Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
RB 28S-sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Ewa Szymańska 2017-12-14 09:01:31 dodanie dokumentu
RB 27S -sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Ewa Szymańska 2017-12-14 09:00:53 dodanie dokumentu
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych w 2017 roku Dariusz Kaleta 2017-12-13 14:10:07 dodanie dokumentu
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego Dariusz Kaleta 2017-12-13 12:32:28 dodanie dokumentu
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego Dariusz Kaleta 2017-12-13 12:32:14 usunięcie dokument
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego Dariusz Kaleta 2017-12-13 10:54:26 dodanie dokumentu
Druki do pobrania Dariusz Kaleta 2017-12-13 10:52:45 usunięcie dokument
XLII SESJA RADY GMINY KROKOWA Dominika Olszewska 2017-12-11 13:07:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/367/2017 Rady Gminy Krokowa z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/332/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Krokowa na stale obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Dariusz Kaleta 2017-12-11 08:31:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/368/2017 Rady Gminy Krokowa z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w przedterminowych wyborach wójta gminy Krokowa zarządzonych na dzień 7 stycznia 2018 roku. Dariusz Kaleta 2017-12-11 08:31:16 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIX/350/2017 RADY GMINY KROKOWA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Krokowa w 2018 roku. Dariusz Kaleta 2017-12-07 12:51:45 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIX/349/2017 RADY GMINY KROKOWA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomościna terenie Gminy Krokowa Dariusz Kaleta 2017-12-07 12:51:26 dodanie dokumentu
KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. Dariusz Kaleta 2017-12-07 12:51:06 dodanie dokumentu
KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 Dariusz Kaleta 2017-12-07 12:50:43 dodanie dokumentu
Protokół nr XXXVII/2017 z przebiegu obrad XXXVII sesji Rady Gminy Krokowa w dniu 14.09.2017 r Dominika Olszewska 2017-12-07 10:58:44 dodanie dokumentu
Protokół nr XXXVI/2017 z przebiegu obrad XXXVI sesji Rady Gminy Krokowa w dniu 29.08.2017 r Dominika Olszewska 2017-12-07 10:58:20 dodanie dokumentu
Protokół nr XXXV/2017 z przebiegu obrad XXXV sesji Rady Gminy Krokowa w dniu 29.06.2017 Dominika Olszewska 2017-12-07 10:57:52 dodanie dokumentu
? Nr XLI/368/2017 w sprawie utworzenia obwodu głosowania w przedterminowych wyborach wójta gminy Krokowa zarządzonych na dzień 7 stycznia 2018 roku. Dominika Olszewska 2017-12-07 10:53:20 dodanie dokumentu
? Nr XLI/367/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/332/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Krokowa na stale obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dominika Olszewska 2017-12-07 10:53:08 dodanie dokumentu
? Nr XL/365/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; Dominika Olszewska 2017-12-07 10:52:15 dodanie dokumentu
? Nr XL/364/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok; Dominika Olszewska 2017-12-07 10:52:05 dodanie dokumentu
? Nr XXXIX/363/2017 w sprawie przyjęcia ?Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii? na rok 2018; Dominika Olszewska 2017-12-07 10:51:36 dodanie dokumentu
? Nr XXXIX/362/2017 w sprawie przyjęcia ?Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych? na rok 2018.; Dominika Olszewska 2017-12-07 10:51:28 dodanie dokumentu
? Nr XXXIX/361/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Lubkowo. Dominika Olszewska 2017-12-07 10:51:18 dodanie dokumentu
? Nr XXXIX/360/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w obrębie Tyłowo gm. Krokowa. Dominika Olszewska 2017-12-07 10:51:09 dodanie dokumentu
? Nr XXXIX/359/2017 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018; Dominika Olszewska 2017-12-07 10:51:00 dodanie dokumentu
? Nr XXXIX/358/2017 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Krokowa do Rady Fundacji Europejskie Spotkania Kaszubskie Centrum Kultury Krokowa; Dominika Olszewska 2017-12-07 10:50:51 dodanie dokumentu
? Nr XXXIX/357/2017 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów artystycznych w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki; Dominika Olszewska 2017-12-07 10:50:39 dodanie dokumentu
? Nr XXXIX/356/2017 w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych Gminy Krokowa; Dominika Olszewska 2017-12-07 10:50:29 dodanie dokumentu
? Nr XXXIX/355/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wierzchucinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Wierzchucinie; Dominika Olszewska 2017-12-07 10:50:19 dodanie dokumentu
? Nr XXXIX/354/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żarnowcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Żarnowcu; Dominika Olszewska 2017-12-07 10:50:08 dodanie dokumentu
? Nr XXXIX/353/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Floriana Ceynowy w Sławoszynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Floriana Ceynowy w Sławoszynie; Dominika Olszewska 2017-12-07 10:49:59 dodanie dokumentu
? Nr XXXIX/352/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Drzeżdżona w Lubocinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Drzeżdżona w Lubocinie; Dominika Olszewska 2017-12-07 10:49:48 dodanie dokumentu
? Nr XXXIX/351/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. kadm. Włodzimierza Steyera w Krokowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. kadm. Włodzimierza Steyera w Krokowej; Dominika Olszewska 2017-12-07 10:49:38 dodanie dokumentu
? Nr XXXIX/350/2017 w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Krokowa w 2018 roku; Dominika Olszewska 2017-12-07 10:49:25 dodanie dokumentu
? Nr XXXIX/349/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krokowa; Dominika Olszewska 2017-12-07 10:49:15 dodanie dokumentu
? Nr XXXVIII/348/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominika Olszewska 2017-12-07 10:48:38 dodanie dokumentu
? Nr XXXVIII/347/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok; Dominika Olszewska 2017-12-07 10:48:27 dodanie dokumentu
Uchwała NR 128/g235/F/III/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krokowa na lata 2018 -2028 Ewa Szymańska 2017-12-07 10:15:06 dodanie dokumentu
Uchwała NR 129/g235/P/III/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budzetowej Gminy Krokowa na 2018 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Ewa Szymańska 2017-12-07 10:11:42 dodanie dokumentu