Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XII/114/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Białogóra w gminie Krokowa

Uchwała Nr XII/114/2011

Rady Gminy Krokowa

z dnia 31 sierpnia 2011 roku

 

w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Białogóra w  gminie  Krokowa 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy  z dnia  08 marca  1990 r.  o samorządzie  gminnym  ( t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz.  1591 z późniejszymi zmianami ) w związku                 z art. 14  ust. 1 oraz art.  17 pkt 1 i 2   ustawy  z dnia  27 marca  2003r.  o planowaniu                       i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  z 2003r.  Nr 80 , poz.  717   z późniejszymi zmianami )  

Rada Gminy   Krokowa uchwala co następuje:

 

§1. 1.Przystępuje się do  sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego dla wsi Białogóra w  gminie  Krokowa .

2.Integralną  częścią  uchwały jest  załącznik graficzny Nr 1 przedstawiający granice obszaru objętego planem .

 

§2. Wykonanie  uchwały  powierza się  Wójtowi Gminy  Krokowa .

 

§3. Zobowiązuje się Wójta  Gminy Krokowa  do :

  1. ogłoszenia  w prasie  miejscowej  oraz  przez obwieszczenie, a także  w sposób  zwyczajowo przyjęty uchwały o przystąpieniu do  sporządzenia  planu, określając  formę  , miejsce  i termin składania  wniosków  do planu ;
  2. zawiadomienia na piśmie  o podjęciu uchwały o przystąpieniu  do sporządzenia planu instytucji i organów  właściwych  do  uzgadniania  i opiniowania planu . 

 

§4. Uchwała  wchodzi w  życie  z dniem  podjęcia .

 

Uzasadnienie:

 

Teren , którego dotyczy niniejsza uchwała  obejmuje  obszar  obecnie obowiązującego miejscowego  planu zagospodarowania  przestrzennego  dla wsi Białogóra  gmina Krokowa uchwalonego uchwałą  Rady Gminy Krokowa  Nr 178/XXVII/2000 z dnia 22.12.2000r.(głoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa  Pomorskiego  Nr 43, poz. 639 z dnia 24.03.2003r.)  i  poszerzony jest o  działki  od strony wschodniej i zachodniej  przylegające do granicy w/w planu . Granice obszaru objętego planem  wskazane są                    w  załączniku graficznym  niniejszej uchwały. Obecnie obowiązujący  miejscowy plan  dla wsi Białogóra  został sporządzony na podstawie  ustawy  z dnia 7 lipca 1994r.                                o zagospodarowaniu przestrzennym. Od czasu jego sporządzenia weszła w życie  ustawa                    z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  Dz. U. Nr 80 , poz.717 z późn. zm.) .

Podstawowym powodem przystąpienia  do sporządzenia   nowego planu  w miejsce  dotychczas obowiązującego miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego dla wsi Białogóra , w/w zakresie , jest znaczna  ilość wniosków mieszkańców  dotycząca  sporządzenia zmiany planu, złożonych w latach 2003-2011. Wnioski  w większości dotyczą   zmiany  możliwości zabudowy wskazanej w w/w  planie.  

Znacznym  problemem jest  mało czytelna część graficzna obowiązującego planu                              i dezaktualizacja jego zapisów z  uwagi na  obecne uwarunkowania prawne  oraz zmiany                                 w przepisach dotyczących  planowania przestrzennego oraz konieczność  dostosowania zapisu ustaleń planistycznych do aktualnych standardów..

 W procedurze  sporządzania  planu jest  również zawarty obowiązek  uwzględnienia potrzeb społecznych .

Sporządzenie   planu  ma na celu określenie   zmiany sposobów  zagospodarowania  terenu                      i warunków zabudowy  w  w /w zakresie.

Przewidywane w planie rozwiązania są zgodne z ustaleniami studium uwarunkowań                      i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa( uchwała Rady Gminy Krokowa z dnia 29.12.2010r. Nr III/23/2010).

Teren objęty planem  wskazany jest w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa jako obszar rozwoju zainwestowania wielofunkcyjnego –funkcje mieszkaniowe, usługowe, rekreacyjne, zagrodowe. Przedmiotem opracowania planistycznego jest określenie przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania terenu ze wskazaniem na funkcję mieszkaniową, usługi, zieleń , rekreację                                      oraz uporządkowanie układu komunikacyjnego.

Niezbędny  zakres prac  planistycznych będzie   zgodny  z przepisami w/w ustawy                                           o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zatwierdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nastąpi odrębną uchwałą , po uzyskaniu niezbędnych opinii i uzgodnień oraz przeprowadzenia czynności formalnych określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 

 

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA WSI BIAŁOGÓRA W GMINIE KROKOWA

 

 

Zgodnie  z art. 3 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ...., należy do zadań własnych gminy 

Jak stanowi przepis art. 14 ust. 5  w/w ustawy przed podjęciem uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu przeprowadza się  analizę zasadności  przystąpienia  do sporządzenia planu i stopnia  zgodności przewidywanych rozwiązań  z ustaleniami studium.

Materiały dostępne i opracowane dla ww. opracowania:

  1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa (przeznaczenie terenu zgodne ze studium).
  2. Podkład geodezyjny w skali 1:1000.
  3. Struktura własności.
  4. Inwentaryzacja.
  5. Analiza komunikacyjna.

 

W wyniku przeprowadzonych analiz ww. materiałów określono granice i niezbędny zakres plac planistycznych zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

Analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia planu przeprowadzono w oparciu o obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa ( uchwała Rady Gminy Krokowa z dnia 29.12.2010r. Nr III/23/2010) oraz  na podstawie rejestru wniosków                   o przystąpieniu do planu dla w/w terenu,  zainteresowanie właścicieli działek i ruch budowlany .

 

Podczas sporządzania analizy stwierdzono co następuje:

 

1)  polityka Gminy Krokowa  wskazana w studium dąży do koncentracji zabudowy,

2)  tereny  do objęcia planem,   w kierunkach zagospodarowania przestrzennego w studium  wskazane

są jako obszary rozwoju zainwestowania wielofunkcyjnego -funkcje mieszkaniowe, usługowe,

rekreacyjne, zagrodowe,

3) większość terenu objętego planem posiada zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze uzyskaną na etapie sporządzania wcześniejszych opracowań planistycznych,

4) teren objęty planem obejmuje  obszar  obecnie obowiązującego miejscowego planu    zagospodarowania  przestrzennego  dla wsi Białogóra  gmina Krokowa uchwalonego uchwałą  Rady Gminy Krokowa  Nr 178/XXVII/2000 z dnia 22.12.2000r.(głoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa  Pomorskiego  Nr 43, poz. 639 z dnia 24.03.2003r.) , którego zapisy stały się nieaktualne,

5)objęcie wnioskowanego terenu miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  pozwoli na efektywne wykorzystanie terenu co niesie ze sobą korzyści dla gminy (wpływy z opłat           adiacenckich, renty planistycznej i podatek od nieruchomości –  w przyszłości wprowadzenia opłat

 związanych z podatkiem katastralnym).

 

W oparciu o powyższe sporządzenie przedmiotowego planu   uznaje się  za zgodne z ustaleniami zawartymi w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa.

 

Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Białogóra  w gminie Krokowa, uznaje się za zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 19-02-2012 14:36:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 19-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 19-02-2012 14:36:37