Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko pracy woźnego

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy woźnego

w Publicznym Przedszkolu w Krokowej wraz z Oddziałem Zamiejscowym w Wierzchucinie

 

Wójt Gminy Krokowa

 

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy – woźnego w Publicznym Przedszkolu w Krokowej wraz z Oddziałem Zamiejscowym w Wierzchucinie - w ramach realizacji projektu „Mówię, liczę, poznaję. Utworzenie 85 nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Krokowa” - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Liczba wolnych miejsc pracy:

· Publiczne Przedszkole w Krokowej przy ul. Szkolnej 6 – 1 etat

· Publiczne Przedszkole w Krokowej Oddział Zamiejscowy w Wierzchucinie przy ul. Szkolnej 22 – ½  etatu


I. Przedmiot naboru:
 

 • Miejsce wykonywania pracy:
 • Publiczne Przedszkole w Krokowej przy ul. Szkolnej 6,
 • Oddział Zamiejscowy w Wierzchucinie przy ul. Szkolnej 22.
 • Wynagrodzenie: współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Okres zatrudnienia: od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.
 • Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony na podstawie ustawy Kodeks Pracy.
 • Wymiar etatu: przy pełnym etacie (wymiar czasu pracy: 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo),

                                 przy ½ etatu (wymiar czasu pracy: 4 godzin dziennie, 20 godzin tygodniowo).

 

II. Wymagania niezbędne:

Do naboru może przystąpić osoba fizyczna, która spełnia następujące wymagania:

 1. Praca na podobnym stanowisku w placówce oświatowo-wychowawczej.
 2. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych.
 4. Korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

III. Wymagania dodatkowe:

1. Predyspozycje do pracy z dziećmi.

2. Dokładność, systematyczność, obowiązkowość.

3. Umiejętność pracy w zespole.

 

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Codzienne utrzymanie czystości sali i pomieszczeń.
 2. Podawanie dzieciom posiłków.
 3. Przestrzeganie procedur związanych z bezpieczeństwem dzieci w przedszkolu i w trakcie pobytu poza placówką.
 4. Wspieranie nauczyciela w zakresie opieki i bezpieczeństwa dzieci.
 5. Pomoc nauczycielowi w przygotowaniu pomocy do zajęć oraz dekorowaniu sali.
 6. Pomoc dzieciom w czynnościach samoobsługowych.
 7. Ponadto, na podstawie Kodeksu Pracy oraz w oparciu o postanowienia Regulaminu Pracy ponosi odpowiedzialność za:
 • przestrzeganie dyscypliny pracy,
 • przestrzeganie przepisów BHP,
 • efektywne wykorzystanie czasu pracy.
 1. Wykonywanie innych zadań poleconych przez przełożonego.

 

V. Warunki pracy na stanowisku:

 • Praca w obiektach przeznaczonych na Publiczne Przedszkole w Krokowej- 1 etat.
 • Praca w obiektach przeznaczonych na Publiczne Przedszkole Oddział Zamiejscowy
  w Wierzchucinie – ½ etatu.
 • Bezpośredni kontakt z dziećmi w wieku 3-6 lat.
 • Praca w zespole.
 • Stanowisko pracy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 

VII. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV).
 2. List motywacyjny.

(List motywacyjny oraz życiorys (CV) należy opatrzyć własnoręcznym podpisem, klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)” oraz numerem telefonu kontaktowego.

 1. Kwestionariusz osobowy.
 2. Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego (kserokopia 2 stron ważnego dowodu osobistego lub kserokopia paszportu).
 3. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 4. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 5. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

(Wzór kwestionariusza osobowego oraz ww. oświadczeń stanowi załącznik do ogłoszenia, dokumenty są również do pobrania w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Krokowa).

 1. Kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie.
 3. Potwierdzenie spełnienia kryterium, o którym mowa w pkt II ppkt 1.
 4. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

(Wszystkie kserokopie dokumentów powinny być opisane przez kandydata treścią: stwierdzam zgodność z oryginałem, data i podpis kandydata).

 

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 31 maja 2017 r. o godz. 10.00.
 • Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie w biurze podawczym Urzędu Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa  lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu). Kopertę należy opisać w następujący sposób:

Imię i nazwisko kandydata

Adres do korespondencji

Gmina Krokowa

ul. Żarnowiecka 29

84-110 Krokowa

 

„Nabór na stanowisko woźnego

w  Publicznym Przedszkolu w Krokowej wraz z Oddziałem Zamiejscowym w Wierzchucinie

w ramach realizacji projektu: „Mówię, liczę, poznaję. Utworzenie 85 nowych miejsc przedszkolnych
w Gminie Krokowa”

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

 

IX. Pozostałe informacje:

Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Komisja dokona oceny spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych oraz wyników rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie www.bip.krokowa.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Dokumenty aplikacyjne po zakończonym naborze będzie można odebrać w biurze podawczym Urzędu w ciągu pięciu dni roboczych od zakończenia naboru. Po tym terminie dokumenty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

Ogłoszenie o naborze dostępne jest również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa.

Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu 58 6754106 lub 58 6754125.

Gmina zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści ogłoszenia, zmiany terminu składania dokumentacji (wydłużenia terminu) oraz zaprzestania naboru.

 

Krokowa, dnia 11.05.2017 r.

Załączniki do pobrania

1 Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko pracy woźnego.pdf (PDF, 1.MB) 2017-05-11 11:01:19 83 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Celina Baranowska 11-05-2017 11:01:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Adamczyk 11-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Celina Baranowska 11-05-2017 17:05:09