Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XII/115/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krokowa

Uchwała Nr XII/115/2011

Rady Gminy Krokowa

z dnia 31 sierpnia 2011 roku

 

w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krokowa.

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września  1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 

Rada Gminy Krokowa uchwala co następuje:

 

§1. Wprowadza się zmiany do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krokowa, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Krokowa Nr XXIX/285/2005 z dnia 18 marca 2005 r. w następującym brzmieniu:

      1.Paragraf 12 ust. 4.1 i 4.2. otrzymują brzmienie:

 

„ 4.1. Wysokość stypendium uzależniona jest od sytuacji dochodowej uczniów. W tym celu zalicza się zakwalifikowanych uczniów do uzyskania stypendium szkolnego do grup dochodowych wg kryterium:

I grupa:    dochody miesięczne na członka rodziny wynoszące do 50 % kwoty określonej   

w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – (Dz. U. nr 64, poz. 593 z późn. Zm.).

II grupa:  dochody miesięczne na członka rodziny wynoszące od 50 % do 70 % kwoty

określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

III grupa: dochody miesięczne na członka rodziny wynoszące od 70 % do 100 % kwoty

określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

4.2. Wysokość stypendium szkolnego uzależniona jest od zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej i wynosi:

I grupa – stypendium w wysokości od 90 % do 200 %,

II grupa – stypendium w wysokości od 85 % do 150 %,

III grupa – stypendium w wysokości od 80 % do 100 %

kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. nr 228, poz. 2255 z późn. Zm) oraz przepisów wykonawczych”.

2. Dodaje się w § 5 ust. 2 o następującej treści:

„Wzór wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, stanowi załącznik do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie  Gminy Krokowa”.

3. Pozostałe postanowienia regulaminu nie ulegają zmianie.

§2. Traci moc Uchwała nr VI/43/2007 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 marca 2007 r.                    w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krokowa.

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa.

 

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

Uzasadnienie:

 

 

Rada Gminy Krokowa 18 marca 2005 r. uchwaliła regulamin pomocy materialnej  o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.

Regulamin określa granice miesięcznej wysokości stypendium socjalnego, które uzależnione są od wysokości świadczenia rodzinnego określonego w przepisach                    o pomocy społecznej. Ze względu na znaczny wzrost kwoty bazowej, wynikającej z art.6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, biorąc pod uwagę środki finansowe zaplanowane w budżecie na powyższy cel, konieczna jest zmiana w zakresie procentowego kryterium ustanowionego dla poszczególnych grup dochodowych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 19-02-2012 14:37:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 19-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 19-02-2012 14:37:59