Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr IX/83/2011 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krok

Uchwała Nr IX/83/2011

Rady Gminy Krokowa

z dnia 31 maja 2011 roku

 

w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit."h" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj.: z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późno zmianami)

Rada Gminy w Krokowej uchwala, co następuje:

§1.Zatwierdza się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2.Traci moc uchwała Rady Gminy Krokowa Nr XXXIIl304/205 z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej.

§3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa.

§4.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2011 roku.

 

 

UZASADNIENIE:

Statut dotychczas obowiązujący z 2005r zdezaktualizował się w związku z szeregiem zmian w obowiązujących ustawach dot. pomocy społecznej. Proponowana wersja Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zawiera zmiany dotyczące tekstu jednolitego ustawy o pomocy społecznej, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, realizacji projektów
unijnych, stanowisk pracy, obsługi finansowo księgowej ikadrowej oraz stosowania okrągłej pieczęci.

Z tych względów konieczne jest dostosowanie postanowień statutu do aktualnego stanu prawnego.

 

                                                                       Załącznik  do uchwały Nr IX/83/2011

                                                                       Rady Gminy Krokowa

                                                                       z dnia 31 maja 2011 roku

 

 

 S T A T U T

                            GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

                                                   W  KROKOWEJ

 

                                                      R O Z D Z I A Ł    I

                                            POSTANOWIENIA OGÓLNE

                                                          

                                                                 §  1

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krokowej zwany dalej „Ośrodkiem Pomocy” działa   na podstawie Uchwały Nr 12/ 57/ 90 Gminnej Rady Narodowej w Krokowej z dnia  27 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia  ośrodka  pomocy  społecznej      i jest jednostką organizacyjną Gminy Krokowa.

                                                              

                                                                 §  2

 

1.Ośrodek Pomocy swoją działalnością obejmuje Gminę Krokowa.

2.Siedzibą Ośrodka Pomocy jest   84-110 Krokowa ,ul. Żarnowiecka 29

 

                                                   ROZDZIAŁ II

                             CEL  I    PRZEDMIOT   DZIAŁANIA

 

                                                                 §  3

 

Ośrodek Pomocy prowadzi działalność zgodną z założeniami polityki społecznej państwa na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej  /Dz.U 175 poz.1362 z 2009r/

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych ,których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

 

                                                                §  4

Zadania w zakresie  pomocy społecznej, które realizuje Ośrodek Pomocy obejmują :

1.Zadania wskazane w ustawie o pomocy społecznej w szczególności:

    a/ tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej,

    b/ analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy                                                                                         społecznej

    c/ przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,

    d/ pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb     życiowych osób   rodzin,

    e/ pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową ,skierowaną na pomoc   we wznowieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi,

    f/ świadczenia usług opiekuńczych.

 

2.Realizację innych zadań na podstawie odrębnego upoważnienia Wójta Gminy Krokowa, w tym:

a)realizacja zadań określonych w ustawie z  dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych(Dz.U.Nr 71,poz.734 z późn.  zmianami)

b/realizacja zadań gminy określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych(Dz.U.Nr 228,poz.2255 z późn.zmianami),

c/realizacja ustawy o  pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 1 z 2009r poz. 7 z późn. zmianami)

3/Realizacja projektów unijnych zatwierdzonych przez Instytucję Pośredniczącą na podstawie odrębnego upoważnienia Wójta Gminy Krokowa.

 

                                                                §  5

 

Pomoc społeczną Ośrodek Pomocy organizuje współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.                             

                                                               §  6

1.Ośrodek Pomocy realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone gminie.

2.Ośrodek Pomocy wykonuje zadania własne gminy zgodnie z ustawą i ustaleniami przekazanymi przez Radę Gminy Krokowa.

         

                                                               § 7

 

Kierownik Ośrodka Pomocy może wytaczać  na rzecz obywateli powództwa w przypadkach określonych w przepisach szczególnych.                                      

 

    ROZDZIAŁ III

                             ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

 

                                                              §  8

 

W skład  Ośrodka Pomocy wchodzą:

1.Kierownik Ośrodka Pomocy.

2.Pracownicy socjalni obsługujący rejony opiekuńcze.

3.Pracownicy ds. obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz dodatków mieszkaniowych.

4.Pracownicy wykonujący usługi opiekuńcze

5.Księgowa

6.Kierowca.

7.Pracownicy realizujący projekty unijne.

8.Asystent rodziny.

 

                                                                §  9

 

1.Ośrodkiem Pomocy kieruje Kierownik zatrudniony przez Wójta Gminy Krokowa.

2.Kierownika Ośrodka Pomocy zatrudnia Wójt na umowę o pracę.

3.Kierownik Ośrodka Pomocy zatrudnia pracowników Ośrodka.

4.Kierownik organizuje prace Ośrodka Pomocy, odpowiada za politykę pomocy społecznej na obszarze gminy.

5.Wójt udziela Kierownikowi Ośrodka Pomocy upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań zleconych, własnych gminy oraz własnych o charakterze obowiązkowym.

6.Kierownik Ośrodka Pomocy składa Radzie Gminy corocznie sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

7.Kierownik Ośrodka opracowuje regulamin organizacyjny Ośrodka Pomocy.

8.Realizacja przez Ośrodek Pomocy zadań określonych ustawą o dodatkach mieszkaniowych i ustawą o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnego następuje na podstawie odrębnego upoważnienia Wójta.

9.Kierownik realizuje projekty unijne na podstawie odrębnego upoważnienia Wójta.

 

                                                                §  10

 

1.Obsługę organizacyjną, finansowo-księgową i kadrową  zapewnia Ośrodek Pomocy.

2.Ośrodek posiada własny NIP, REGON oraz numer  konta bankowego.

 

                                                                 §  11

 

Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku Pomocy są pracownikami samorządowymi i w sprawach pracowniczych mają w stosunku do nich zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.                                                  

                                                                    §  12

Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zasady funkcjonowania Ośrodka Pomocy określa Regulamin Organizacyjny, ustanowiony przez Zarządzenie Kierownika Ośrodka.

        

                                                                     §  13

 

Ośrodek Pomocy  używa pieczęci podłużnej z nazwą Ośrodka w pełnym brzmieniu oraz okrągłej w wypadkach wskazanych w przepisach szczególnych.

                                             

 

                                                 ROZDZIAŁ IV

                             FINANSOWANIE OŚRODKA POMOCY

 

                                                    §  14

 

1.Działalność Ośrodka Pomocy finansowana jest z budżetu gminy w ramach realizacji zadań własnych gminy oraz z budżetu państwa w ramach realizacji zadań zleconych gminie.

2.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krokowej jest jednostka budżetową Gminy  a podstawą  jego gospoda ki finansowej są środki finansowe z budżetu gminy-na realizację zadań własnych gminy oraz środki finansowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, ujęte w planie finansowym jednostki, zatwierdzonym przez Wójta.

3.Ośrodek Pomocy w ramach realizacji projektów unijnych otrzymuje dotację.

 

                                                    §  15

Gmina może w ramach współdziałania z istniejącymi na jej terenie podmiotami, instytucjami, organizacjami społecznymi, związkom, i   wyznaniowymi ,zakładami pracy, instytucjami oświaty  za  ich zgodą w trybie pisemnego porozumienia może realizować określone zadania pomocy społecznej, przyznając na ten cel środki pieniężne.

 

                                           ROZDZIAŁ V

                          POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

                                                    §  16

1.Statut nadaje Rada Gminy.

2.Zmiany statutu mogą być dokonywane  w trybie właściwym dla jego nadania.

3.Do dokonania czynności prawnych w imieniu Ośrodka Pomocy uprawniony jest Kierownik  Ośrodka  w granicach udzielonego mu przez wójta pełnomocnictwa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 19-02-2012 12:37:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 19-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 19-02-2012 12:37:52