Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Krokowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Oświadczenie majątkowe radnego gminy

Część A - dane osoby, której dotyczy oświadczenie

Dane dotyczące zatrudnienia

Sekcja I - Zasoby pieniężne

Sekcja II - Nieruchomości

1. Dom


Dodaj kolejny dom

2. Mieszkanie


Dodaj kolejne mieszkanie

3. Gospodarstwo rolne


Dodaj kolejne gospodarstwo rolne

4. Inne nieruchomości


Dodaj kolejną nieruchomość

III. Udziały w spółkach handlowych

1. Spółki handlowe z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby.

2. Inne spółki handlowe

IV. Akcje w spółkach handlowych

1. Spółki handlowe z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby.

2. Inne spółki handlowe

V. Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu

VI. Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności

2. Zarządzanie działalnością

VII. Członkostwo w zarządach, radach nadzorczych i komisjach rewizyjnych

VIII. Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu

IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych

X. Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone

Część B