Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIV/130/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 25 października 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

 

Uchwała Nr XIV/130/2011

Rady Gminy Krokowa

z dnia 25 października 2011 roku

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. „c” i art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje:

§1. Postanawia się zaciągnąć złotówkowy kredyt bankowy na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 2 613 616,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset trzynaście tysięcy sześćset szesnaście złotych) z przeznaczeniem na niżej wymienione przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krokowa na lata 2011 – 2025:

 

1) „Budowy grupowego ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody, sieci kanalizacyjnej wraz
z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Minkowice gm. Krokowa”.
– 2 119 869,00 zł,

2).„Rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku świetlicy wiejskiej w Tyłowie – 232 772,00 zł,

3) „Wzmocnienie bazy rekreacyjno-sportowej na terenie Gminy Krokowa” – 260 975,00 zł


 

§2. 1. Spłata kredytu, o którym mowa w § 1, nastąpi do dnia 31 grudnia 2012 roku
po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej.

2. Obsługa zadłużenia nastąpi z dochodów własnych budżetu Gminy – podatku
od nieruchomości.

3. Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

 

§3. Upoważnia się Wójta Gminy Krokowa do zawarcia umowy kredytowej oraz dokonania czynności towarzyszących, niezbędnych do uzyskania kredytu na wyżej wymienione przedsięwzięcia.

 

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa.

 

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit.”c” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, dotyczących zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów.

W myśl art. 89 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jednostka samorządu terytorialnego może zaciągać kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Zaciągnięcie przedmiotowego kredytu umożliwi realizację n/w projektów ujętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krokowa na lata 2011 – 2025, tj.:

1) „Budowy grupowego ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody, sieci kanalizacyjnej wraz
z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Minkowice gm. Krokowa”.,

2).„Rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku świetlicy wiejskiej w Tyłowie”,

3) „Wzmocnienie bazy rekreacyjno-sportowej na terenie Gminy Krokowa”.

Biorąc powyższe pod uwagę, uznaje się za zasadne podjęcie niniejszej uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 16-05-2012 10:20:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 16-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 16-05-2012 10:20:37