Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr IX/72/2011 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2025 Dariusz Kaleta 2012-02-19 12:16:27 edycja dokumentu
Uchwała Nr IX/71/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 rok Dariusz Kaleta 2012-02-19 12:16:17 edycja dokumentu
Uchwała Nr IX/73/2011 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w obrębie Słuchowo, gm. Krokowa Dariusz Kaleta 2012-02-19 12:16:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/72/2011 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2025 Dariusz Kaleta 2012-02-19 12:14:31 edycja dokumentu
Uchwała Nr IX/72/2011 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2025 Dariusz Kaleta 2012-02-19 12:13:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/71/2011 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 rok Dariusz Kaleta 2012-02-19 12:11:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/70/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie : przyjęcia Projektu ,,PODEJMUJĘ NOWE WYZWANIA ?IDĘ DO PRACY ? w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 ? 2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do realizacji w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Dariusz Kaleta 2012-02-19 10:27:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/69/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/324/2009 Rady Gminy Krokowa z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie opłaty miejscowej Dariusz Kaleta 2012-02-19 10:26:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/68/2011 zdnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na uchwałę Nr LVIII/423/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 października 2010r. w sprawie wrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie Sobieńczyce Dariusz Kaleta 2012-02-19 10:25:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/67/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej o powierzchni 35 m2, położonej w Białogórze, gm. Krokowa na okres do 31 grudnia 2017 r. Dariusz Kaleta 2012-02-19 10:24:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/66/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w obrębie Lubkowo Dariusz Kaleta 2012-02-19 10:23:30 edycja dokumentu
Uchwała Nr VII/66/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w obrębie Lubkowo Dariusz Kaleta 2012-02-19 10:22:29 edycja dokumentu
Uchwała Nr VII/66/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w obrębie Lubkowo Dariusz Kaleta 2012-02-19 10:21:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/65/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę, położoną w obrębie wsi Karlikowo na rzecz Gminy Krokowa do gminnego zasobu nieruchomości Dariusz Kaleta 2012-02-19 10:18:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/64/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku wsprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w obrębie Żarnowiec Dariusz Kaleta 2012-02-19 10:17:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/63/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Dariusz Kaleta 2012-02-19 10:16:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/62/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Wsi Karwieńskie Błoto Pierwsze Dariusz Kaleta 2012-02-19 10:14:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/61/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na uchwałę Nr III/22/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Krokowa Nr XLVI/334/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa oraz uchwałę Nr III/23/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa Dariusz Kaleta 2012-02-19 10:12:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/60/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do dnia 01 marca 2020 roku oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu jej zawarcia Dariusz Kaleta 2012-02-19 10:11:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/59/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zasad ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gruntowych nie stanowiących dróg publicznych, będących własnością Gminy Krokowa. Dariusz Kaleta 2012-02-19 10:10:27 edycja dokumentu
Uchwała Nr VI/59/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zasad ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gruntowych nie stanowiących dróg publicznych, będących własnością Gminy Krokowa. Dariusz Kaleta 2012-02-19 10:08:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/58/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Dariusz Kaleta 2012-02-19 10:08:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/57/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie: przyjęcia ?Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii? na rok 2011 Dariusz Kaleta 2012-02-19 10:05:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/56/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie: przyjęcia ?Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych? na rok 2011 Dariusz Kaleta 2012-02-19 10:04:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/55/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego ?Parszczyce V?- złoże kruszywa naturalnego (piasek) o powierzchni 19 933,89 m?, położonego na części działki nr 24/22 obręb geodezyjny Minkowice , w miejscowości Parszczyce, gmina Krokowa Dariusz Kaleta 2012-02-19 10:03:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/54/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/202/2008 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 maja 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 29/3, 30/2, 30/4, 65/5, 65/6, 65/7, 66/3, 67/6, 67/8, 32/2, 41/8, 42/2, 43/2, 63/2, 64/2 położonych we wsi Parszczyce, gmina Krokowa Dariusz Kaleta 2012-02-19 10:02:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/51/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu położonego w obrębie wsi Karwieńskie Błota na rzecz Gminy Krokowa do gminnego zasobu nieruchomości Dariusz Kaleta 2012-02-19 10:01:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/52/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejecie gruntu położonego w obrębie Żarnowiec na rzecz Gminy Krokowa od Agencji Nieruchomości Rolnych Dariusz Kaleta 2012-02-19 10:00:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/51/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu położonego w obrębie wsi Słuchowo na rzecz Gminy Krokowa do gminnego zasobu nieruchomości Dariusz Kaleta 2012-02-19 09:58:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/50/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu położonego w obrębie Wierzchucino na rzecz Gminy Krokowa od Agencji Nieruchomości Rolnych Dariusz Kaleta 2012-02-19 09:57:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/49/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krokowa środków stanowiących fundusz sołecki Dariusz Kaleta 2012-02-19 09:56:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/48/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/242/2008 Rady Gminy Krokowa z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów uprawnionych do poboru w drodze inkasa podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Krokowa Dariusz Kaleta 2012-02-19 09:55:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/47/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie ustalenia miejscowości Wierzchucino za spełniającą warunki do pobierania opłaty miejscowej Dariusz Kaleta 2012-02-19 09:53:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/44/2011 z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na realizację inwestycji gminnych Dariusz Kaleta 2012-02-19 09:51:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/43/2011 z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie oddania do Powiatu Puckiego drogi powiatowej nr 1503G od km 0+000 do km 1+280 i od km 4+700 do km 7+000 oraz od km 7+000 do km 9+300 na odcinku Sławoszynko ? Karwieńskie Błoto Drugie - Goszczyno? Dariusz Kaleta 2012-02-19 09:51:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/42/2011 z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek diet dla osób pełniących funkcje związane z przeprowadzeniem wyborów sołtysów Gminy Krokowa zarządzonych na dzień 27 marca 2011 r. Dariusz Kaleta 2012-02-19 09:49:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/41/2011 z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia składu Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach sołtysów Gminy Krokowa zarządzonych na dzień 27 marca 2011 r. Dariusz Kaleta 2012-02-19 09:48:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/40/2011 z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego WI.I/DB/AO/KJ/7041-44-27/2/11 z dnia 4 lutego 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/23/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa Dariusz Kaleta 2012-02-19 09:47:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/39/2011 z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego WI.I/DB/AO/KJ/7041-44-27/1/11 z dnia 4 lutego 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/22/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Krokowa Nr XLVI/334/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa Dariusz Kaleta 2012-02-19 09:46:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/37/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie uchwał Nr III/22/2010 i Nr III/23/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. Rady Gminy Krokowa złożonego przez Elżbietę Carnelli Dariusz Kaleta 2012-02-19 09:44:28 dodanie dokumentu