Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
11. Nr L/447/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/359/2017 Rady Gminy Krokowa z dnia 08 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018. Dominika Olszewska 2018-07-09 14:07:21 dodanie dokumentu
10. Nr L/446/2018 w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Krokowa oraz określenia zasada i form przyznawania Stypendium Rady Gminy Krokowa dla wybitnie uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. Dominika Olszewska 2018-07-09 14:07:04 dodanie dokumentu
9. Nr L/445/2018 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krokowa. Dominika Olszewska 2018-07-09 14:06:54 dodanie dokumentu
8. Nr L/444/2018 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krokowa. Dominika Olszewska 2018-07-09 14:06:44 dodanie dokumentu
7. Nr L/443/2018 w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy krokowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Dominika Olszewska 2018-07-09 14:06:33 dodanie dokumentu
6. Nr L/442/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Krokowa. Dominika Olszewska 2018-07-09 14:06:17 dodanie dokumentu
5. Nr L/441/2018 w sprawie przyjęcia projektu ?Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków? Dominika Olszewska 2018-07-09 14:06:06 dodanie dokumentu
4. Nr L/440/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa Dominika Olszewska 2018-07-09 14:05:53 dodanie dokumentu
3. Nr L/439/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok Dominika Olszewska 2018-07-09 13:03:29 dodanie dokumentu
1. Nr L/438/2018 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę 200 nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki pn. ?Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne? Spółka z o.o. z siedzibą w Żarnowcu, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego ? UCHWAŁY NIE PODJĘTO Dominika Olszewska 2018-07-09 13:03:17 dodanie dokumentu
2. Nr L/437/2018 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krokowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Krokowa za 2017 rok. Dominika Olszewska 2018-07-09 13:03:05 dodanie dokumentu
1. Nr L/436/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krokowa za 2017 rok. Dominika Olszewska 2018-07-09 13:02:56 dodanie dokumentu
Wzór wniosku Dariusz Kaleta 2018-07-06 09:18:27 edycja dokumentu
Wzór wniosku Dariusz Kaleta 2018-07-06 09:18:19 usunięcie załacznika
Wzór wniosku Dariusz Kaleta 2018-07-06 09:18:15 usunięcie załacznika
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w obrębie Krokowa. przeznaczonej do dzierżawy. Dariusz Kaleta 2018-07-03 15:15:00 dodanie dokumentu
Wzór wniosku Dariusz Kaleta 2018-07-02 09:15:39 dodanie dokumentu
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dariusz Kaleta 2018-07-02 09:15:06 dodanie dokumentu
Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę Dariusz Kaleta 2018-07-02 09:14:32 dodanie dokumentu
Szacowanie plantacji wieloletnich Dariusz Kaleta 2018-07-02 09:14:08 dodanie dokumentu
Informacja o pomocy Dariusz Kaleta 2018-07-02 09:13:13 dodanie dokumentu
Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce Dariusz Kaleta 2018-07-02 09:11:28 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza przetarg ustny ograniczony na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Krokowa z przeznaczeniem na prowadzenie usług stomatologicznych. Dariusz Kaleta 2018-06-29 11:57:06 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krokowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Uruchomieniu instalacji do termolizy odpadów gumowych (głównie opon) w istniejących obiektach budowlanych (hal produkcyjno-magazynowych) na dz. nr 197 obręb Kartoszyno i dz. nr 50/3 obręb Żarnowiec" Dariusz Kaleta 2018-06-20 13:55:01 dodanie dokumentu
Obwieszczenie - WÓJT GMINY KROKOWA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, Że w dniu 13.06.2018r. w ślad za wezwaniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku został uzupełniony raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowie budynku mieszkalnego i technologicznego, zbiornika wodnego bezodpływowego, stacji traf o. studni głębinowej oraz plantacji borówki amerykańskiej na części działki nr 66, położonej w obrębie Połchówko, gm. Krokowa " Dariusz Kaleta 2018-06-20 12:36:52 dodanie dokumentu
L SESJA RADY GMINY KROKOWA Dominika Olszewska 2018-06-19 14:18:17 dodanie dokumentu
Adam Śliwicki Dariusz Kaleta 2018-06-19 13:50:01 dodanie dokumentu
Adam Śliwicki Dariusz Kaleta 2018-06-19 13:49:45 usunięcie dokument
Adam Śliwicki Dariusz Kaleta 2018-06-19 13:49:38 edycja dokumentu
Adam Śliwicki Dariusz Kaleta 2018-06-19 13:49:24 usunięcie załacznika
Adam Śliwicki Dariusz Kaleta 2018-06-19 13:48:57 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wierzchucinie Dariusz Kaleta 2018-06-18 13:45:58 dodanie dokumentu
Dyrektor Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Krokowskim Centrum Kultury w Krokowej Dariusz Kaleta 2018-06-14 15:01:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr. ZPGN.928.VII.2017.MK Wójta Gminy Krokowa z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie Karwieńskie Błota Dariusz Kaleta 2018-06-13 14:33:25 dodanie dokumentu
Działki gminne do zbycia, położone w Sławoszynku, ob. Sławoszyno, gm. Krokowa (w linii prostej do Morza Bałtyckiego 2 km). Działki nr: 220/7, 220/32, 220/35, 220/45, 220/42, 220/41, 220/40, 220/39, 220/15, 220/16, 220/17, 220/18, 220/19, 220/20 Dariusz Kaleta 2018-06-12 12:37:50 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i budową wodociągu w miejscowości Łętowice Mariusz Domachowski 2018-06-11 15:01:38 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe Dariusz Kaleta 2018-06-08 09:40:30 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe Dariusz Kaleta 2018-06-08 09:39:47 dodanie dokumentu
Protokół nr XLVII/2018 z przebiegu obrad XLVII sesji Rady Gminy Krokowa w dniu 10.04.2018 r Dominika Olszewska 2018-06-07 09:25:23 dodanie dokumentu
Protokół nr XLVI/2018 z przebiegu obrad XLVI sesji Rady Gminy Krokowa w dniu 28.03.2018 r Dominika Olszewska 2018-06-07 09:24:56 edycja dokumentu