwag  może spowodować zaistnienie  konfliktu społecznego, gdyż trudno byłoby odpowiedzieć  na pytania właścicieli działek sąsiadujących , dlaczego ich działki nie zostały uwzględnione.

Podstawową jednakże kwestią jest  zarzut nierównego traktowania  podmiotów prawnych, w tym wypadku właścicieli,  gdyż w/w uchwale Rada Gminy  jednocześnie  dopuszcza i nie dopuszcza zabudowę na sąsiadujących ze sobą działkach. Zasada równości wobec prawa  wyrażona w art. 32 Konstytucji RP   nakazuje aby prawo traktowało w podobny sposób osoby będącesię w podobnej sytuacji.

Studium nie jest aktem prawa miejscowego ,jednakże powinno formułować politykę przestrzenną gminy zgodnie z zasadą równości wobec prawa. 

Mając na uwadze powyższe Wójt Gminy Krokowa  składa projekt uchwały  uchylającą w całości uchwałę Rady Gminy Krokowa Nr XLVI/334/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie rozstrzygnięcia  o sposobie  rozpatrzenia uwag do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 08-02-2012 21:54:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 08-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 08-02-2012 21:54:52