Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Krokowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenia i informacje


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie o braku możliwości załatwienia sprawy dot. udzielenia Fieldstone Investments II Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowów melioracyjnych A-61 i A-41 2024-07-12 11:02:30
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie ponownego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 19 września 2023 r., znak: DOOŚ-OA.4205.1.2015.125, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa", planowanego do realizacji w wariancie 1 — lokalizacja Lubiatowo-Kopalino, podwariant techniczny 1 A 2024-07-04 14:13:52
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie z dnia 11.06.2024r. nr GG.ZUZ.4210.16.2024.KB o braku możliwości dotrzymania ustawowego terminu załatwienia sprawy wszczętej na wniosek z dnia 02.01.2024 r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, tj. trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych A, B, C (działka nr 214/8, obręb 0022 Żarnowiec). 2024-06-17 13:59:03
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wydaniu decyzji nr OS-165/2024, znak OS.6540.10.2024.MM2,zatwierdzającą projekt robót geologiczno-inżynierskich dla potrzeb zapewnienia dostępu kolejowego do elektrowni jądrowej Lubiatowo ? Kopalino (LK 230 odc. 3 Kostkowo-Choczewo (bez stacji Choczewo), na terenie działki ewidencyjnej nr 16, 18, 19, 24, 11/3, 252/2, 14, 17, 20/1, 22/3, obr. Brzyno, gm. Krokowa, dz. nr 19, 41, 26/1, 26/5, 136, 42, 43, 20, 21, 25, 252/1, obr. Bychowo, dz. nr 106, 107, 57, 2024-06-05 10:03:54
Obwieszczenie Starosty Puckiego o wydaniu decyzji ZRID na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1446G w miejscowości Wierzchucino, na terenie działek nr: 150, 151, 152, 123/5, 123/3, 87, 88, 90/2, 108/2, 122, 148, 149, 170, 169, 123/4, 238, 172, 133 obręb Wierzchucino, w gminie Krokowa" - (artykuł stracił ważność) 2024-06-04 12:36:30
obwieszczenie - o braku możliwości załatwienia sprawy dot. udzielenia Fieldstone Investments II Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowów melioracyjnych A-61 i A-41 w terminie określonym w terminie określonym w art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego 2024-05-17 09:16:14
OBWIESZCZENIE nr WI-III.7840.4.3.2024.MKA-i z dnia 14 maja 2024r. Wojewody Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 51/2024/MKA zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielająca pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej w zakresie sieci przesyłowej pn.: Budowa linii 400 kV Choczewo ? Żarnowiec polegającej na rozbiórce istniejącej linii 110 kV Żarnowiec ? Opalino i budowie nowej linii kablowej 110 kV relacji Żarnowiec 2024-05-15 11:18:24
Zawiadomienie poprzez obwieszczenie z dnia 30.04.2024 r. Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o przeprowadzeniu oględzin międzywojennego letniska w Dębkach ( gmina Krokowa, powiat pucki, woj. pomorskie) wraz z towarzyszącym mu lasem wydmowym i plażą (?) w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym znak: RD.5140.127.2023.JP/2/ wszczętym w dniu 12.12.2023 r w sprawie wpisania do rejestru zabytków woj. pomorskiego ww. zabytku. 2024-05-08 08:17:45
Obwieszczenie Starosty Puckiego o wydaniu decyzji ZRID na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi gminnej - ul. Polnej w Goszczynie wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 213" - (artykuł stracił ważność) 2024-04-26 11:51:04
Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego. 2024-04-24 13:51:34
Obwieszczenie Starosty Puckiego o wszczęciu procedury ZRID na realizację inwestycji drogowej: "Rozbudowa drogi gminnej na działce 8/78 w m. Parszczyce" - (artykuł stracił ważność) 2024-04-22 12:47:31
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wszczętym postępowaniu w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologiczno-inżynierskich dla potrzeb zapewnienia dostępu kolejowego do elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino 2024-04-19 10:29:17
Zawiadomienie dotyczące postępowania w sprawie ponownego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 19 września 2023 r., znak: DOOŚ-OA.4205.1.2015.125, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa" 2024-04-18 16:33:51
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wodnego - Wody Polskie z dnia 12.04.2024r. nr GG.ZUZ.4210.16.2024.KB o braku możliwości załatwienia sprawy dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych (działka nr 214/8, obręb 0022 Żarnowiec) w terminie określonym w KPA. 2024-04-17 11:58:01
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2024 r. o wydaniu decyzji nr 34/2024/AZ z dnia12.04.2024r., zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: "Budowa linii 400 kV Choczewo - Żarnowiec". 2024-04-16 12:21:53
Rozpoczął się nabór wniosków o dotacje na zabytki - (artykuł stracił ważność) 2024-04-11 16:42:02
Obwieszczenie Wójta Gminy Choczewo o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa Magazynu Energii Elektrycznej Vivos 1 o mocy do 203,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na części działki ewidencyjnej nr 144/2 obrąb Lublewo, gmina Choczewo". 2024-04-08 15:06:38
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 3.04.2024r. nr WI-III.746.1.9.2023.EB.r w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Dostosowanie infrastruktury Punktu Obserwacji i Łączności - nr 24 do wymóg sił zbrojnych, na terenie działki nr 2/4 i 2/5, obręb 0001 Białogóra, gm. Krokowa, stanowiących teren zamknięty. 2024-04-05 09:03:16
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 26.03.2024r. nr GG.ZUZ.4210.16.2024.KB dot. zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla działki nr 214/8 obr. Żarnowiec, gm. Krokowa 2024-04-03 11:12:54
Obwieszczenie Starosty Puckiego o wszczęciu procedury ZRID na realizację inwestycji drogowej: "Budowa drogi gminnej - ul. Polnej w Goszczynie wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 213" 2024-03-20 14:44:03
Obwieszczenie Starosty Puckiego o wszczęciu procedury ZRID na realizację inwestycji drogowej: "Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1446G w miejscowości Wierzchucino" - (artykuł stracił ważność) 2024-03-12 14:14:12
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: Budowa linii 400kV Choczewo - Żarnowiec, polegającej na rozbiórce istniejącej linii 110 kV Żarnowiec - Opalino i budowie nowej linii kablowej relacji Żarnowiec - Opalino, zlokalizowanej w województwie pomorskim, w powiecie puckim, w jednostce ewidencyjnej 221106_2 Krokowa, obręb 0020 Tyłow 2024-03-11 15:25:31
Obwieszczenie w sprawie udzielenia Fieldstone Investments II Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowów melioracyjnych A-61 i A-41 w postaci wykonania na nich: - przepustu z klapą zwrotną na rowie A-61 wraz z umocnieniami, - przepustu z klapą zwrotną na rowie A-41 wraz z umocnieniami, - stacji pomp z ujęciem z rowu A-61 i rowu A-41 oraz wylotem do rowu A-41 wraz z umocnieniami dna i skarp w obrębie mnichów ujściowych i wylotowych, oraz na szczególne korzystanie z wód- odwodni 2024-02-20 15:04:42
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o stwierdzeniu niedopuszczalności wniosku Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa". 2024-02-16 11:58:52
Zawiadomienie dotyczące ponownego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 19 września 2023 r. znak DOOŚ-OA.4205.1.2015.125, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa" 2024-02-13 12:44:26
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały określającej sezon kąpielowy i wykaz kąpielisk na terenie Gminy Krokowa w 2024 roku 2024-01-30 13:41:42
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 24 stycznia 2024r. nr WI-III.7840.4.31.2023.AZ-d, dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: ?Budowa linii 400 kV Choczewo ? Żarnowiec?,zlokalizowanej na poniżej określonych nieruchomościach gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach: województwo pomorskie, powiat wejherowski, gmina Choczewo, jednostka ewidencyjna 221504_2 2024-01-25 13:08:41
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego "Budowa drogi gminnej na działce 8/78" - Parszczyce - (artykuł stracił ważność) 2024-01-24 09:01:26
Gm. Krokowa - wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krokowa, przeznaczonej do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport). 2024-01-17 11:27:40
Zawiadomienie o najkorzystniejszej ofercie dot. robót budowlanych - świetlica Lubkowo 2024-01-16 14:59:58
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - remont świetlicy w Lubkowie 2024-01-15 14:44:18
POSTANOWIENIE Nr 17/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU I z dnia 8 stycznia 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Krokowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2024-01-09 08:46:12
Zawiadomienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 12.12.2023 r. RD.5140.127.2023.JP/2/) przez publiczne obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego historycznego, międzywojennego letniska w Dębkach wraz z towarzyszącym mu lasem mierzejowym i plażą w granicach określonych na roboczym załączniku graficznym, stanowiącym integralną część niniejszego obwieszczenia (Dębki, gmina Krokowa, pow 2024-01-03 12:12:44
Zapytanie ofertowe - polegające na wykonaniu robót budowlanych zgodnie z poniższym przedmiarem w świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubkowo 2024-01-02 15:35:48
Zapytanie ofertowe - polegające na wyposażeniu wraz z niezbędnym montażem, w świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubkowo zgodnie z załączonym zestawieniem 2024-01-02 15:33:41
OBWIESZCZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2024 - 2029 2023-12-14 14:04:04
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodne Wody Polskie z dnia 11.12.2023r. nr GD.RUZ.4220.12.2023.2.AK 2023-12-13 12:07:33
Obwieszczenie z dnia 30.11.2023r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji (znak: GD.ZUZ.3.4210.622.2023.AA) udzielającej spółce Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna) pozwolenia wodnoprawnego na: 1. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące tj. rzekę Piaśnice, linii kablowej 110 kV wraz z kanalizacją teletechniczną, na terenie dz. nr 144/5, obręb Czymanowo, gm. Gniewino i dz. nr 70/5, obręb Tyłowo, gm. Krokowa, 2. 2023-12-04 10:41:28
Zawiadomienie znak DOOŚ-OA.4205.l.2015.132 2023-11-20 14:31:50
OBWIESZCZENIE o sporządzeniu karty inwentaryzacyjnej nieruchomości w celu komunalizacji mienia Skarbu Państwa. 2023-11-14 14:46:15
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia na wniosek Przedsiębiorstwa Rolno-Produkcyjnego WIOSNA Sp. z o.o. postępowania administracyjnego w przedmiocie wygaszenia decyzji Starosty Puckiego oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 2023-10-24 13:54:49
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 16.10. 2023r. w sprawie wydania decyzji nr WI-III.747.1.25.2023.EB o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa linii 400 kV Choczewo ? Żarnowiec?, na działkach ewid. nr: ? gm. Choczewo, obręb Kierzkowo: 25/5; 25/6; 25/2; 26; 27; 29; ? gm. Choczewo, obręb Lublewo: 103; 99; 102/5; 102/3; 110/1; 111/40; 140/2; 139; 137/5; 137/7; 138/4; 149/2; 151/69; 276; 277; 291; 282; 226/5; 281; 279 2023-10-17 11:32:26
Rada Nadzorcza Krokowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. zs. w Żarnowcu ogłasza, że wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Jednoosobowego Spółki 2023-10-05 09:51:47
Obwieszczenie dot. pozwolenia wodnoprawnego dla Fieldstone Investments II Sp. z o.o. 2023-10-04 14:41:44
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 2 października 2023r. o wydaniu decyzji nr WI-III.747.1.24.2023.EB o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa linii 400 kV Choczewo ? Żarnowiec?, polegającego na rozbiórce istniejącej linii 110 kV Żarnowiec ? Opalino i budowie nowej linii kablowej 110 kV relacji Żarnowiec ? Opalino, na nieruchomościach oznaczonych jako działki ewidencyjne nr: ? gm. Krokowa, obręb Tyłowo: 70/5, 246/ 2023-10-04 11:29:52
OBWIESZCZENIE Wojewody Pomorskiego z dnia 20 września 2023r. nr WI-III.747.1.25.2023.EB.c dot. wszczęcia postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej w ramach zadania: "Budowa linii 400 kV Choczewo ? Żarnowiec", 2023-09-21 12:02:00
Zawiadomienie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa" - (artykuł stracił ważność) 2023-09-20 11:09:12
Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag - (artykuł stracił ważność) 2023-09-15 11:36:33
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 13.09.2023r. nr WI-III.746.1.9.2023.EB.i dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: ?Dostosowanie infrastruktury Punktu Obserwacji i Łączności ? nr 24 do wymóg sił zbrojnych?, na terenie działki nr 2/4 i 2/5, obręb 0001 Białogóra, gm. Krokowa, stanowiących teren zamknięty. 2023-09-14 10:10:57
OBWIESZCZENIE Wojewody Pomorskiego z dnia 4 września 2023r. nr WI-III.747.1.24.2023.EB.c dot. wszczęcia postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej w ramach zadania: "Budowa linii 400 kV Choczewo ? Żarnowiec", polegającego na rozbiórce istniejącej linii 110 kV Żarnowiec ? Opalino i budowie nowej linii kablowej 110 kV relacji Żarnowiec ? Opalino, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr: ? gm. Krokowa, o 2023-09-05 11:39:05
Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów i odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Krokowa 2023-08-30 13:58:58
Informacja Wójta Gminy Krokowa o udostępnieniu do wglądu spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej - (artykuł stracił ważność) 2023-08-28 09:29:14
Rada Nadzorcza Krokowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. zs. w Żarnowcu ogłasza, że wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Jednoosobowego Spółki 2023-08-02 08:00:17
Ogłoszenie dotyczące naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektów stanowiących odpowiedź na nabory ogłaszane przez Instytucje Zarządzającą Programem Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 - 2027 2023-07-14 09:24:26
Zawiadomienie - Budowa i eksploatacja pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej 2023-06-27 14:38:48
Zawiadomienie - Budowa i eksploatacja pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej 2023-06-27 14:36:55
Zawiadomienie - Budowa linii 400 kV Choczewo - Żarnowiec (CWO-ZRC) 2023-06-23 13:12:35
"Ciepłe Mieszkanie" 2023-06-13 12:02:41
Obwieszczenie Starosty Puckiego o wszczęciu procedury ZRID na realizację inwestycji drogowej 2023-06-09 11:02:33
INFORMACJA z dnia 31 maja 2023r. Wójta Gminy Krokowa o przystąpieniu do wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027. 2023-05-31 08:02:40
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY  KROKOWA z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w obrębie Karwieńskie Błota, gm. Krokowa. 2023-05-26 14:01:56
Wykaz 138 2023-05-26 13:59:21
ZASADY DOTYCZĄCE ZGŁASZANIA SIĘ MIESZKAŃCÓW DO DEBATY O STANIE GMINY KROKOWA ZA 2022 ROK 2023-05-19 10:51:28
Pozwolenie na przebudowę rowów melioracyjnych A-61 i A-41. 2023-05-15 13:48:52
Budowa linii 400 kV Choczewo - Żarnowiec 2023-05-11 12:02:47
Informacja dotycząca końcowej sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie 2023-05-10 12:36:18
Wykaz kąpielisk na terenie Gminy Krokowa 2023-05-08 15:08:12
Budowa linii 400 kV Choczewo - Żarnowiec 2023-04-21 12:18:25
Obwieszczenie OS.6541.3.2023.MM 2023-03-21 14:29:06
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały określającej sezon kąpielowy i wykaz kąpielisk na terenie Gminy Krokowa w 2023 roku 2023-01-26 10:54:35
Obwieszczenie - wygaszono pozwolenie wodnoprawne - (artykuł stracił ważność) 2023-01-20 12:51:30
Morska Farma Wiatrowa Baltic Power - (artykuł stracił ważność) 2023-01-18 13:35:44
Zawiadomienie - Budowa linii 400 kV Choczewo - Żarnowiec 2022-12-22 12:09:04
Informacja dotycząca dystrybucji węgla na preferencyjnych warunkach na terenie Gminy Krokowa 2022-12-06 14:04:59
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku - zakończenie postępowania administracyjnego. 2022-11-29 07:42:51
OBWIESZCZENIE Wojewody Pomorski z dnia 22 listopada 2022r. dot. wydania decyzji nr WI-III.747.1.30.2022.NS o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: ?Przebudowa linii 400 kV Żarnowiec ? Gdańsk I / Gdańsk Przyjaźń ? Gdańsk Błonia na odcinku od SE Żarnowiec do słupa nr 51 (ze słupem)?, zlokalizowanej: -w gminie Krokowa: ? obręb 0020 Tyłowo, dz. ewid. nr: 397, 263/7, 380, 263/6, 381, 293/4, 379, 292/4, 291, 290, 289/2, 289/1, 288 2022-11-23 11:50:20
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, położonej w obrębie Sławoszyno, gm. Krokowa - (artykuł stracił ważność) 2022-11-15 08:14:53
Obwieszczenie Wójta Gminy Krokowa o przystąpieniu Gminy Krokowa do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych 2022-11-03 10:17:54
Obwieszczenie w sprawie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku 2022-10-27 13:06:52
Obwieszczenie Starosty Puckiego o wszczęcie procedury ZRID na realizację inwestycji drogowej - "Przebudowa drogi gminnej w Wierzchucinie (ul. Szkolna) wraz z włączeniem do drogi powiatowej (ul. Prusewska) - (artykuł stracił ważność) 2022-10-25 12:52:56
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10.10.2022r. -Przebudowa linii 400 kV Żarnowiec ? Gdańsk I / Gdańsk Przyjaźń ? Gdańsk Błonia na odcinku od SE Żarnowiec do słupa nr 51 (ze słupem)?, zlokalizowanej: -w gminie Krokowa: ? obręb 0020 Tyłowo, dz. ewid. nr: 397 (KW GD2W/00003627/6), 263/7 (KW GD2W/00019949/4), 380 (KW GD2W/00003627/6), 263/6 (KW GD2W/00019949/4), 381 (KW GD2W/00003627/6), 293/4 (KW GD2W/00003649/6), 379 (KW GD2W/00003627/6), 292/4 (KW GD2W/00006274/7), 291 (KW GD2W/00 2022-10-11 10:53:58
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego 2022-10-06 08:13:03
Obwieszczenie 2022-09-30 11:08:30
Obwieszczenie w sprawie udzielenia Krokowskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego. 2022-09-28 10:23:22
Decyzja w sprawie składowania lub magazynowania odpadów na działce 87/2 obr. Karwieńskie Błota 2022-08-31 11:13:56
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2022 roku nr WI-III.747.1.29.2022.NS.c o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, oznaczonych jako działki ewidencyjne: - w gminie Krokowa: obręb Brzyno, dz. nr: 182, 182/2; - w gminie Choczewo: obręb Lublewo, dz. nr: 151/69, 291, 137/7; - w gminie Gniewino: obręb Czymanowo, dz. nr: 152/20, 145/33, obręb Rybno, dz. nr:104/2, obręb Toliszczek, dz. nr: 75, 98, obręb S - (artykuł stracił ważność) 2022-08-30 10:48:53
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania z nieruchomości położonej w Karwieńskich Błotach Drugich dz. 87/2 2022-08-03 12:16:01
Obwieszczenie Starosty Puckiego o wszczęcie procedury ZRID na realizację inwestycji drogowej - "Przebudowa drogi gminnej w Wierzchucinie (ul. Szkolna) wraz z włączeniem do drogi powiatowej (ul. Prusewska) - (artykuł stracił ważność) 2022-07-28 15:29:28
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 08.07.2022r. w sprawie wydania decyzji nr WI-III.747.1.11.2022.AM o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa połączenia kablowego HVDC Polska ? Litwa, w zakresie lokalizacji połączenia kablowego, drogi dojazdowej do stacji elektroenergetycznej HVDC oraz budynku wartowni i budynku obsługi wraz z konieczną infrastrukturą?, na działkach ewidencyjnych nr: ? gmina Krokowa, obręb Tyłowo: 2022-07-12 14:10:31
Zawiadomienie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa. 2022-06-14 13:15:33
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2022 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie ?Budowa połączenia kablowego HVDC Polska ? Litwa, w zakresie lokalizacji połączenia kablowego, drogi dojazdowej do stacji elektroenergetycznej HVDC oraz budynku wartowni i budynku obsługi wraz z konieczną infrastrukturą? 2022-06-13 09:35:11
Obwieszczenie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 17.05.2022 r. - (artykuł stracił ważność) 2022-05-20 08:47:36
OBWIESZCZENIE - Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku zawiadamia strony poprzez obwieszczenie i podaje do publicznej wiadomości informację: o wydaniu z urzędu postanowienia z 8 kwietnia 2022r. znak: GD.ZUZ.3.4210.385.2021.BB prostującego, w decyzji z dnia 21.10.2021r. znak: GD.ZUZ.3.4210.385.2021.BB, oczywistą omyłkę popełnioną w pkt. II dot. znaku wygaszanej decyzji. 2022-04-14 12:16:44
OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku z dnia 29 marca 2022r. znak GD.ZUZ.3.4210.786.2021.AK zawiadamiające strony poprzez obwieszczenie i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek w sprawie udzielenia Energa Operator S.A. (ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk) pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie infrastruktury energetycznej (stacja słupowa transformatorowa, linie kablowe nn i sN, złącza kablowe nn i sN) na obs 2022-04-13 12:59:19
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2022 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: ?Budowa połączenia międzysystemowego HVDC Polska ? Litwa stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej (Harmony Link), w części obejmującej budowę stacji elektroenergetycznej (Stacja HVDC)?, na dz. nr: 251/1, 252/1, 254/2, 255/2, 260/3, 261/1, 262/1 i 397 obr. 0020 Tyłowo 2022-02-01 08:42:06
KOMUNIKAT WÓJTA GMINY KROKOWA w sprawie wprowadzenia ograniczeń w obsłudze bezpośredniej w Urzędzie Gminy w Krokowej w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 2022-01-25 08:18:25
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały określającej sezon kąpielowy i wykaz kąpielisk na terenie Gminy Krokowa w 2022 roku 2022-01-13 11:19:04
OBWIESZCZENIE o sporządzeniu karty inwentaryzacyjnej nieruchomości w celu komunalizacji mienia Skarbu Państwa. 2022-01-03 12:43:54
Zarządzenie 0050.290.2021 Wójta Gminy Krokowa z dnia 29.12.2021 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2022 r. w zamian na święto przypadające w sobotę oraz zmiany godzin pracy w innym dniu w Urzędzie Gminy w Krokowej. 2021-12-30 16:55:03
OBWIESZCZENIE Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 15.12.2021r. nr RDOŚ-Gd-WOO.420.50.2021.KSZ.4 informujące o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i podania do publicznej wiadomości, że w zw. z toczącym się postępowaniem prowadzonym na wniosek bez numeru z dnia 06.10.2021r. (uzupełniony dnia 22.10.2021r.), C-Wind Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez pełnomocnika p. Kacpra Kostrzewę, w sprawie wydania decyzji o środowi - (artykuł stracił ważność) 2021-12-21 15:21:48
Wójt Gminy Krokowa podaje do publicznej wiadomości zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczące przedsięwzięcia pn.: "Budowa linii kablowej prądu stałego Polska - Litwa pn. Harmony Link - odcinek lądowy" 2021-12-14 11:05:26
Wójt Gminy Krokowa podaje do publicznej wiadomości zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczące przedsięwzięcia pn.: "Budowa linii kablowej prądu stałego Polska - Litwa pn. Harmony Link - odcinek lądowy" 2021-09-14 09:01:51
Wójt Gminy Krokowa podaje do publicznej wiadomości zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczące przedsięwzięcia pn.: "Budowa linii kablowej prądu stałego Polska Litwa pn. Harmony Link- odcinek lądowy" 2021-09-03 10:47:43
Obwieszczenie - wywłaszczenie nieruchomości - Dębki 2021-06-14 14:29:34
Zarządzenie Nr 0050.31.2021 Wójta Gminy Krokowa z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2021, na potrzeby udzielania dotacji do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Krokowa 2021-02-03 14:13:28
Zarządzenie Nr 0050.21.2021 Wójta Gminy Krokowa z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2021, na potrzeby udzielania dotacji do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Krokowa 2021-01-28 16:13:55
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały określającej sezon kąpielowy i wykaz kąpielisk na terenie Gminy Krokowa w 2021 roku 2021-01-27 12:37:07
Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach 3 Osi Priorytetowej Edukacja, Działania 3.1 Edukacja przedszkolna 2020-12-22 15:25:10
Zarządzenie Nr 14/2020 Dyrektora Publicznego Przedszkola w Krokowej z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 2020-10-16 16:51:27
INFORMACJA ws. potwierdzania przez Wójta Gminy Krokowa umów dzierżaw zawieranych przez rolników 2020-09-21 11:08:51
"Sukces poprzez wyższe kwalifikacje" 2020-09-14 12:47:23
HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W GMINIE KROKOWA 2020-09-03 16:53:23
Szkolenie e-learningowe pn. Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w ramach poddziałania 8.5 PROW 2014-2020 - adresowane dla MOW 2020-07-30 12:16:19
Obwieszczenie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne 2020-07-03 12:45:58
Informacja o zaktualizowanej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli 2020-07-01 19:05:41
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku w sprawie udzielenia Stigma Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe infrastruktury kablowej 2020-06-23 11:10:32
Informacja dotycząca Sesji Rady Gminy Krokowa 2020-06-17 08:39:39
Wsparcie dla przedsiębiorców w związku z Covid-19 2020-04-15 13:17:05
Obwieszczenie z dnia 26 marca 2020 roku Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku 2020-03-27 13:22:46
INFORMACJE NA TEMAT ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z KORONAWIRUSEM 2020-03-11 15:41:45
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały określającej sezon kąpielowy i wykaz kąpielisk na terenie Gminy Krokowa w 2020 roku. 2020-02-18 12:07:20
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Wód Polskich w Gdańsku w sprawie przebudowy urządzenia wodnego tj. rowu melioracyjnego w Dębkach 2020-01-02 08:32:52
Informacja o godzinach urzędowania w okresie świątecznym 2019-11-26 12:17:03
Obwieszczenie - w sprawie wygaszenia obecnie obowiązującej decyzji pozwolenia wodnoprawnego nr ROŚ.6341.3.13.2013, ROŚ.6341.2.29.2013 wydanej przez Starostę Puckiego dnia 07.08.2013 r., udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych na ujęciu w Tyłowie z uwagi na prowadzone w Zarządzie Zlewni w Gdańsku postępowanie administracyjne w sprawie wydania nowego pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody ? nr sprawy: GD.ZUZ.3.421.764.2018.SŻ. 2019-11-26 10:47:22
Obwieszczenie Dyrektora Zlewni Wód Polskich w Gdańsku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 2019-10-28 13:33:17
Obwieszczenie z dnia 16 czerwca 2019 r. - pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych - Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne 2019-10-23 09:46:14
Obwieszczenie - "Morska Farma Wiatrowa Baltica" 2019-10-22 08:46:49
Postanowienie Wójta Gminy Krokowa w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania z nieruchomości położonej w Parszczycach 2019-10-18 12:52:11
Informacja i obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, postępowania w sprawie przedłużenia terminu ważności pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku 2019-06-28 11:41:48
ZASADY DOTYCZĄCE ZGŁASZANIA SIĘ MIESZKAŃCÓW DO DEBATY O STANIE GMINY KROKOWA 2019-06-04 14:50:18
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola niepublicznego w Gminie Krokowa obowiązująca od 1 maja 2019 r. 2019-05-31 11:06:44
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Krokowej z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o zgłoszonych kandydatach na sołtysa w Sołectwie Wierzchucino w wyborach zarządzonych na dzień 14 kwietnia 2019 roku 2019-04-10 15:27:30
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Krokowej z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o zgłoszonych kandydatach na sołtysa w Sołectwie Brzyno w wyborach zarządzonych na dzień 14 kwietnia 2019 roku 2019-04-10 15:26:35
Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych w Gminie Krokowa. 2019-02-20 08:41:32
Uchwała Rady Gminy Krokowa w sprawie określenia kryteriów naboru obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych. 2019-02-04 08:14:51
Uchwała Rady Gminy Krokowa w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły 2019-02-04 08:14:16
Zarządzenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie harmonogramu rekrutacji do szkół i przedszkoli na rok 2019-2020 2019-01-31 12:35:15
Kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli w Gminie Krokowa na 2019 rok 2019-01-28 15:27:31
ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2019 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w dniu 31.01.2019 r. 2019-01-11 13:03:22
III SESJA RADY GMINY KROKOWA 2018-12-12 11:04:29
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krokowa z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję Sołtysa Sołectwa Białogóra 2018-11-22 13:00:05
I SESJA RADY GMINY KROKOWA VIII KADENCJI 2018-11-14 14:45:02
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli w Gminie Krokowa - Rok 2018 2018-11-07 13:42:39
LVI SESJA RADY GMINY KROKOWA 2018-10-31 14:03:24
OBWIESZCZENIE Wojewoda Pomorski działając na podstawie art. llf ust. 7 w związku z art. llf ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości 2018-10-25 10:41:49
Harmonogram zebrań wiejskich jesień 2018 2018-09-19 10:33:59
Dane kontaktowe Urzędnika Wyborczego w Gminie Krokowa. 2018-08-24 12:49:27
LIII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2018-08-21 15:29:47
Informacja 2018-07-27 12:31:23
L SESJA RADY GMINY KROKOWA 2018-06-19 14:18:17
Zapytanie ofertowe 2018-06-08 09:39:47
ZARZĄDZENIE NR SEKR. 913. VII. 2018 Wójta Gminy Krokowa z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie: wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Krokowa 2018-05-25 13:14:14
INFORMACJA DLA INTERESANTÓW URZĘDU GMINY W KROKOWEJ 2018-05-25 13:13:41
XLIX SESJA RADY GMINY KROKOWA 2018-05-18 13:37:10
Obwieszczenie raport siedlisko borówka Połchówko 2018-05-02 10:38:24
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli w Gminie Krokowa - rok 2018 2018-04-30 09:39:40
XLVIII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2018-04-18 12:57:31
XLVI SESJA RADY GMINY KROKOWA 2018-03-20 12:45:36
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały określającej sezon kąpielowy i wykaz kąpielisk na terenie Gminy Krokowa w 2018 roku. 2018-03-07 10:19:37
XLV SESJA RADY GMINY KROKOWA 2018-02-21 08:58:37
Obwieszczenie - rozpoczęcie konsultacji społecznych dla Programu ochrony środowiska dla Gminy Krokowa na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024. 2018-02-06 12:05:08
Podstawowa kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli w Gminie Krokowa obowiązująca od 1 stycznia 2018 roku. 2018-01-31 14:49:41
Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych i wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2018/19 2018-01-31 14:36:54
Zawiadomienie - nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2018-01-22 09:43:31
XLIV SESJA RADY GMINY KROKOWA 2018-01-17 12:44:31
Informacja dotycząca przeprowadzania pomiarów emisji hałasu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. 2018-01-17 11:49:02
Marszałek Województwa Pomorskiego w Gdańsku zawiadamia, o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia: "Projektu robót geologicznych na wykonanie kartowania geologiczno -geomorfologicznego w obszarze planowanej lokalizacji elektrowni jądrowej Żarnowiec gminy Gniewino, Krokowa, Wejherowo, Puck, województwo pomorskie". 2018-01-17 11:42:23
XLIII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2018-01-09 13:26:54
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych w 2017 roku 2017-12-13 14:10:07
XLII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2017-12-11 13:07:37
Obwieszczenie - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Krokowa w województwie pomorskim 2017-11-28 11:44:05
XXXIX SESJA RADY GMINY KROKOWA 2017-10-31 12:31:10
XXXVII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2017-09-07 12:36:12
XXXV SESJA RADY GMINY KROKOWA 2017-06-22 10:08:32
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE w Krokowej wraz z Oddziałem Zamiejscowym w Wierzchucinie - INFORMACJE, OGŁOSZENIA, ZARZĄDZENIA, WNIOSKI. 2017-04-06 14:47:43
Dotacje na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" 2017-06-14 14:39:23
XXXIV SESJA RADY GMINY KROKOWA 2017-05-24 14:57:12
Zapytanie ofertowe dotyczące wyceny nieruchomości 2017-05-24 14:48:54
Zarządzenie Nr OŚW.614.VII.2017r. Wójta Gminy Krokowa z dnia 05.04.2017r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnegoo oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krokowa 2017-05-12 12:33:48
XXXIII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2017-04-19 14:29:55
I N F O R M A C J A 2017-04-10 13:40:09
Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krokowa. 2017-04-03 13:44:36
XXXII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2017-03-24 08:46:57
XXXI SESJA RADY GMINY KROKOWA 2017-02-14 08:34:28
SPOTKANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW Z MIEJSCOWOŚCI POŁCHÓWKO W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI OD 01.09.2017r. OBOWIĄZKU SZKOLNEGO W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY KROKOWA. 2017-01-26 14:23:03
SPOTKANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW Z MIEJSCOWOŚCI KŁANINO I PARSZKOWO W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI OD 01.09.2017r. OBOWIĄZKU SZKOLNEGO W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY KROKOWA. 2017-01-26 14:22:48
XXIX SESJA RADY GMINY KROKOWA 2016-12-14 07:53:18
KOMUNIKAT ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO o udziale społeczeństwa w opracowaniu Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu 2016-11-29 12:39:28
XXVIII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2016-11-10 16:41:29
Zostań wolontariuszem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku 2016-10-20 10:18:20
Informacja o dniu wolnym od pracy 2016-10-05 12:06:23
Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości na terenie Gminy Krokowa 2016-09-19 14:31:55
Zawiadomienie Starosty Puckiego z dnia 12 września 2016 r. - wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego 2016-09-14 11:03:55
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze oraz prowadzących rodzinny dom dziecka 2016-09-08 14:31:55
XXVI SESJA RADY GMINY KROKOWA 2016-08-18 07:23:11
Ogłoszenie o przyjęciu Strategii Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050, opracowanej w ramach projektu pn. ,,NORDA - Północny Biegun Wzrostu" 2016-07-22 12:04:28
Na wniosek Starosty Puckiego podaje się do publicznej wiadomości. 2016-07-08 11:38:04
XXIV SESJA RADY GMINY KROKOWA 2016-06-09 09:14:44
XXIII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2016-05-17 14:13:23
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie Białogóra przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2016-05-05 22:10:44
Nowe godziny pracy Gminny Ośrodek Opieki Społecznej w Krokowej 2016-04-28 14:27:28
Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krokowa. 2016-04-12 15:02:03
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonych w obrębie Sulicice przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2016-04-06 08:49:11
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonych w obrębie Karlikowo przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2016-04-06 08:48:28
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonych w obrębie Krokowa przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2016-04-06 08:47:11
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonych w obrębie Sławoszyno przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2016-04-06 08:46:06
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonych w obrębie Karwieńskie Błota przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2016-04-06 08:45:09
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonych w obrębie Wierzchucino przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2016-04-06 08:41:44
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonych w obrębie Wierzchucino przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2016-04-06 08:40:04
XX SESJA RADY GMINY KROKOWA 2016-03-24 11:28:34
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Prusewo, gmina Krokowa wraz ze strategiczną ocena oddziaływania na środowisko - (artykuł stracił ważność) 2016-03-09 13:19:23
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa z dnia 4.03.2016 r. W związku z możliwością powstania strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne ? ujemne skutki przezimowania informujemy o możliwości składania przez rolników z terenu Gminy wniosków do Wójta Gminy Krokowa o powołanie komisji ds. szacowania strat. 2016-03-07 08:26:57
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. 2016-01-25 13:07:40
XIX SESJA RADY GMINY KROKOWA 2016-01-25 09:09:47
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Krokowa z dnia 08 stycznia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości zamiaru wydzierżawienia nieruchomości komunalnej 2016-01-08 08:27:41
XVII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2015-12-14 13:06:05
XVI SESJA RADY GMINY KROKOWA 2015-12-01 10:36:21
OBWIESZCZENIE: Mieszkańcy i właściciele lasów prywatnych na terenie Gminy Krokowa 2015-11-18 14:00:36
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW DLA WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 - DZIAŁANIA 8.3 - MATERIALNE I NIEMATERIALNE DZIEDZICTWO KULTUROWE 2015-11-09 12:39:56
XV SESJA RADY GMINY KROKOWA 2015-11-05 09:52:24
Konsultacje społeczne projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050, opracowanych w ramach projektu pn. ?NORDA ? Północny Biegun Wzrostu?, dofinansowanego z funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach Progr 2015-10-29 13:44:41
Konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami dla obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami dla obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050, opracowanych w ramach projektu pn. ?NORDA ? Północny Biegun Wzrostu?, dofinansow 2015-10-29 13:42:10
Konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju gospodarczego dla obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju gospodarczego dla obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050, opracowanych w ramach projektu pn. ?NORDA ? Północny Biegun Wzrostu?, dofinansowanego z funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtenste 2015-10-29 13:40:54
XII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2015-09-21 08:32:32
Powiatowy Urząd Pracy w Pucku zaprasza na spotkanie osoby bezrobotne 2015-09-14 14:05:20
Rozstrzygnięcie konkursu studenckiego na opracowanie projektu koncepcji programowo-przestrzennej wybranych działek gminnych w Dębkach i Białogórze 2015-07-03 13:15:50
IX SESJA RADY GMINY KROKOWA 2015-06-22 09:35:29
Unieważnia się "Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu strażackiego JELCZ" 2015-06-10 10:51:59
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu strażackiego JELCZ 2015-06-02 14:13:36
Informacja o wynikach naboru na na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2015-05-29 22:20:14
Zapytanie Ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów i odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Krokowa 2015-05-26 08:19:56
VIII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2015-05-20 09:13:03
Ogłoszenie o naborze NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 2015-05-12 17:19:34
VII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2015-04-23 11:42:47
Zaproszenie na konferencję informacyjną 2015-04-17 08:03:51
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr SOI.271.1.2015.CB z dnia 16.03.2015 roku 2015-03-31 12:38:35
VI SESJA RADY GMINY KROKOWA 2015-03-20 07:54:20
Wykonanie wycen nieruchomości w zakresie: wycena wartości nieruchomości gruntowych przed i po uchwaleniu planu miejscowego lub po jego zmianie dla potrzeb ustalania wysokości opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wycena wartości nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej oraz aktualizacja operatu szacunkowego, w okresie od dnia 01.04.2015 r. do dnia 31.03.2016 r. na terenie Gminy Krokowa. 2015-03-18 12:31:42
Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krokowa. 2015-02-26 15:00:01
Terminarz zebrań wiejskich 2015-02-20 14:27:38
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej ogłasza nabór na stanowisko pracy : Pracownik Socjalny 2015-02-05 13:42:34
IV SESJA RADY GMINY KROKOWA 2015-01-20 07:47:06
I SESJA RADY GMINY KROKOWA VII KADENCJI 2014-11-28 11:04:42
Dotacja na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Krokowa 2014-11-12 11:32:32
LII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2014-11-07 14:54:05
Uzupełnienie informacji w zakresie Zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera i Internetu dla gospodarstw domowych w ramach projektu: ?E-projekt szansą rozwoju cyfrowego dla mieszkańców Gminy Krokowa 2014-10-23 12:04:39
LI SESJA RADY GMINY KROKOWA 2014-10-23 09:44:20
Wójt Gminy Krokowa zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera i Internetu dla gospodarstw domowych w ramach projektu: ?E-projekt szansą rozwoju cyfrowego dla mieszkańców Gminy krokowa?. 2014-10-14 14:46:49
Protokół ze spotkania z organizacjami pozarządowymi. 2014-09-30 15:06:47
Wójt Gminy Krokowa podaje do publicznej wiadomości ofertę Klubu Sportowego\"Wicher\" Wierzchucino 2014-09-11 13:41:30
Komunikat prasowy. Agencja Rynku Rolnego apeluje do Producentów owoców i warzyw o niezwłoczne uzupełnienie powiadomień dotychczas złożonych do Oddziałów Terenowych ARR oraz o pilne składanie kolejnych przez tych, którzy chcą skorzystać z nadzwyczajnego wsparcja 2014-09-05 13:14:22
Dożynki Województwa Pomorskiego- Stare Pole, 14 września 2014r. 2014-09-05 13:11:22
XX JESIENNE TARGI OGRODNICZO - NASIENNE: Stare Pole, 13-14 września 2014r. 2014-09-05 13:09:48
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego. 2014-09-04 13:55:59
XLIX SESJA RADY GMINY KROKOWA 2014-09-01 14:36:56
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 2014-08-08 12:49:31
Wójt Gminy Krokowa podaje do publicznej wiadomości ofertę Stowarzyszenia Sportów Ekstremalnych HONTAS 2014-08-06 14:06:10
Wójt Gminy Krokowa zaprasza do złożenia oferty na zamieszczanie cyklicznych ogłoszeń prasowych 2014-07-30 08:37:26
OGŁOSZENIE o sprzedaży używanych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 2014-07-16 13:38:30
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę materiałów biurowych w ramach projektu pn.: "E-projekt szansą rozwoju cyfrowego dla mieszkańców Gminy Krokowa" 2014-07-14 22:19:01
ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajęcie sali wraz z cateringiem na konferencję inaugurującą projekt "E-projekt szansą rozwoju cyfrowego dla mieszkańców Gminy krokowa" 2014-07-14 22:17:59
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu pn.: "E-projekt szansą rozwoju cyfrowego dla mieszkańców Gminy Krokowa" 2014-07-14 22:16:43
XLVIII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2014-06-23 08:12:07
Zapytanie ofertowe na: "Unieszkodliwianie wyrobów i odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Krokowa" 2014-06-13 15:34:19
Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. promocji i rozliczania projektu pn.: "E-projekt szansą rozwoju cyfrowego dla mieszkańców Gminy Krokowa" 2014-06-13 15:31:47
Wójt Gminy Krokowa ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krokowa 2014-06-11 12:52:46
XLVI SESJA RADY GMINY KROKOWA 2014-05-22 14:02:32
Wystąpienie Pokontrolne sprawdzenia realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych oraz zezwoleń na prowadzenie działalnosci określowej w art. 7 ust. I ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; prowadzenia rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 2014-05-06 14:07:16
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014 2014-04-28 13:32:51
XLIV SESJA RADY GMINY KROKOWA 2014-04-17 08:49:19
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 2014-03-31 14:25:22
XLIII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2014-03-21 12:34:41
Ogłoszenie w sprawie konsultacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krokowa w 2014 r. 2014-03-14 11:08:07
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGOWE PROWADZENIE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE KROKOWA tj. W URZĘDZIE GMINY W KROKOWEJ, JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY ORAZ INSTYTUCJACH KULTURY 2014-03-05 15:04:14
XLII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2014-02-20 08:22:09
OBWIESZCZENIE DYREKTORÓW URZĘDÓW MORSKICH Z DNIA 15 LISTOPADA 2013 ROKU 2014-02-10 12:59:03
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014 2014-01-21 10:58:38
Uwaga: upływa termin składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny. 2014-01-09 12:58:26
Uwaga: Upływa termin wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz składania pisemnych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim 2014-01-08 09:39:51
Wójt Gminy Krokowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 2013-12-20 08:47:58
XL SESJA RADY GMINY KROKOWA 2013-12-13 13:57:07
Roczny Program Współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014 2013-11-21 19:54:03
XXXIX SESJA RADY GMINY KROKOWA 2013-11-08 09:23:02
Informacje o wyborze oferty 2013-10-22 14:01:40
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie konsultacji projektu uchwały - Roczny Program Współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014 2013-10-15 09:03:16
Zapytanie ofertowe- Wójt Gminy Krokowa zaprasza do złozenia oferty cenowej na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na południe od wsi Dębki w gminie Krokowa do dnia 21.10.2013r. do godz. 13.00 2013-10-03 13:25:49
Protokół ze spotkania z organizacjami pozarządowymi związanego z monitoringiem Rocznego Programu Współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 oraz konsultacjami społecznymi dotyczącymi tworzenia nowego programu współpracy na rok 2014 2013-09-19 12:56:38
XXXVII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2013-09-05 09:04:49
Obwieszczenie Wójta Gminy Krokowa z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie obowiązku podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej 2013-08-02 09:41:18
XXXVI SESJA RADY GMINY KROKOWA (ABSOLUTORYJNA) 2013-06-24 14:09:37
WÓJT GMINY KROKOWA ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wierzchucinie, ul. Szkolna 22, 84-113 Wierzchucino 2013-06-20 15:01:38
Wójt Gminy Krokowa podaje do publicznej wiadomości ofertę Puckiego Stowarzyszenia Osób Wspierających Osoby Niepełnosprawne Umysłowo RAZEM o nazwie \"IX Nadbałtycka Spartakiada Osób Niepełnosprawnych\" 2013-06-07 17:11:26
XXXV SESJA RADY GMINY KROKOWA 2013-06-05 18:57:38
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracowników obsługujących Punkt Informacji Turystycznej 2013-06-05 10:12:13
Informacja o wynikach oceny formalnej naboru na stanowisko pracownika obsługującego Punkt Informacji Turystycznej 2013-05-29 13:33:25
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2012 rok 2013-04-26 10:02:54
XXXIII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2013-04-18 16:58:32
Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krokowa 2013-04-04 11:53:55
XXXII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2013-03-21 13:35:28
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013 2013-01-29 21:28:54
XXXI SESJA RADY GMINY KROKOWA 2013-01-18 08:58:13
Zapytanie ofertowe - Wójt Gminy Krokowa zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie projektu miejscoego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejenie "Wierzchucińskich Błot", Białogórskiego Bagna" i Białogórskiej Strugi", gmina Krokowa do dnia 18.01.2012 r. do godz:10:00 2012-12-28 18:05:24
Zapytanie ofertowe - Wójt Gminy Krokowa zaprasza do złozenia oferty cenowej na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Odargowo, gmina Krokowa - do dnia 18.01.2012 r. do godz. 10:00 2012-12-28 13:58:51
Wójt Gminy Krokowa OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych w 2013 roku 2012-12-27 15:56:43
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - pozwolenie na budowę drogi gminnej, jako przedłużenie ciągu pieszo-komunikacyjnego na przedłużeniu ul. Morskiej- Białogóra 2012-12-21 11:07:05
XXX SESJA RADY GMINY KROKOWA 2012-12-14 16:09:03
XXIX SESJA RADY GMINY KROKOWA 2012-11-11 12:06:32
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa z dnia 18 października 2012 r. - w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krokowa 2012-10-18 22:53:32
Mobilny Punkt Informacyjny 2012-10-16 08:12:42
Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie układu dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną oraz zatwierdzającej podział nieruchomości - Dębki, obr. Żarnowiec 2012-09-13 13:40:48
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę drogi gminnej z rondem o konstrukcji gruntowej - Górczyn, obr. Białogóra 2012-09-13 12:00:17
XXV SESJA RADY GMINY KROKOWA 2012-08-24 08:33:17
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania pozwolenia na budowę drogi gminnej z rondem - Górczyn, obr. Białogóra 2012-08-07 15:08:17
Zarządzenie Nr FIN.334/VI/2012 Wójta Gminy Krokowa z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie: składania materiałów planistycznych i wniosków do opracowania projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krokowa na 2013 rok 2012-06-29 09:55:37
XXIV SESJA RADY GMINY KROKOWA 2012-06-28 14:58:58
Wójt Gminy Krokowa ogłasza konkurs na stanowiska 1.dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krokowej, 2. dyrektora Gimnazjum im. ks. A. Radomskiego w Wierzchucinie 2012-06-28 14:39:43
XXIII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2012-06-20 11:02:33
Obwieszczenie - dla inwestycji polegającej na budowie odprowadzenia wód deszczowych z części terenu Karlikowo, demontażu istniejącego zbiornika wodnego, budowie kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącego zbiornika otwartego zlokalizowanego w obrębie Karlikowo. 2012-05-24 12:04:57
Obwieszczenie dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV - Minkowice, Krokowa 2012-05-24 12:00:54
XXI SESJA RADY GMINY KROKOWA 2012-04-25 09:15:04
Decyzja w sprawie skreślenia z rejestru zabytków układu ruralistycznego wsi Karwieńskie Błota I i II 2012-04-24 13:25:25
Obwieszczenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci gazowej wysokiego ciśnienia 2012-04-20 15:04:31
Wójt Gminy Krokowa zaprasza do składania ofert na sprzedaż podzespołów KOTŁOWNI GAZOWEJ BUDERUS 2012-03-30 12:28:55
Wójt Gminy Krokowa podaje do publicznej wiadomości - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, obejmującej: - działka Nr 205 o powierzchni 1,200 ha w tym RIVb - 0,80 ha, ŁIII ha położoną w Lisewie z przeznaczeniem na uprawy rolne 2012-03-29 09:23:06
Wójta Gminy Krokowa zaprasza do złożenia ofert na opracowanie mpzp dla części terenów zwartych obszarów leśnych i rolnych, położonego w rejonie \"Łąk Karwieńskich\", gmina Krokowa 2012-04-04 13:58:41
XIX SESJA RADY GMINY KROKOWA 2012-03-26 13:44:31
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. 2012-03-26 11:42:39
Wojewoda Pomorski podaje się do publicznej wiadomości że: decyzją Nr WI-I.7840.1.462.2011.WM2 z dnia 12.03.2012 r. Wojewoda Pomorski uchylił w całości zaskarżoną decyzję Starosty Puckiego Nr AB.452.125.2011.SL z dnia 19.09.2011 r. 2012-03-23 12:23:21

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor BIP

Data wytworzenia:
23 mar 2012

Osoba dodająca informacje

Dariusz Kaleta

Data publikacji:
23 mar 2012, godz. 12:23

Osoba aktualizująca informacje

Data aktualizacji:
23 mar 2012, godz. 12:23