Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dane teleadresowe

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY KROKOWA

w sprawie wprowadzenia ograniczeń w obsłudze bezpośredniej w Urzędzie Gminy w Krokowej w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 Z uwagi na zagrożenie zdrowia publicznego wirusem SARS-CoV-2 w celu zminimalizowania dalszego rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 do dnia 9 kwietnia 2021 r., wprowadzam czasowe ograniczenie funkcjonowania Urzędu Gminy Krokowa, polegające na wykonywaniu zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom o których mowa w § 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, oraz w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, w zakresie wskazanym w pkt poniżej:

1)     Obywatele we wszystkich sprawach prowadzonych przez Urząd Gminy Krokowa mogą kontaktować się z pracownikami Urzędu Gminy Krokowa wyłącznie telefonicznie i mailowo od poniedziałku do środy w godz. 7.30 – 15.30, w czwartki 7.30 – 17.00 i piątki 7.30 – 14.00 lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ePUAP.

2)     W razie potrzeby osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy Krokowa, będą one przyjmowane w godzinach pracy Urzędu poprzez wrzucenie ich w kopercie do urny w przedsionku wejścia do Urzędu (klatka schodowa).

3)     Szczegółowa informacja dotycząca numerów telefonów i adresów e-mail dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krokowa pod adresem: http://www.bip.krokowa.pl 

4)     Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.

5)     W wyjątkowych sytuacjach kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu podejmować będą decyzję o załatwieniu konkretnej sprawy.

6)     Wpłaty na rachunek Urzędu Gminy Krokowa będą przyjmowane bez prowizji w placówkach Banku Spółdzielczego w Krokowej i w Wierzchucinie.

7)     Kasa w Urzędzie Gminy Krokowa jest zamknięta z wyjątkiem przyjmowania opłat skarbowych i administracyjnych w sprawach związanych z wykonywaniem zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom o których mowa w § 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

8)     Osoby załatwiające sprawy w Urzędzie Gminy zobowiązane są stosować się do poleceń pracowników Urzędu Gminy koordynujących obsługę interesantów oraz załatwiających poszczególne rodzaje spraw. Ilość miejsc pozwalających na bieżącą obsługę jest ograniczona, co może generować konieczność oczekiwania poza budynkiem Urzędu Gminy Krokowa na załatwienie sprawy.

Ograniczenia w pracy Urzędu Gminy w Krokowej w opisanym wyżej zakresie obowiązują do odwołania.

Z up. Wójta

Krzysztof Rocławski

Sekretarz Gminy Krokowa

 

Zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom (§ 21 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii) realizowane przez Urząd Gminy Krokowa

 „4. Do zadań, o których mowa w ust. 1 (zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom), zalicza się w szczególności sprawy z zakresu:

1) rejestracji stanu cywilnego;

2) ewidencji ludności i dowodów osobistych;

3) pomocy społecznej;

4) świadczenia usług komunalnych;

5) (…)

6) (...)

7) budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym dotyczące:

a) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

b) (…)

c) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363),

d) decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;

8) ochrony środowiska, w tym dotyczące:

a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247),

b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378),

c) wydawania zezwoleń na przetwarzanie odpadów, zezwoleń na zbieranie odpadów, decyzji o uznaniu przedmiotu lub substancji za produkt uboczny oraz decyzji o odmowie uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 875 i 2361),

d) decyzji dotyczących pozwoleń zintegrowanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565, 2127 i 2338),

e) zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;

9) (…);

10) przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 38–40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087 i 2338 oraz z 2021 r. poz. 54).”

Atrakcyjne działki w Gminie Krokowa

 

Urząd Gminy Krokowa
ul. Żarnowiecka 29
84-110 Krokowa

NUMER TELEFONU (+48 58) 675 41 00
                            FAX (+48 58) 675 41 01

ADRESY E-MAIL
Sekretariat: urzad@krokowa.pl
 

Urząd Gminy Krokowa
REGON:
 000534492
NIP: 587-10-00-684

BANK: 83 8349 0002 0000 0169 2000 0010

Gmina Krokowa
REGON: 191675528
NIP: 587-15-82-054
 

 

Urząd Gminy czynny jest w godzinach:

poniedziałek-środa 7.30 do 15.30,

czwartek od 7:30 do 17:00

piątek od 7:30 do 14:00


Wójt Gminy Krokowa przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków
w czwartki od godz. 14.00 - 16.00

 sekretariat

urzad@krokowa.pl

adres skrzynki podawczej na platformie e-puap: /krokowa/SkrytkaESP

 
 

Stanowisko

Telefon

Zakres prowadzonych spraw

URZĄD STANU CYWILNEGO

58 675 41 11

 • rejestracja urodzeń
 • rejestracja małżeństw
 • rejestracja zgonów
 • zaświadczenia o stanie cywilnym
 • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa,
 • zmiany imienia i nazwiska
 • uznanie ojcostwa

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH, PRAWNYCH I ORGANIZACYJNYCH

KIEROWNIK REFERATU OPO

58 675 41 40

 • organizacja pracy UG Krokowa

STANOWSKO DS. DOWODÓW OSOBISTYCH, EWIDENCJI LUDNOŚĆI I SPRAW WOJSKOWYCH

58 675 41 03

 • ewidencja ludności
 • dowody osobiste
 • meldunki, poświadczenia zameldowania
 • rejestr wyborców
 • rejestr cudzoziemców
 • rejestr osób podlegających kwalifikacji wojskowej
 • rejestr żołnierzy uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz sprawujących bezpośrednią opiekę nad członkami rodziny

STANOWISKO DS. KADR I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

58 675 41 07

 • kadry
 • wnioski do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

STANOWSKO DS. OBSŁUGI KLIENTÓW I DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ

58 675 41 33

 • korespondencja przychodząca i wychodząca
 • wnioski do CEIDG

STANOWSKO DS. OBSŁUGI RADY GMINY KROKOWA I ARCHIWUM

58 675 41 30; biurorady@krokowa.pl

 • obsługa Rady Gminy
 • rejestr Uchwał Rady Gminy
 • skargi i wnioski dotyczące działalności Wójta Gminy

STANOWSKO DS. PRZECIWPOŻAROWYCH I PROMOCJI

58 675 41 34

 • obsługa OSP

REFERAT GOSPODARKI ODPADAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

KIEROWNIK REFERATU GOOŚ

58 675 41 16

 • decyzje środowiskowe

STANOWSKO DS. GOSPODARCZYCH, PORZĄDKOWYCH  I ADMINISTRACYJNYCH

58 675 41 17

 • składanie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • harmonogram wywozu odpadów komunalnych
 • ewidencja zbiorników bezodpływowych

STANOWSKO DS.  UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE

58 675 41 17

 • utrzymanie porządku i czystości na terenach publicznych
 • składanie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • harmonogram wywozu odpadów komunalnych
 • windykacja opłat za gospodarowanie odpadami
 • wnioski w ramach programu „Czyste Powietrze”

STANOWSKO DS. OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WINDYKACJI

58 675 41 42

 • weryfikacja złożonych deklaracji dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • windykacja opłat za gospodarowanie odpadami

STANOWSKO DS. OCHRONY PRZYRODY I LEŚNICTWA

58 675 41 43

 • sprawy związane z usuwaniem drzew i krzewów
 • kontrola czystości i porządku na terenie gminy
 • pomniki przyrody

REFERAT INWESTYCJI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

KIEROWNIK REFERATU IGK

58 675 41 05

 • pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje gminne
 • nadzór nad realizacją inwestycji gminnych
 • obsługa klientów w zakresie budowy infrastruktury wodno – kanalizacyjnej oraz wyrobów zawierających azbest

ZASTĘPCA KIEROWNIKA REF. IGK - STANOWISKO DS. OBSŁUGI PROJEKTÓW I INWESTYCJI

58 675 41 26

 • pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje gminne
 • nadzór nad realizacją inwestycji gminnych
 • wnioski w ramach programu „Czyste Powietrze”

STANOWSKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

58 675 41 38

 • zamówienia publiczne

STANOWSKO DS. KOMUNALNYCH

58 675 41 14

58 675 41 41

 • zajęcie pasa drogowego
 • bieżące utrzymanie dróg
 • oświetlenie terenów komunalnych
 • uzgodnienie sieci liniowych, wjazdów, przebiegu dróg
 • najem i czynsze dzierżawne lokali komunalnych
 • zaświadczenia dotyczące dostępu do dróg publicznych
 • zwierzęta bezdomne
 • zezwolenia na posiadanie psów ras uznawanych za agresywne
 • pracownicy interwencyjni
 • fundusz sołecki i wiejski
 • ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie

REFERAT ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, GEODEZJI I NIERUCHOMOŚCI

KIEROWNIK REFERATU ZPGN

58 675 41 15

 • działania związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym

STANOWSKO DS. DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

58 675 41 18

 • decyzje o warunkach zabudowy

STANOWSKO DS. GEODEZJI I URBANISTYKI

58 675 41 19

 • zaświadczenia oraz wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • podziały, rozgraniczenia
 • nadawanie adresu i numeru porządkowego budynków

STANOWSKO DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

58 675 41 24

58 675 41 64

 • sprzedaż, dzierżawa, nabycie, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd nieruchomości gminnych
 • opłata adiacencka
 • ewidencja zabytków
 • ewidencja innych obiektów w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Krokowa

 

REFERAT FINANSÓW I BUDŻETU

SKARBNIK GMINY 

58 675 41 00

 • księgowość budżetowa

ZASTĘPCA SKARNIKA STANOWSKO DS. KSIĘGOWOŚCI

58 675 41 28

 • księgowość budżetowa

STANOWSKO DS. PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

58 675 41 21

58 675 41 06

 • naliczanie podatków od nieruchomości, podatków rolnych i leśnych
 • podatek od środków transportowych i inne opłaty lokalne

STANOWSKO DS. PODATKÓW I OPŁAT ADMINISTRACYJNYCH

58 675 41 22

 • windykacja podatkowa
   

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 01-02-2012 11:02:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Siniczyn 01-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 01-04-2021 12:57:31