Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XII/120/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w użyczenie gruntów będących w użytkowaniu wieczystym Fundacji Europejskie Spotkania Kaszubskie Centrum Kultury Krokowa na rzecz Gminy Krokowa

Uchwała Nr XII/120/2011

Rady Gminy Krokowa

z dnia 31 sierpnia 2011 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w użyczenie gruntów będących w użytkowaniu wieczystym Fundacji Europejskie Spotkania Kaszubskie Centrum Kultury Krokowa na rzecz Gminy Krokowa.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 

Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje:

 

§1. 1. Wyraża się zgodę na przyjęcie w użyczenie przez Gminę Krokowa nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1850 ha, będącej dwoma stawami parkowymi: dolnym i górnym i kanałem je łączącym, położonej w Krokowej, stanowiącej część działki Nr 10/32, dla której prowadzona jest księga wieczysta  KW Nr 17096  w zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Pucku Sądu Rejonowego w Wejherowie od Fundacji Europejskie Spotkania Kaszubskie Centrum Kultury Krokowa.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Krokowa do podpisania umowy użyczenia nieruchomości określonej w §1 ust. 1 niniejszej uchwały.

3. Umowa użyczenia oraz mapka sytuacyjna z zaznaczonym obszarem nieruchomości będącej przedmiotem użyczenia stanowią  załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2. Traci moc uchwała Nr  XXVI/192/2008 Rady Gminy Krokowa z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w użyczenie gruntów będących w użytkowaniu wieczystym Fundacji Europejskie Spotkania Kaszubskie Centrum Kultury Krokowa na rzecz Gminy Krokowa.

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa.

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

UZASADNIENIE:

 

Gmina Krokowa składa wniosek: „Rozbudowa i modernizacja systemu przeciwpowodziowego zlewni Krokowa” włączając do przedmiotowej inwestycji dwa stawy parkowe – dolny i górny połączone kanałem, leżące na terenie użytkowanym przez Fundację „Europejskie Spotkania” Kaszubskie Centrum Kultury Krokowa.

Zgodnie z wymogami Europejskiego Funduszu Rybackiego Gmina Krokowa będąca wnioskodawcą w projekcie: „Rozbudowa i modernizacja systemu przeciwpowodziowego zlewni Krokowa” zobowiązana jest na etapie składania wniosku do przedstawienia Instytucji Zarządzającej prawa do dysponowania nieruchomością, na której prowadzone będą inwestycje w ramach wyżej wymienionego projektu. Część nieruchomości o której mowa jest obecnie w użytkowaniu wieczystym Fundacji „Europejskie Spotkania” Kaszubskie Centrum Kultury Krokowa.

Przedmiotem umowy użyczenia jest nieruchomość gruntowa położona w Krokowej, stanowiąca część działki Nr 10/32, obejmująca południowo-wschodni obszar parku o powierzchni 0,1850 ha, na której znajdują się dwa stawy parkowe: dolny i górny oraz kanał je łączący.

 

 

 

 

UMOWA UŻYCZENIA

Zawarta w dniu  …………..  w  Krokowej pomiędzy:

 

Fundacją „Europejskie Spotkania” Kaszubskie Centrum Kultury Krokowa  z siedzibą w Krokowej ul. Zamkowa 1, KRS 0000080638 NIP 587-02-00-346, w imieniu której działa Zarząd Fundacji

 

Członek Zarządu FES KCK Krokowa – Mariusz Nowak

Członek Zarządu FES KCK Krokowa – Joanna Kaleta

 

zwaną dalej Użyczającym,

 

a Gminą Krokowa, 84-110 Krokowa ul. Szkolna 2, NIP: 587-15-82-054 w imieniu której działa

 

Wójt Gminy  Henryk Doering

 

zwaną dalej Biorącym do używania, o treści następującej:

 PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

Użyczający oświadcza, że jest użytkownikiem wieczystym do 29 lipca 2090 r. nieruchomości gruntowej o powierzchni 8.00.45 ha położonej w Krokowej, stanowiącej działkę nr  10/32 dla których prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 17096 w zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Pucku Sądu Rejonowego w Wejherowie.

 § 2

1. Użyczający oddaje w bezpłatne używanie część nieruchomości opisanej w § 1, o powierzchni 0,08 ha na lat 10  tj do dnia 31.12.2021 r. a Biorący do używania przedmiot ten przyjmuje i zobowiązuje się do jego używania zgodnie z przeznaczeniem oraz do utrzymania w należytym stanie.

2. Część nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 10/32, obejmująca obszar o powierzchni 0,1850 ha (załącznik graficzny) będąca przedmiotem użyczenia obejmuje południowo-wschodni obszar parku. W przedmiotowej części nieruchomości znajdują są dwa stawy parkowe: górny i dolny połączone kanałem.

3. Biorącemu do używania nie wolno oddawać przedmiotu użyczenia w dzierżawę osobom trzecim.

4. Biorący do używania oświadcza, że posiada odpowiednie umiejętności organizacyjne niezbędne do obsługi przedmiotu użyczenia i pozyskania środków zewnętrznych do sfinansowania prac  rewitalizacyjnych. 

 

§ 3

Biorący do używania oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem użyczenia i stwierdza, że znajduje się on w stanie przydatnym do umówionego użytku.

 PRAWA I OBOWIĄZKI BIORĄCEGO

§ 4

  1. Biorący do używania zobowiązuje się do wykonywania na własny koszt wszelkich napraw niezbędnych do zachowania przedmiotu użyczenia w stanie nie pogorszonym.
  2. Biorący do używania zobowiązuje się używać przedmiot użyczenia w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu i właściwościom. Biorący przeznaczy przedmiot umowy na cele ogólnodostępnego parku służącego mieszkańcom i odwiedzającym  na cele odpoczynku i rekreacji.
  3. Biorący do używania nie może oddać przedmiotu użyczenia osobie trzeciej do używania bez zgody użyczającego.
  4. Biorący ponosi wszelkie koszty utrzymania przedmiotu użyczenia podczas trwania umowy.

 

PRAWA UŻYCZAJĄCEGO

 

§ 5

Użyczający może żądać natychmiastowego zwrotu przedmiotu użyczenia:

 

1.    jeżeli biorący do używania używa przedmiot użyczenia sprzecznie z właściwościami, przeznaczeniem i umową,

 

2.    jeżeli biorący do używania przekaże przedmiot użyczenia osobie trzeciej do używania bez zgody użyczającego,

 

3.    Po wygaśnięciu umowy biorący wyda użyczającemu bez uprzedniego wezwania przedmiot użyczenia w stanie niepogorszonym bez żądania zwrotu dokonanych nakładów w czasie umowy. Biorący nie jest odpowiedzialny za zużycie przedmiotu użyczenia będącym następstwem zwykłego używania.

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

§ 6

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

UŻYCZAJĄCY:                                                              BIORĄCY DO UŻYWANIA:

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 19-02-2012 14:47:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 19-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 19-02-2012 14:47:57