Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr V/39/2011 z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego WI.I/DB/AO/KJ/7041-44-27/1/11 z dnia 4 lutego 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/22/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Krokowa Nr XLVI/334/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa

Uchwała Nr V/39/2011

Rady Gminy Krokowa

z dnia 22 lutego 2011 roku

 

 

w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego  WI.I/DB/AO/KJ/7041-44-27/1/11 z dnia 4 lutego 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/22/2010 Rady Gminy Krokowa  z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Krokowa  Nr XLVI/334/2009  z  dnia  29 grudnia  2009r.  w sprawie rozstrzygnięcia  o sposobie rozpatrzenia uwag do studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa

 

Na podstawie art.98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 3 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.)  

Rada Gminy Krokowauchwala , co następuje:

 

§ 1.Postanawia się wnieść skargę doWojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku  na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego  WI.I/DB/AO/KJ/7041-44-27/1/11             z dnia 4 lutego 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/22/2010 Rady Gminy Krokowa  z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Krokowa             Nr XLVI/334/2009  z  dnia  29 grudnia  2009r.  w sprawie rozstrzygnięcia  o sposobie rozpatrzenia uwag do studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa

 

§ 2. 1.Do wniesienia skargi, podejmowania wszystkich czynności w toku postępowania, reprezentowania skarżącego przed sądem administracyjnym upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Krokowa .

2.Przewodniczący Rady Gminy Krokowa  może ustanawiać pełnomocników procesowych.

 

§3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa .

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

 

W dniu 29 grudnia 2010r. Rada Gminy Krokowa podjęła uchwałę Nr III/22/2010 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Krokowa  Nr XLVI/334/2009  z  dnia  29 grudnia  2009r.             w sprawie rozstrzygnięcia  o sposobie rozpatrzenia uwag do Studium uwarunkowań                                   i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa .Wójt Gminy Krokowa              w dniu 5 stycznia 2011r., dostarczył  Wojewodzie Pomorskiemu przedmiotową uchwałę wraz z pełną dokumentacją prac planistycznych, celem oceny zgodności z prawem.

Wojewoda Pomorski rozstrzygnięciem nadzorczym WI.I/DB/AO/KJ/7041-44-27/1/11 z dnia 4 lutego 2011r. stwierdził nieważność uchwały Nr III/22/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Krokowa  Nr XLVI/334/2009               z  dnia  29 grudnia  2009r.  w sprawie rozstrzygnięcia  o sposobie rozpatrzenia uwag do Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa                  z powodu istotnego naruszenia prawa  przywołując podstawę prawną rozstrzygnięcia  art. 9, 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. , Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

Po zapoznaniu się z uzasadnieniem faktycznym i prawnym powyższego rozstrzygnięcia nadzorczego Rada Gminy Krokowa nie zgadza się ze stanowiskiem zaprezentowanym przez Wojewodę Pomorskiego .Wojewoda Pomorski  nie wskazał żadnych argumentów wskazujących na  rażące naruszenie przepisów prawa przez Radę uzasadniających  stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały. Przedstawione w rozstrzygnięciu nadzorczym zarzuty dotyczą procedury sporządzania studium, natomiast  zakwestionowana  uchwała dotyczy etapu procedowania studium. Przyjmując zaprezentowany przez Wojewodę tok rozumowania  zastanawiającym jest, w tym kontekście brak uwag co  do uchwały Rady Gminy Krokowa  Nr XLVI/334/2009  z  dnia  29 grudnia  2009r.  w sprawie rozstrzygnięcia  o sposobie rozpatrzenia uwag do  studium.

Zgodnie z art. 91 ust.1 i 3 ustawy o samorządzie gminnym organ nadzoru badając uchwałę organu gminy prowadzi postępowanie wyjaśniające. Sfera faktów jaka powinna być zbadana w takim postępowaniu  ogranicza się do elementów dotyczących czasu, miejsca i sposobu podjęcia kwestionowanej uchwały a sama treść uchwały ma znaczenie dla tego postępowania o ile jest sprzeczna  z obowiązującymi przepisami prawa. Sprzeczność uchwały organu gminy z prawem musi być oczywista i bezpośrednia, nie ma tej sprzeczności jeżeli określone rozstrzygnięcie podjęte przez organ nie jest wyraźnie zakazane przez ustawodawcę.

Wojewoda w swoim rozstrzygnięciu nadzorczym powinien przedstawić wszystkie okoliczności faktyczne istotne w sprawie, które doprowadziły do stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie.

Wskazuje się , że wobec braku uprzedniego zawiadomienia o wszczęciu postępowania nadzorczego   i z uwagi na informacje o rozbieżnych stanowiskach radców prawnych                   w przedmiocie powyższego rozstrzygnięcia  nadzorczego Wojewody  , Wójt Gminy Krokowa pismem z dnia 04.02.2011r.(przekazano faksem) zwrócił się z prośbą  do Wojewody                     o umożliwienie  zaprezentowania  swojego stanowiska celem  podjęcia obiektywnej  decyzji w trybie nadzoru.

Zarzucić należy Wojewodzie , że zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego zostało doręczone Wójtowi Gminy Krokowa  w tym samym dniu , co rozstrzygnięcie nadzorcze , tj. w dniu  07.02.2011r.. Takie działanie oznacza , że zastosowana procedura nadzorcza w praktyce uniemożliwiła Wójtowi Gminy Krokowa zajęcie   stanowiska wobec zgłaszanych zastrzeżeń  wobec treści w/w uchwały Rady . A zatem aby zastosować art.91ust.1 ustawy o samorządzie gminnym środek nadzoru Wojewoda w sposób nie budzący wątpliwości winien był wykazać sprzeczność badanej uchwały z prawem, powołując się na wszystkie posiadane dokumenty i dowody w przedmiotowej sprawie.

Wojewoda nie dość , że tylko wyliczył przepisy  określone w art. 9, 10 i 11 ustawy z dnia                27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. , Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). , które jego zdaniem zostały naruszone, to w rezultacie bezpodstawnie przyjął , iż automatycznie  pociąga to za sobą nieważność przedmiotowej uchwały.

Przyjmując zaprezentowany przez Wojewodę tok rozumowania  zastanawiającym jest,  brak uwag co  do uchwały Rady Gminy Krokowa  Nr XLVI/334/2009  z  dnia  29 grudnia  2009r.  w sprawie rozstrzygnięcia  o sposobie rozpatrzenia uwag do  studium. Całkowicie została pominięta przez Wojewodę kwestia , uwzględnienia wniosków wynikających z wykonanej na podstawie § 3 uchwały Nr XLVI/334/2009 z 29 grudnia 2009r. Rady Gminy Krokowa analizy części uwag wniesionych do projektu studium i wymienionych w załączniku nr 2 tej uchwały.

Kwestia uwzględnienia przez Radę  w uchwale z 29 grudnia 2009r.  wybranych w/w 9 uwag ,  dotyczących  58  pojedynczych działek ( tzw. Dębki Wschodnie”) powoduje fakt  braku spójnej polityki przestrzennej i zarzut nierównego traktowania właścicieli działek - co zostało wyraźnie sformułowane w uzasadnieniu  uchwały Nr III/22/2010 Rady Gminy Krokowa                  z dnia 29 grudnia 2010r..

Uchwalenie studium jest  czynnością dokonywaną  z jednoczesnym rozstrzygnięciem                  w sprawie uwag. To rozstrzygnięcie może polegać  na podjęciu przez radę  odrębnej uchwały rozstrzygającej o sposobie rozpatrzenia uwag przez wójta. . W sytuacji, w której rada nie podjęła uchwały w sprawie studium istnieje możliwość  uchylenia uchwały rozstrzygającej             o sposobie rozpatrzenia  uwag przez wójta , gdyż  uprawnienia  i obowiązki z niej wypływające nie zostały skutecznie ukształtowane.  Rozpatrzenie uwag jest czynnością odrębną od uchwalenia studium i poprzedza jego uchwalenie. Rozstrzygając uwagi rada ocenia  zasadność  złożonych uwag,  może je uwzględnić lub odrzucić.  Prawo do kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie gminy , w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ustawodawca przyznał gminom , tzw. władztwo planistyczne (art. 3 ust. 1  ustawy o planowaniu                        i zagospodarowaniu przestrzennym).

Wskazuje się również , że zgodnie  z obowiązującym orzecznictwem i doktryną prawa administracyjnego  nie podważa się co do zasady , prawa rady gminy  do uchylania własnych uchwał. Jak wynika  z § 73 ust. 2 Statutu Gminy Krokowa (Załącznik . Nr 1 do uchwały             Nr 134/IX/IV/2003 Rady Gminy Krokowa  z dnia 18 lipca 2003r.) uchylenie lub zmiana podjętych uchwał może nastąpić  tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej  nie wcześniej niż na następnej sesji. Uchwała  Rady  Gminy Krokowa y Nr III/22/2010 w sprawie uchylenia             w całości uchwały Rady Gminy Krokowa   Nr XLVI/334/2009  z  dnia  29 grudnia  2009r.           w  sprawie rozstrzygnięcia  o sposobie rozpatrzenia uwag do studium uwarunkowań                       i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa  nie została  podjęta na tej samej sesji , tylko na innej sesji w dniu  29.12.2010r. .Zgodnie z przyjętym orzecznictwem , organ gminy (rada gminy) , który przyjął określone stanowisko władny jest także  do jego zmiany , o ile przepisy prawa tego nie regulują( wyrok WSA we Wrocławiu z dn. 15.02.2005r., II SA/Wr 2586/03).

 

Mając na uwadze powyższe , należało podjąć niniejszą uchwałę.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 19-02-2012 09:46:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 19-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 19-02-2012 09:46:35