Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr III/23/2010 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa

 Uchwała Nr III/23/2010

Rady Gminy Krokowa

Z dnia 29 grudnia 2010 roku

 

w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym( t.j.  Dz. U. z 2003r.  Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2001r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )

 

Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Uchwala się Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa.

2. Studium, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i składa się z:

  1. tekstu studium

2)  części  graficznej studium  ,  na którą składają się :

  1. rysunek nr 1 „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” w skali 1: 25 000
  2. rysunek nr 2 „Uwarunkowania” w skali 1: 25 000

Rozstrzygnięcie  Rady Gminy Krokowa o sposobie rozpatrzenia uwag stanowi załącznik nr  2 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2. Traci moc uchwała  Nr XI/143/2003 Rady Gminy Krokowa  z dnia 31 października  2003roku w sprawie  uchwalenia  studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa .

 

§ 3. Zobowiązuje się Wójta Gminy Krokowa do przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi.

 

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

 

Przedstawione do uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa stanowi wynik podjętej przez Radę Gminy Krokowa Uchwały nr XLIII/413/2006 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania studium. Celem studium jest określenie polityki przestrzennej gminy.

Przepisy dotyczące zakresu i trybu sporządzania studium zawiera ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80 z dnia 10 maja 2003 r., poz. 717 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118 z dnia 26 maja 2004 r., poz. 1233).

Studium nie jest przepisem gminnym. Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. Treść studium realizowana jest w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Studium jest jedynym opracowaniem planistycznym, w którym określa się zasady polityki przestrzennej gminy jako całości. Studium przekłada ustalenia Planu Strategicznego na zasady polityki przestrzennej gminy. Studium opracowuje się dla obszaru gminy w granicach administracyjnych.

Studium podzielono na dwa zasadnicze działy – uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego. Całość składa się z tekstu studium i 2 rysunków studium. Tekst  studium ,  rysunki studium : rysunek nr 1 „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” w skali  1: 25 000 i rysunek nr 2 „Uwarunkowania” w skali 1: 25 000  - stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag stanowi  załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

W Studium zwraca się szczególną uwagę na problemy związane z środowiskiem naturalnym, krajobrazem gminy i rozwijającą się funkcją turystyczną.

Z uwagi na treść  art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, załącza się pisemne podsumowanie  zawierające  uzasadnienie w następującym zakresie:

  1. w projekcie studium zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko z wyjątkiem rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych:
  2. zintegrowanej rewitalizacji przyrodniczo-osadniczej zespołów zainwestowania rekreacyjno-turystycznego w mierzejowym pasie przymorskim (przede wszystkim Dębki i Białogóra), z dopuszczeniem lokalizacji nowego zainwestowania tylko w obrębie istniejących struktur osadniczych (bez ich rozwoju przestrzennego) – ze względu na obowiązujące plany miejscowe, ustalenia ostatnio obowiązującego studium z 2003 r.,
  3. rezygnacji z planów przystosowania dla turystyki wodnej cieków i kanałów w obrębie tzw. Równiny Błot Przymorskich – ze względu na przyjęte cele strategiczne określające politykę przestrzenną gminy, w tym rozwój turystyki wraz z promocją walorów gminy;
  4. w projekcie studium zostały uwzględnione opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku;
  5. zgłoszone wnioski i uwagi zostały rozpatrzone w oparciu o ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  6. transgraniczne oddziaływanie ustaleń studium nie zostało przeprowadzone, gdyż jak wynika z prognozy oddziaływania na środowisko nie wystąpią niekorzystne oddziaływania transgraniczne;
  7. monitoring skutków realizacji Studium będzie prowadzony zgodnie z art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Projekt studium uzyskał niezbędne uzgodnienia i opinie. Był dwukrotnie wyłożony do publicznego wglądu: I wyłożenie  od  29.12.2008r. do 29.01.2009r., II wyłożenie wraz z prognozą  oddziaływania na środowisko od 28.04.2009r. do 10.06.2009r..

Rada Gminy Krokowa uchwałą  Nr XLVI/334/2009  z  dnia  29 grudnia  2009r.  w sprawie rozstrzygnięcia  o sposobie rozpatrzenia uwag do Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa , dokonała  rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag   wniesionych do projektu studium   uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania     przestrzennego gminy  Krokowa.

W dniu 09.12.2010r.  odbyło się spotkanie , na którym   Radnym  Gminy Krokowa VI kadencji został  przedstawiony  projekt studium  przez Pana Wojciecha Peszkowskiego reprezentującego firmę opracowującą studium wraz z problematyką dotyczącą  złożonych do studium uwag i odrzucenia  przez Radę  sposobu rozpatrzenia przez Wójta gminy części uwag wniesionych do studium wymienionych w załączniku nr 2  uchwały Nr XLVI/334/2009  z  dnia  29 grudnia  2009r. W trakcie tego spotkania  Radni  wnioskowali o  przeanalizowanie   możliwości  ponownego  rozstrzygnięcia  o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do studium . Zgodnie z wnioskami Radnych Gminy Krokowa złożonymi  na spotkaniu  w dniu 09.12.2010r.

Wójt Gminy Krokowa  w dniu 10.12.2010r.   przekazał  15 płyt CD  dla każdego Radnego z wykazem uwag wniesionych do projektu studium.

Radni Gminy Krokowa  wraz z powiadomieniem o terminie i proponowanym porządku obrad wyznaczonej na dzień 29.12.2010r. sesji Rady Gminy Krokowa , otrzymali  w dniu 21.12.2010r.  wszelkie niezbędne materiały informacyjne, w tym projekt uchwały  uchylającej uchwałę Rady Gminy Krokowa   Nr XLVI/334/2009  z  dnia  29 grudnia  2009r.  w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do studium , projekt  uchwały w sprawie uchwalenia studium,  tekst studium, rysunki studium,  listę uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy.

Studium tworzy podstawę prawną do opracowania  miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego.

Uchwalenie Studium zapewni ciągłość zrównoważonego rozwoju gminy Krokowa, ważnego w skali kraju ośrodka turystyki, przyczyni się do utrwalenia jej walorów przyrodniczych, zapewnienia ładu przestrzennego i tym samym do przyspieszenia rozwoju gospodarczego.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zalacznik_nr_1_rysunek.pdf (PDF, 12.26Mb) 2012-02-08 23:00:30 1192 razy
2 08_02_2012_22_15_41_zaĹ?Ä?cznik_nr_1_-_rysunek.pdf (, 12.26Mb) 2012-02-08 22:15:41 3 razy
3 Załącznik nr 1 - tekst.pdf (PDF, 4.46Mb) 2012-02-08 22:06:06 1264 razy
4 Załącznik nr 2.doc (DOC, 2.18Mb) 2012-02-08 22:06:06 5052 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 08-02-2012 22:06:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 08-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 08-02-2012 23:00:30