Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Krokowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Gm. Krokowa - działki gminne przeznaczone do sprzedaży, położone w miejscowości Dębki, obręb Żarnowiec, gmina Krokowa.

Działki gminne przeznaczone do sprzedaży,

położone w miejscowości Dębki, obręb Żarnowiec, gmina Krokowa

(w linii prostej: do Morza Bałtyckiego ok. 1,3 km).

 

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA  GMINY  KROKOWA

z dnia 9 lipca 2024 r.

ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa, tel. 58/ 675 41 24,

 www.bip.krokowa.pl. (przetargi) i  www.krokowa.pl

Wójt Gminy Krokowa ogłasza  I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości  gruntowej,  położonej w miejscowości Dębki, obręb Żarnowiec, gmina Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016622/5 Sądu Rejonowego IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Wejherowie. Dział III i IV księgi wieczystej nie zawiera wpisów.

Położenie

nieruchomości

Nr działki

 

Powierzchnia

Cena

wywoławcza

netto w zł

Wadium w zł

Minimalne postąpienie w zł

Dębki,

obręb Żarnowiec

 

392/12

 

0.1500 ha

 

945.000,00 zł

 

48.000,00 zł

 

10.000,00 zł

Dębki,

obręb Żarnowiec

 

392/13

 

0.1500 ha

 

945.000,00 zł

 

50.000,00 zł

 

10.000,00 zł

Dębki,

obręb Żarnowiec

 

392/14

 

0.1994 ha

 

1.255.000,00 zł

 

65.000,00 zł

 

13.000,00 zł

 Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla działki 392/7 obręb Żarnowiec, gmina Krokowa, zatwierdzonym uchwałą Nr LXXIX/707/2023 Rady Gminy Krokowa z dnia 14 grudnia 2023 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 28.12.2023 r. poz. 6133)  działka nr 392/12, 392/13 i 392/14  –  położona jest na terenie oznaczonym symbolem 01.U/MW z przeznaczeniem: Tereny zabudowy usługowej, mieszkaniowej wielorodzinnej”: wyklucza się lokalizację kempingów, pół biwakowych, obsługi komunikacji, składów i magazynów.

Teren położony w granicach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego oraz w obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi.

Opis nieruchomości: nieruchomość jest niezabudowana, nieuzbrojona (w drodze dojazdowej przebiega sieć elektroenergetyczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej i sieć gazowa), częściowo ogrodzona (część granicy zachodniej działki nr 392/12) porośnięta zakrzewieniami i pojedynczymi zadrzewieniami, płaska bez pofałdowań, dojazd od strony drogi o nawierzchni gruntowej stanowiącej ulicę Słoneczną.                       

1. Przetarg odbędzie się dnia 19 września 2024 r. o godz. 1100 (czwartek) w budynku Urzędu Gminy Krokowa  w Krokowej przy ul. Żarnowieckiej  29 (sala narad).

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości  w formie pieniądza, w polskich złotych, w terminie do dnia  13 września 2024 r. (dzień wpływu środków na konto Gminy) na konto Urzędu Gminy Krokowa Nr 28 8349 0002 0000 0169 2000 0030 w tytule przelewu należy wskazać numer nieruchomości jakiej wpłata dotyczy oraz imię i nazwisko osoby fizycznej (osób fizycznych) lub nazwę osoby prawnej, która będzie uczestnikiem przetargu.

3. Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się ze stanem przedmiotu przetargu, w tym jego stanem technicznym i funkcjonalnym, jak  i uwarunkowaniami planistycznymi oraz urbanistycznymi dotyczącymi zbywanej nieruchomości.

4. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu.

5. Przystępujący do przetargu osobiście lub ich pełnomocnicy zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej dokumentów potwierdzających tożsamość, a w przypadku osób prawnych także informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z rejestru przedsiębiorców KRS oraz stosowną uchwałę wyrażającą zgodę na udział w przetargu i nabycie nieruchomości. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej – umowę spółki, REGON spółki, uchwałę na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu wspólników spółki zezwalające na odpłatne nabycie nieruchomości. W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) podczas przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa jednego z małżonków należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka z notarialnie poświadczonym podpisem o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego. W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument. Osoby pozostające w związku małżeńskim, zamierzające nabyć nieruchomość do majątku osobistego, zobowiązane  są złożyć stosowne oświadczenie. Cudzoziemcy w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda taka jest wymagana.

6. Wójt Gminy Krokowa jest uprawniony do żądania, od uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną, przedstawiciela uczestnika przetargu oraz osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adres zamieszkania oraz adres do doręczeń,  w tym adres elektroniczny.  W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego zamiast numeru identyfikacyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) właściwy organ może żądać numeru paszportu lub innego dokumentu tożsamości.

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

8. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

9. Uczestnik, który wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy nabycia wylicytowanej nieruchomości, traci wadium.

10. Do ceny nabycia wylicytowanych nieruchomości dolicza się obowiązujący podatek od towarów  i usług (VAT) w wysokości 23 %.

11. Cena nabycia ustalona w przetargu wraz z podatkiem VAT będzie podlegała jednorazowej zapłacie, na wskazany przez zbywcę rachunek bankowy, najpóźniej na dwa dni przed wyznaczonym terminem  zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości.

12. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez Gminę Krokowa, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

13. Koszt zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.

14. Gmina Krokowa nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podstawie posiadanych dokumentów.

15. Wójt Gminy Krokowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnego powodu. Informacja o ewentualnym odwołaniu przetargu podana zostanie niezwłocznie do publicznej wiadomości wraz z podaniem przyczyny odwołania przetargu, w sposób określony w art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

16. Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych katastralnych zawartych w ewidencji gruntów, a wznowienie i okazanie znaków granicznych może odbyć się staraniem i na koszt nabywcy nieruchomości.

17. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronach internetowych: bip.krokowa.pl – zakładka  Przetargi-Ogłoszenia o przetargach, baner Atrakcyjne działki w gminie Krokowa, www.krokowa.pl – zakładka Aktualności, w prasie poprzez serwis internetowy infopublikator.pl wpisany do Krajowego Rejestru Dzienników  i Czasopism w Sądzie Okręgowym w Gdańsku oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń:  w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29.

18. Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krokowa: www.bip.krokowa.pl w zakładce: Menu główne/Ogólna klauzula informacyjna Urzędu Gminy Krokowa.

19. Dodatkowych informacji o przetargu udziela się w pokoju nr 214  Urzędu Gminy Krokowa lub telefonicznie pod nr 58 675 41 24


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Dębki, gm. Krokowa przetarg (PDF, 4.55Mb) 2024-07-09 10:37:49 11
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Melania Kuptz

Data wytworzenia:
09 lip 2024

Osoba dodająca informacje

Melania Kuptz

Data publikacji:
09 lip 2024, godz. 10:37

Osoba aktualizująca informacje

Melania Kuptz

Data aktualizacji:
09 lip 2024, godz. 10:37