Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
? Nr VI/65/2015 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krokowa w 2015 roku; 2015-04-10 14:56:38
? Nr VI/64/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na okres 3 lat po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (dz. Nr 256 i 257); 2015-04-10 14:56:27
? Nr VI/63/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na okres 3 lat po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (dz nr 201); 2015-04-10 14:56:16
? Nr VI/62/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu jej zawarcia; 2015-04-10 14:56:05
? Nr VI/61/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wierzchucino na rzecz Gminy Krokowa do gminnego zasobu nieruchomości (dz. Nr 992); 2015-04-10 14:55:52
? Nr VI/60/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wierzchucino na rzecz Gminy Krokowa do gminnego zasobu nieruchomości (dz. Nr 991); 2015-04-10 14:33:18
? Nr VI/59/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Krokowa położonego w obrębie Wierzchucino na grunt stanowiący własność osób fizycznych; 2015-04-10 14:29:35
? Nr VI/58/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Krokowa nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Dąbrowa, obręb Tyłowo; 2015-04-10 14:26:35
? Nr VI/57/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Żarnowiec na rzecz Gminy Krokowa; 2015-04-10 14:26:22
? Nr VI/56/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność nieruchomości położonej w obrębie Brzyno na rzecz Gminy Krokowa od Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych; 2015-04-10 14:26:12
? Nr VI/55/2015 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie bezpłatnej służebności przesyłu na rzecz spółki TP INVEST Sp. z o.o oraz nieodpłatnego prawa użytkowania na rzecz spółki ORANGE POLSKA S.A. a prawie użytkowania wieczystego działki gruntu objętej księgą wieczystą KW Nr GD2W/00026543/0 oraz na znajdujących się na niej budynku stanowiącym odrębną od gruntu nieruchomość, budowli i urządzenia; 2015-04-10 14:26:02
? Nr VI/54/2015 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na rzez Krokowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. z siedzibą w Żarnowcu; 2015-04-10 14:25:53
? Nr VI/53/2015 w sprawie zamiaru połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Krokowej z inną samorządową instytucją kultury ? Krokowskim Centrum Kultury w Krokowej; 2015-04-10 14:23:19
? Nr VI/52/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/153/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie utworzenia instytucji kultury o nazwie Krokowskie Centrum Kultury; 2015-04-10 14:23:09
? Nr VI/51/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXII/242/2008 Rady Gminy Krokowa z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów uprawnionych do poboru w drodze inkasa podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Krokowa 2015-04-10 14:22:58
? Nr VI/50/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/242/2008 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów uprawnionych do poboru w drodze inkasa podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Krokowa; 2015-04-10 14:22:48
? Nr VI/49/2015 w sprawie udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację remontu drogi powiatowej; 2015-04-10 14:22:37
? Nr VI/48/2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na południe od wsi Dębki w gminie Krokowa; 2015-04-10 14:22:19
? Nr VI/47/2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo ? wschodniego fragmentu wsi Dębki w gminie Krokowa; 2015-04-10 14:21:59
? Nr VI/46/2015 w sprawie objęcia Patronatem Honorowym Agro Wystawy organizowanej na terenie Ośrodka Sportów Motorowych Speed Star Sobieńczyce; 2015-04-10 14:21:46
? Nr VI/45/2015 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok; 2015-04-10 14:21:28
? Nr VI/44/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa na lata 2014 ? 2028; 2015-04-10 14:21:18