Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
8. Nr LV/491/2018 w sprawie przyjęcia projektu ?Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Dominika Olszewska 2018-10-19 12:17:34 dodanie dokumentu
7. Nr LV/490/2018 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Dominika Olszewska 2018-10-19 12:17:17 dodanie dokumentu
6. Nr LV/489/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wierzchucino, gmina Krokowa, Dominika Olszewska 2018-10-19 12:16:50 dodanie dokumentu
5. Nr LV/488/2018 w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/207/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wydobycia kopalin w obrębie ewidencyjnym Sulicice w gminie Krokowa, Dominika Olszewska 2018-10-19 12:16:37 dodanie dokumentu
4. Nr LV/487/2018 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych, Dominika Olszewska 2018-10-19 12:16:21 dodanie dokumentu
3. Nr LV/486/2018 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych, Dominika Olszewska 2018-10-19 12:15:53 dodanie dokumentu
2. Nr LV/485/2018 w sprawie rozpatrzenia odwołania Pani Izabeli Pionke od decyzji Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie protestu wyborczego dotyczącego przedterminowych wyborów sołtysa Sołectwa Parszczyce, Dominika Olszewska 2018-10-19 12:15:43 dodanie dokumentu
3. Nr LIV/483/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Krokowa do realizacji projektu ?Nowoczesna Cyfrowa Gmina? w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy , gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi edukacyjne Dominika Olszewska 2018-10-19 11:07:08 dodanie dokumentu
2. Nr LIV/482/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres powyżej trzech lat nieruchomości ? pomieszczenia lokalu użytkowego o powierzchni 64,46 2 położonego w budynku byłego Gimnazjum zlokalizowanego przy ul. Abrahama, dz. Nr 32/1 w Wierzchucinie. Dominika Olszewska 2018-10-19 11:06:57 dodanie dokumentu
1. Nr LIV/481/2018 w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu drogowego pod nazwą ?Remont drogi powiatowej nr 1522 na odcinku Świecino ? Połchówko w km od 1+150 do km 3+760 o długości 2610 m ? z Powiatem Puckim. Dominika Olszewska 2018-10-19 10:41:10 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego dla wsi Sławoszyno oraz o przystapieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego planu miejscowego. Dorota Herta 2018-10-18 10:13:55 edycja dokumentu
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego dla wsi Sławoszyno oraz o przystapieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego planu miejscowego. Dorota Herta 2018-10-18 10:13:39 edycja dokumentu
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego dla wsi Sławoszyno oraz o przystapieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego planu miejscowego. Dorota Herta 2018-10-18 08:20:30 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego dla wsi Sławoszyno oraz o przystapieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego planu miejscowego. Dorota Herta 2018-10-18 08:19:57 dodanie dokumentu
Informacja o zamieszczeniu w publicznym dostępnym wykazie danych o wniosku pn. : Budowa instalacji do produkcji betonu, w ilości nie mniejszej niż 15 ton na dobę wraz z obiektami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowie instalacji do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne na dz. nr 146/37, 146/38, 147/1, 148/4, 149/1 i 136/34 obręb ewidencyjny 0013 Parszkowo ? Kłanino, gm. Krokowa. Dariusz Kaleta 2018-10-17 14:45:31 dodanie dokumentu
informacja o zamieszczeniu w publicznym dostępnym wykazie danych o wniosku pn. : Budowa instalacji do produkcji betonu, w ilości nie mniejszej niż 15 ton na dobę wraz z obiektami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowie instalacji do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne na dz. nr 146/37, 146/38, 147/1, 148/4, 149/1 i 136/34 obręb ewidencyjny 0013 Parszkowo ? Kłanino, gm. Krokowa. Dariusz Kaleta 2018-10-17 14:45:12 usunięcie dokument
informacja o zamieszczeniu w publicznym dostępnym wykazie danych o wniosku pn. : Budowa instalacji do produkcji betonu, w ilości nie mniejszej niż 15 ton na dobę wraz z obiektami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowie instalacji do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne na dz. nr 146/37, 146/38, 147/1, 148/4, 149/1 i 136/34 obręb ewidencyjny 0013 Parszkowo ? Kłanino, gm. Krokowa. Dariusz Kaleta 2018-10-17 14:45:08 dodanie dokumentu
Postanowienie Wójta Gminy Krokowa w sprawie zawieszenia postępowania - usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania - Parszczyce Dariusz Kaleta 2018-10-12 09:30:28 dodanie dokumentu
Remont pokrycia dachowego budynku Kościoła w Krokowej Mariusz Domachowski 2018-10-11 14:26:18 dodanie dokumentu
Szkolenie członków obwodowych komisji  wyborczych - materiały, slajdy Dariusz Kaleta 2018-10-11 13:01:06 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Krokowej z dnia 10 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta  w wyborach Wójta Gminy Krokowa zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.  Dariusz Kaleta 2018-10-11 11:28:58 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Krokowej z dnia 10 października 2018 r.  o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych  w wyborach do Rady Gminy Krokowa zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.  Dariusz Kaleta 2018-10-11 11:28:24 dodanie dokumentu
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Dariusz Kaleta 2018-10-10 11:27:42 edycja dokumentu
Oświadczenie o wartości poniesionych kosztów za młodocianego Dariusz Kaleta 2018-10-10 11:27:31 edycja dokumentu
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika Dariusz Kaleta 2018-10-10 11:27:16 edycja dokumentu
Oświadczenie OHP Dariusz Kaleta 2018-10-10 11:26:36 edycja dokumentu
Oświadczenie o wartości refundacji z OHP Dariusz Kaleta 2018-10-10 11:26:22 edycja dokumentu
Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis Dariusz Kaleta 2018-10-10 11:26:05 edycja dokumentu
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis Dariusz Kaleta 2018-10-10 11:25:46 edycja dokumentu
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis Dariusz Kaleta 2018-10-10 11:25:03 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KROKOWA w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia : Parszkowo-Kłanino Dariusz Kaleta 2018-10-04 15:08:27 dodanie dokumentu
Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w wykazie i przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Wierzchucino, stanowiącej własność Gminy Krokowa Dariusz Kaleta 2018-10-04 12:06:32 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego o składach obwodowych komisji w Gminie Krokowa Dariusz Kaleta 2018-10-03 14:48:20 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. : ?Infrastruktura techniczna plantacji owoców jagodowych na działkach o nr ew. 241/1, 251/1, 258/1, 280/1, 270/1, 263/2 w obrębie Sławoszyno, gmina Krokowa? Dariusz Kaleta 2018-10-02 13:06:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. : ?Infrastruktura techniczna plantacji owoców jagodowych na działkach o nr ew. 241/1, 251/1, 258/1, 280/1, 270/1, 263/2 w obrębie Sławoszyno, gmina Krokowa? Dariusz Kaleta 2018-10-02 13:06:08 dodanie dokumentu
WÓJT GMINY KROKOWA zaprasza do udziału w przetargu w dniu 6 grudnia 2018 r. na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w miejscowości: SŁAWOSZYNO, SŁUCHOWO i TYŁOWO. Dariusz Kaleta 2018-10-02 13:05:09 dodanie dokumentu
Wystąpienie pokontrolne 11.09.2018r. Dariusz Kaleta 2018-10-02 13:03:38 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o losowaniu numerów list kandydatów do Rady Gminy Krokowa Dariusz Kaleta 2018-10-02 11:57:11 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przeprowadzeniu szkoleń członków Gminnych Komisji Wyborczych Dariusz Kaleta 2018-10-02 11:56:34 dodanie dokumentu
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH oraz ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO z terenu Gminy Krokowa Dariusz Kaleta 2018-10-02 09:52:39 dodanie dokumentu